You are viewing kheru2006

Wanita UMNO : Srikandi Negara III


Para perwakilan puan-puan dan tuan-tuan yang dihormati sekalian,

KEPERLUAN UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH RIZAB MELAYU

Tanah Rizab Melayu adalah satu daripada ciri-ciri dalam Perlembagaan Persekutuan yang bertujuan mempertahankan kedudukan istimewa kaum Melayu. Keperluan menghadkan tanah rizab tersebut bukanlah datang dengan begitu mudah hanya semata-mata untuk memberikan keistimewaan kepada kaum Melayu.

Dasar atau keperluan merizab tanah-tanah untuk kaum Melayu diwujudkan kerana keperluan untuk melindungi kaum Melayu yang merupakan penduduk asal dan tetap di Tanah Melayu daripada kehilangan tempat untuk berteduh, bergantung dan tinggal menetap di bumi sendiri, selepas kemasukan kaum-kaum lain seperti Cina dan India yang dibawa masuk ke Tanah Melayu demi menjayakan agenda Empayar British dalam meningkatkan hasil ekonomi dan kekuatan mereka. Hasil daripada percaturan politik pada masa itu, yang mana kuasa politik masih lagi dipegang oleh Raja-Raja Melayu di Negeri-Negeri Melayu, kerajaan British merasakan terdapat keperluan untuk memastikan kepentingan Melayu dilindungi dan dipelihara daripada terhakis di bumi sendiri kerana peningkatan pengaruh kaum lain dalam bidang ekonomi dan perniagaan termasuklah pegangan tanah. Berdasarkan senario itu, terhasil Enakmen Rizab Melayu bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (pada 1953) serta bagi setiap Negeri-Negeri Melayu yang tidak bersekutu (sekitar tahun 1930an).

Enakmen-Enakmen ini memperuntukkan dasar British bahawa tanah rizab Melayu tidak boleh dijual, dipajak atau dilupuskan dalam apa cara sekalipun kepada mana-mana pihak yang bukan Melayu. Hanya orang Melayu atau syarikat yang diiktirafkan dalam Enakmen tersebut boleh memegang Tanah Rizab Melayu.

Kedudukan Tanah Rizab Melayu sebelum kemerdekaan ini telah diteruskan kesinambungannya dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu dalam Perkara 89 dan 90. Kedua-dua peruntukan ini diwujudkan untuk kaum Melayu sebagai pribumi dan untuk memastikan kaum Melayu terus dapat menetap dan mempunyai legasi yang berterusan untuk generasi akan datang.

Perkara 89(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan antaranya bahawa, mana-mana tanah di sesuatu Negeri yang merupakan tanah simpanan Melayu sebaik sebelum Hari Merdeka mengikut undang-undang yang sedia ada boleh terus menjadi tanah simpanan Melayu mengikut undang-undang itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh suatu Enakmen Badan Perundangan Negeri itu, iaitu suatu Enakmen:

yang diluluskan oleh majoriti jumlah bilangan ahli Dewan Undangan dan dengan undi tidak kurang daripada dua pertiga daripada ahli-ahli yang hadir dan mengundi; dan

yang dipersetujui melalui ketetapan setiap Majlis Parlimen yang diluluskan oleh majoriti jumlah bilangan ahli Majlis Parlimen itu dan dengan undi tidak kurang daripada dua pertiga daripada ahli-ahli yang mengundi.

Perkara 89(3) pula memperuntukkan bahawa Kerajaan Negeri boleh mengikut undang-undang yang sedia ada mengisytiharkan sebagai tanah simpanan Melayu:-

mana-mana tanah yang diambil Kerajaan Negeri melalui perjanjian bagi maksud itu;

mana-mana tanah lain, apabila permohonan dibuat oleh tuan punya tanah itu, dan dengan persetujuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak atau kepentingan mengenainya dan hendaklah, mengikut undang-undang yang sedia ada, dengan serta merta mengisytiharkan sebagai tanah simpanan Melayu, dalam hal jika mana-mana tanah terhenti menjadi tanah simpanan Melayu, mana-mana tanah lain yang sama jenisnya dengan tanah itu dan yang luasnya tidak melebihi keluasan tanah itu.

Peruntukan Perkara 89 yang ketat tersebut adalah suatu jaminan untuk memastikan Kerajaan Negeri tidak melupuskan Tanah Rizab Melayu dengan mudah dan Kerajaan Negeri hendaklah terus menjaga kepentingan tanah yang dipegang oleh kaum Melayu.

Hasil daripada latar sejarah dan peruntukan yang diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan yang sedia ada, Kerajaan-kerajaan Negeri hendaklah memberikan penekanan untuk memastikan kepentingan kaum Melayu dari aspek pemegangan tanah tetap terus terpelihara pada masa itu dan untuk masa generasi akan datang.

Maka dengan itu Wanita UMNO menggesa Kerajaan Negeri mematuhi dan memastikan semua tanah-tanah rizab Melayu yang telah dibatalkan diganti WAJIB semula mengikut Enakmen Rizab Melayu Negeri masing-masing bagi tujuan mengekalkan pegangan tanah-tanah rizab untuk orang Melayu.

Saya difahamkan, malangnya, bahawa ada beberapa negeri dimana Tanah Rizab Melayu kian terhapus tanpa gantian wajib. Jika digantipun, tanah gantiannya tidak setaraf terutama dari segi nilai komersialnya. Saya ingin mencadangkan supaya pindaan undang-undang dibuat dengan memberi kuasa kepada Peguam Negara bagi pihak kepentingan umum 'public interest' untuk membuat permohonan terhadap Kerajaan Persekutuan maupun Kerajaan Negeri untuk ganti serupa Tanah-Tanah Rizab Melayu yang telah dilupus tanpa diganti semula.

Saya juga menyarankan apa juga tindakan untuk menggantikan semula Tanah-Tanah Rizab Melayu dan menambah jumlah Tanah Rizab Melayu sebagaimana kadar ditetapkan dalam perundangan dapat dilakukan sesegera yang mungkin. Jangan lagi bertangguh-tangguh, memberi seribu satu alasan teknikal yang akhirnya kita nanti akan dipersoalkan oleh anak cucu kerana gagal mengurus kuasa dan mewariskan sebuah negara yang induknya berkepentingan Melayu. Jadikan sasaran untuk memenuhi kuota Tanah Rizab Melayu sebagai KPI Kerajaan Negeri di bawah Barisan Nasional.

PELAN TRANFORMASI PERKHIDMATAN AWAM

Saya bagi pihak Wanita UMNO mengucapkan syabas kepada Ketua Setiausaha Negara di atas pelaksanaan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam demi menyahut seruan Kerajaan dalam menjayakan Agenda Transformasi Negara ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020. Inisiatif transformasi yang dijalankan menggambarkan komitmen dan keprihatinan kerajaan dalam menjadikan Perkhidmatan Awam yang kompetatif dan bersifat global.

Tahniah juga kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan pasukan beliau yang terdiri daripada Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam serta semua yang terlibat yang giat merancang Plan Transformasi ini dan mengimplimentasinya dengan gigih dan penuh komitmen.

Indikator antarabangsa telah menunjukkan perubahan prestasi daya saing Perkhidmatan Awam Negara yang lebih positif di mana kedudukan Malaysia melalui laporan World Competitiveness Yearbook (WCY) 2014 Institute for Management Development (IMD) telah meningkat kepada tangga ke-12 daripada 60 negara seluruh dunia berbanding kedudukan ke-15 pada tahun 2013. Terbaru adalah kedudukan Malaysia dalam World Bank Ease of Doing Business Report 2014 yang melonjak naik dari tempat 12 tahun sebelumnya, ke tempat 6 pada tahun ini.

Ini menunjukkan bahawa usaha transformasi yang dijalankan telah menunjukkan peningkatan terhadap tahap kecekapan Kerajaan sehingga mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Kita harus berasa bangga dan terus berusaha melaksanakan program transformasi dalam menjadikan Malaysia di dalam liga negara maju.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pasukan Keselamatan yang sanggup bergadai nyawa demi menjaga keamanan, kesejahteraan dan kedaulatan Negara. Di mana jua anda berada Wanita UMNO sentiasa mendoakan keselamatan perwira negara.

PERANAN SEKTOR SWASTA

Dalam mencapai matlamat pertumbuhan negara dan meningkatkan daya saing global Malaysia, peranan sektor swasta juga adalah amat penting. Ribuan terima kasih diucapkan kepada pihak swasta, ahli korporat dan profesional di atas perkongsian pengalaman dan transformasi sumbangan, komitmen serta penyertaan positif dalam melaksanakan pelaburan dan projek yang menyokong Wawasan 2020.

Oleh yang demikian, gabungan pintar kerjasama antara kedua-dua sektor awam dan swasta dengan menggunakan kesemua komuniti yang pelbagai perlu dititik beratkan. Perkongsian tulin antara semua komuniti pelbagai kaum di Malaysia perlu digalakkan supaya pengagihan kekayaan seimbang dapat dinikmati oleh semua kaum. Sebagai menyahut seruan YAB Perdana Menteri, "Marilah Kita Terus Berusaha" bersama-sama mencapai sasaran Malaysia Berstatus Negara Maju.

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH

Para Perwakilan yang dikasihi,

Hari ini kita dapat melihat bahawa sistem perundangan dan proses kehakiman di Malaysia, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Wanita UMNO berbangga kerana turut terlibat di dalam memperjuangkan isu-isu berkaitan perundangan Islam. Syabas Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang menjadi dua badan terpenting mengurustadbir undang-undang syariah di Malaysia.

Namun, ada beberapa isu yang perlu diberi perhatian, demi mempertingkatkan lagi kualiti perlaksanaan undang-undang ini. Tidak dinafikan proses pengurusan kes di Mahkamah Syariah semakin baik dengan pengenalan beberapa KPI bagi memastikan keputusan kes dapat diperolehi dengan segera.

Satu isu yang menekan golongan wanita adalah penangguhan penguatkuasaan dan perlaksanaan perintah (lacking of enforcement and execution) kepada pihak yang dituntut. Wanita UMNO merasakan telah tiba masanya untuk pihak JKSM dan JAKIM memberi penekanan yang lebih serius bagi menggerakkan Mahkamah Syariah untuk membantu wanita Islam memperolehi hak mereka melalui perintah Mahkamah yang telah diterima.

Sebagai contoh, pelaksanaan pembayaran perintah nafkah anak boleh tertunggak bertahun-tahun lamanya, disebabkan keengganan bapa untuk mematuhi perintah mahkamah, dan menjadikan perintah tersebut hanya di atas kertas semata-mata (paper judgement). Tanggungjawab Mahkamah Syariah tidak sepatutnya berhenti setakat hanya mengeluarkan perintah, kerana Islam menegaskan bahawa keadilan perlu disempurnakan, sepertimana wakalah Saidina Umar kepada Abu Musa Al-Ashaari yang menyatakan:-

" Pengadilan adalah suatu kewajipan yang kukuh dan nyata, dan suatu sunnah yang berkesinambungan. Fahamilah apa yang disampaikan kepadamu, kerana tidak ada gunanya ucapan yang hak apabila tidak dilaksanakan."

Saya bagi pihak Wanita UMNO ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada penubuhan Badan Sokongan Keluarga (BSK). Walau bagaimanapun saya difahamkan fungsi badan ini dibatasi beberapa sekatan, seperti kekurangan pegawai bertauliah untuk menguruskan kes, dan penolakan beberapa Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN), untuk mengiktiraf BSK sebagai satu badan penguatkuasa di negeri berkenaan. Saya difahamkan BSK telah berjaya menyelesaikan 4,077 kes daripada 4,259 kes di Unit Khidmat Nasihat Perundangan (UKNP) dan juga telah menyelesaikan 1,653 kes daripada 2,608 di bawah Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP) sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 penubuhannya. Saya yakin jika BSK diberi lebih ruang untuk membantu menyelesaikan isu paper judgement ini, maka lebih banyak isu perintah yang tertunggak dapat diselesaikan.

Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian adalah usaha untuk menyemak semula kaedah pelaksanaan kes supaya Mahkamah Syariah di Malaysia dapat dijadikan sebagai sebuah genuine family court. Pelaksanaan undang-undang syariah perlu lebih mesra keluarga, dengan tatacara yang lebih mengupayakan penglibatan hakim dalam memberikan keadilan. Ini dapat dicapai jika Mahkamah Syariah menjadi more inquisitorial and less adversarial dalam mengendalikan kes.

Oleh itu, saya bercadang untuk menggerakkan Skuad An-Nur Wanita UMNO sebagai Sahabat Mahkamah Syariah di seluruh Negara dalam membantu mengenalpasti isu dan menyalurkannya kepada pihak yang berkaitan untuk diperhalusi dan diselesaikan. Usaha ini bertepatan dengan konsep tolong-menolong sepertimana firman Allah yang berbunyi:-

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa..." - Al-Maidah, ayat 2

PENDIDIKAN

Demi untuk memastikan Malaysia terus mempunyai daya saing dalam menghadapi berbagai cabaran yang berkaitan dengan ekonomi dunia yang semakin pesat berubah, sistem pendidikan negara mestilah mantap dengan perancangan menyeluruh berlandaskan strategi perancangan yang panjang. Pembangunan insan merupakan salah satu kunci utama kepada kelangsungan martabat kita demi jati diri negara supaya dihormati dan dipandang tinggi di mata dunia. Dengan kepesatan teknologi, kita perlu menyediakan anak-anak kita bukan sahaja untuk menghadapi masa hadapan, tetapi membentuk masa hadapan berdasarkan acuan kita sendiri iaitu identiti nasional berdasarkan etika dan kerohanian. Kita bukan sahaja lagi inginkan anak-anak kita mendapat pekerjaan tetapi mampu mencipta pekerjaan. Kita bukan sahaja inginkan anak-anak kita tahu menggunakan teknologi tetapi mampu mencipta teknologi yang digunakan oleh warga dunia. Justeru, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dapat memastikan bangsa Malaysia akan terus hidup, akan terus berada setaraf dengan Negara-negara maju di dunia.

Aspirasi pendidikan kita seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 adalah sangat jelas. Melalui laporan kemajuan pelaksanaan PPPM 2013, beberapa kejayaan awalan telah diraih termasuklah perubahan yang menyerlah kepada anak-anak kita di bilik darjah. Berdasarkan laporan tersebut, antara kejayaannya ialah Program Transformasi Daerah (DTP). DTP yang dilaksanakan secara rintis di Sabah dan Kedah telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan oleh kedua-dua negeri ini apabila kadar peningkatan keputusan peperiksaan nasional (UPSR, PMR dan SPM). Di samping itu, program yang dirancang dalam PPPM juga telah menunjukkan hasil seperti peningkatan profisiensi guru Bahasa Inggeris, peningkatan murid dalam penguasaan literasi dan numerasi, peningkatan sehingga 81.7 peratus enrolmen murid prasekolah serta pelaksanaan transformasi pendidikan vokasional.

Dari segi akses dan kualiti, saya melihat Kementerian Pendidikan telah memastikan semua kanak-kanak warganegara akan mendapat peluang pendidikan bertaraf dunia. Manakala dari segi ekuiti, Kementerian Pendidikan juga berusaha untuk merapatkan jurang antara Bandar dan luar Bandar, antara jantina dan sosioekonomi. Perpaduan menjadi teras penting pendidikan Negara untuk memastikan anak-anak kita menghargai kepelbagaian dalam semangat 1Malaysia. 11 Anjakan perubahan cara bekerja yang dianjurkan dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 jelas menunjukkan bahawa kita berada di landasan yang betul bagi membangunkan modal insan yang bakal menerajui Negara di masa kini dan akan datang.

Marilah kita bersama-sama menyokong usaha murni ini kerana pendidikan merupakan hak dan tanggungjawab kita semua. Saya nak minta supaya Kementerian Pendidikan menentukan Pelan Pendidikan Malaysia yang hebat ini menjadi kenyataan. Yang akan menjadi cabaran kepada Kementerian Pendidikan ialah untuk mengimplimentasikan pelan ini. Saya berharap Kementerian dan semua yang terlibat tidak akan menghampakan harapan ibu bapa yang menyerahkan nasib anak muda di tangan Kementerian Pedidikan.

Puan-puan sekalian,

Bahasa merupakan alat komunikasi yang menjadi pengikat kepada perpaduan kaum di Malaysia dan sistem pendidikan merupakan agen utama ke arah perpaduan masyarakat majmuk.

Kewujudan masyarakat majmuk adalah suatu Sunnah Illahiah yang memerlukan manusia membentuk hubungan yang harmoni. Masyarakat Islam khususnya perlu mencontohi hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W dalam meningkatkan nilai persaudaraan dan menguruskan perpaduan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Untuk perpaduan dan harmoni dalam ertikata sebenarnya berlaku, maka anak muda Malaysia mesti arif dengan sejarah Negara ini sendiri. Jangan pula gajah di depan mata kita tak tahu dan tak kenal, tetapi kuman di seberang laut kita hanyut mengejarnya.

Saya nak minta Kementerian Pendidikan meneliti semula subjek Sejarah yang diwajibkan kepada pelajar sekolah rendah. Sejarah ini hendaklah berdasarkan kepada sejarah penubuhan Malaysia disebabkan sukatan matapelajaran Sejarah yang diajar kini tiada spesifikasi kepada kecintaan Negara dan sejarah Tanah Melayu. Kalau adapun tidak mendalam, maupun mencukupi. Tak kenal maka tak cinta. Jika anak-anak kita yang berbilang kaum tidak mengenali siapa dia perintis Negara ini, siapa dia yang membawa pembangunan dan lain-lain, maka kita jangan salahkan anak muda kita.

Bagi menentukan anak-anak muda dan generasi akan datang lebih mesra, lebih erat tali silaturrahim, lebih global, maka perlu ada pengikat perpaduan. Bahasa adalah salah satu pengikat utama.

Dalam kita memastikan penguasaan Bahasa Melayu dipertingkatkan dan dimartabatkan bagi semua murid Sekolah Menengah mulai Tingkatan Satu, saya pohon pertimbangan Kementerian Pendidikan apalah kiranya jika pada masa yang sama menjadikan Bahasa Arab atau Mandarin atau Tamil sebagai mata pelajaran elektif yang wajib dipilih salah satu di semua Sekolah Rendah dan Menengah oleh semua murid bagi mewujudkan masyarakat yang berkemahiran untuk berkomunikasi dalam pelbagai Bahasa. Alangkah indahnya jikalau generasi akan datang di Malaysia terdiri daripada generasi multi lingual yang petah bercakap dalam Bahasa Melayu, Inggeris, Arab, Mandarin, Tamil maupun bahasa-bahasa lain, seperti mana terdapat di banyak negara di Eropah. Saya percaya ia juga akan mengeratkan lagi perpaduan kaum di Malaysia.

EKONOMI DAN AUDIT IMPAK RAKYAT

Wanita UMNO mengucapkan terima kasih dan syabas kepada YAB Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan atas pembentangan Bajet 2015 dimana pelbagai peruntukan telah disediakan oleh Kerajaan dalam usaha mengkukuh dan melonjakkan pembangunan ekonomi Negara. Yang istimewa apabila YAB Perdana Menteri memberi pengiktirafan kerajaan di dalam Ucapan Bajet Tahun 2015 bahawa kaum wanita merupakan tulang belakang pembangunan Negara. Malah, salah satu daripada tujuh strategi utama yang digariskan dalam pembentangan bajet tersebut adalah Memartabatkan Peranan Wanita.

Syabas juga saya ucapkan kerana pendekatan keseimbangan antara ekonomi modal "capital economy" dan ekonomi rakyat "people's economy" yang menyentuh kehidupan rakyat dititikberatkan oleh Perdana Menteri.

Maksud YAB Perdana Menteri ialah sementara kita bercakap mengenai KDNK dan GNI yang merupakan "capital economy," kita juga jangan lupakan "people's economy" atau pun "ekonomi rakyat." Apa guna KDNK kita meningkat tetapi rakyat tidak merasai manfaat peningkatan itu kerana kekayaan berlingkar di sekitar sekumpulan kecil manusia. Maka, di sinilah kita kena bercakap mengenai "ekonomi rakyat."

Dalam ekonomi rakyat, kita bercakap mengenai pendapatan isi rumah, kos sara hidup, jurang pendapatan antara miskin-kaya dan hal-hal yang secara langsung menyentuh kehidupan rakyat.

Kelemahan UMNO dan kerajaan Barisan Nasional ialah kita tak pandai mengambil kesempatan untuk meraih dividen politik seperti yang dilakukan oleh pembangkang. Hari ini pemimpin Negeri Pulau Pinang dan Selangor berkokok mengenai pencapaian negeri-negeri tersebut dan sengaja buat-buat lupa bahawa prestasi itu adalah hasil pentadbiran dan kepimpinan kerajaan Barisan Nasional sekian lama.

Oleh kerana kita tak pandai mengambil dividen politik, maka orang kata UMNO tak buat apa-apa. Orang lupa bahawa penubuhan institusi seperti Permodalan Nasional Berhad (PNB), sebagai contoh, adalah hasil perjuangan kita. Sejak ditubuhkan ada tahun 1981 sehingga sekarang, PNB telah memberikan pendapatan sebanyak RM105 bilion kepada 10.7 juta orang Bumiputera yang menjadi pemegang unit Amanah Saham Bumiputera. Semua orang yang jadi pemegang saham, memperolehi pendapatan (dividen) tersebut.

Bagi membantu perusahaan mikro dan peniaga kecil, Amanah Ikhtiar Malaysia dan TEKUN telah meluluskan RM7.6 bilion pinjaman sepanjang 2011 sehingga Jun tahun ini. Bagi syarikat yang besar sikit, MARA dan PUNB telah beri pinjaman kepada mereka. Dalam tempoh yang sama, MARA telah memberikan pembiayaan kepada 24,881 buah syarikat manakala PUNB membiayai 2,016 buah syarikat. Manakala, bagi syarikat yang lebih besar pula, TERAJU meluluskan pembiayaan Dana Mudahcara berjumlah RM756.9 juta dan Dana Teras berjumlah RM814.15 juta sehingga Oktober 2014 melalui tiga buah bank.

Orang tak berniaga dapat manfaat melalui unit Amanah Saham Bumiputera, peniaga mikro dapat pembelaan AIM dan TEKUN, perusahaan kecil dapat pembiayaan MARA dan PUNB, manakala yang besar mendapat bantuan TERAJU. Pendek kata, semua orang dapat. Walaupun itu yang kita lakukan, namun orang masih kata kerajaan tak buat apa-apa dan UMNO tidak mendapat dividen politik.

Maka, sebab itulah Wanita UMNO ingin mencadangkan supaya kerajaan melaksanakan "political impact assessment" kepada semua program yang dilaksanakan oleh rakyat, dan penilaian ini bolehlah dinamakan "Audit Impak Rakyat" (AIR). Selain dari menilai dividen politik, ia juga merupakan satu kaedah mengukur kepuasan rakyat kepada program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan.

Kerajaan membuat program untuk rakyat, maka kita kena dapatkan maklumbalas rakyat sama ada mereka berpuas hati atau tidak terhadap program-program ini. Kita kena tanya rakyat, adakah program ini memberikan impak yang mereka harapkan.

Kita berharap dengan adanya "Audit Impak Rakyat" ini, kerajaan dapat tahu sama ada rakyat berpuas hati atau tidak dengan apa yang kerajaan lakukan. "Audit Impak Rakyat" ini juga boleh mengubah pendekatan kerajaan yang selama ini bersifat "managerial-centric" kepada "people-centric." Apa guna kita buat bermacam-macam program, tetapi rakyat tak berpuas hati dan parti tidak mendapat dividen politik.

Audit Impak Rakyat" ini juga penting untuk mengukur sejauh mana apa juga program dan bantuan kerajaan benar-benar sampai ke sasaran. Begitu banyak yang kerajaan lakukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat tetapi saban masa, rungutan "tidak merasai kek ekonomi" terus kedengaran. Mungkin ada ketirisan di sana sini yang boleh dikesan dan kemudian diperbetulkan melalui "Audit Impak Rakyat" ini.

Puan-puan dan tuan-tuan,

Saya bersyukur kerana wanita di Malaysia terdiri daripada golongan yang rajin, dedikasi dan menjadi rakan pembangunan yang produktif. Diberikan tugas, dia sempurnakan. Diberikan amanah, dia laksanakan.

Sayang sekali sehingga kini, kita belum lagi mempunyai maklumat lengkap mengenai keusahawanan wanita. Kalau ada pun, ia terletak di merata-rata tempat. Apabila tidak ada maklumat, kita tidak dapat membuat analisis yang tepat. Akibatnya, kita membuat program keusahawanan secara serkap jarang.

Apa yang kita tahu ialah daripada lebih 1 juta syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sekitar 20% adalah Bumiputera. Daripada lebih 200,000 syarikat Bumiputera, sebanyak 88% adalah perusahaan mikro, iaitu berpendapatan tahunan RM300,000 ke bawah atau mempunyai kakitangan kurang dari lima orang. Itu yang kita tahu.

Apa yang kita tak tahu ialah berapa ramaikah usahawan wanita? Apakah sektor-sektor tumpuan usahawan wanita? Berapa peratuskah kadar pertumbuhan syarikat-syarikat wanita dalam sektor-sektor tersebut? Walaupun Kerajaan memberikan pelbagai insentif kepada usahawan Bumiputera, kita tidak mempunyai program khusus untuk usahawan wanita. Kalau ada pun, ia terlalu kecil dan tidak diketahui oleh kebanyakan wanita.

Sekiranya kita serius untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam keusahawanan dan perniagaan, Wanita UMNO meminta kerajaan untuk membangunkan satu pengkalan data usahawan wanita dan untuk setiap program yang dilaksanakan oleh agensi-agensi pembangunan keusahawan atau "entrepreneurs development organisation," penyertaan wanita hendaklah mencerminkan satu tahap yang tinggi dan membanggakan.

PINDAAN PERLEMBAGAAN UMNO

Para perwakilan yang saya hormati,

Pada Perhimpunan tahun lepas, saya telah berucap bahawa Wanita UMNO adalah teras dan tulang belakang kepimpinan parti. Alhamdulillah semasa ucapan Dasar dan Amanat Presiden, YAB Dato' Sri Najib telah mengiktirafkan Wanita UMNO sebagai tulang belakang dan bukan lagi sayap parti. Pemuda dan Puteri selaku anak-anak yang kita sayangi dan hargai akan meneruskan perjuangan sebagai sayap dalam UMNO.

Saya juga berucap tentang transformasi politik Wanita UMNO dimana kita tidak harus dilihat sebagai hanya layak dan mampu berjuang isu-isu wanita dan keluarga sahaja, tetapi mesti dilibatkan dalam isu-isu polisi dan politik juga.

Bagi menghadapi cabaran politik semasa, Wanita UMNO tidak boleh lagi menghadkan diri sebagai jentera pilihanraya sahaja, tetapi perlu memperkuatkan pergerakan kita sebagai jentera politik juga.

Pada tahun ini, Wanita UMNO selaku tulang belakang parti mempunyai kekuatan keahlian seramai 1,330,926 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam). Selama enam dekad Wanita UMNO telah menjalankan peranan penting dalam menentukan keutuhan dan kestabilan UMNO. Kesungguhan Wanita UMNO sebagai nadi parti, berkhidmat dengan penuh amanah dan kesetiaan diibaratkan lilin membakar diri menerangi orang lain dalam memperjuangkan agenda UMNO.

Melalui Mesyuarat Perwakilan Wanita UMNO Bahagian tahun ini, saya telah menerima cadangan daripada 171 Wanita UMNO Bahagian (89% dari seluruh Wanita UMNO Bahagian yang bersidang) dan dari 12,483 Wanita UMNO Cawangan (77% dari seluruh Wanita UMNO Cawangan yang bersidang) yang mana mereka telah mengusulkan peruntukan satu tempat tambahan khas diberikan kepada Wanita UMNO bagi jawatan Naib Presiden UMNO Malaysia (3+1) dan Naib Ketua UMNO Bahagian (1+1) apabila Pindaan Perlembagaan UMNO diadakan. Pemilihan untuk jawatan ini adalah melalui Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian pada tahun pemilihan yang ditetapkan.

Cadangan ini juga mendukung kehendak Fasal 3.4, Peraturan Pergerakan Wanita UMNO iaitu "Membangunkan wanita ke arah mencapai 30% wanita di dalam bidang pembangunan dan pembuat dasar Negara".

Saya berdoa dan yakin bahawa pucuk pimpinan UMNO akan membuat keputusan yang bijaksana apabila masanya tiba untuk Perlembagaan UMNO dipinda. UMNO dan kepemimpinannya tidak pernah ketinggalan zaman malah mendahului dalam perjuangan untuk semua termasuklah Wanita. Doa saya, selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia, supaya titik sejarah mengarusperdanakan Wanita UMNO ditempat membuat keputusan yang bermakna ini akan berlaku semasa kepimpinan YAB Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak selaku Presiden UMNO dan YAB Tan Sri Muhyiddin Yasin selaku Timbalan Presiden UMNO. In Sha Allah.

TALI PERSAHABATAN RAKYAT MALAYSIA

Sidang perwakilan dan para hadiran sekalian,

Saya nak minta supaya marilah kita semua rakyat Malaysia ikhlas muhasabah diri. Lihatlah bumi bertuah ini, adakah seburuknya yang diconteng oleh pembangkang dan mereka yang tidak suka kepada Barisan Nasional. Adakah orang Cina, orang India, Serani, Punjabi atau sesiapapun yang bukan Melayu hidup tertindas di Malaysia ini, mati kelaparan, tidak kaya, tidak ada peluang, tidak ada perniagaan, tidak ada pekerjaan, tidak ada masa hadapan, saya rasa itu satu dusta. Adakah orang Melayu dan Bumiputera membolot segala-galanya, adakah orang Melayu dan Bumiputera sama ada pemimpin maupun pengikut maupun rakyat jelata, mengkaut kekayaan dan kuasa di bumi bertuah ini. Cukuplah, cukuplah jangan kita di antara rakyat Malaysia berbilang kaum di antara kita acah mengacah, gertak mengertak, cabar mencabar. Adakah orang Melayu dan Bumiputera ditindas tidak bernyawa, teruk sangatkah kehidupan kita di Malaysia ini. Jangan kita himpit di antara kita kepenjuru yang bahaya. Di pentas perhimpunan ini umat Melayu dan bumiputera ini, Wanita UMNO ingin tegaskan, cukuplah. Kita rakyat Malaysia berbilang kaum, kita mesti sayang dan hormat di antara satu dengan yang lain.

Saya selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia menghulur tangan tali persahabatan, tali silaturrahim kepada semua rakyat Malaysia berbilang kaum, tidak kira apa fahaman politik, maupun parti, tidak kira apa agama, maupun bangsa, marilah kita bersyukur dengan kenikmatan yang kita kecapi. Marilah kita balik ke pangkal jalan untuk meluncur kehadapan dan bersatu membina negara yang lebih berjaya dan lebih mulia di bawah kepimpinan Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri kita.

Semoga Allah memberkati perjuangan kita bersama kerana Allah demi Agama, Bangsa dan Negara.

WANITA UMNO SRIKANDI NEGARA

Mereka adalah srikandi bangsa

Hidup jelas pertahankan negara

Musuh datang gertak tak bisa

Hilang nyawa tak ambil kira

Mereka adalah srikandi rakyat

Hidup sentiasa abdikan ummat

Janji dipegang sumpah diingat

Masa dan tenaga tak indah dilumat

Srikandi Negara ibarat besi

Tahan dikerah tahan diuji

Dijadikan tiang gagah berdiri

Dijadikan pentas yakin dilangkahi

Srikandi bangsa bijak mendidik

Sentiasa berkhidmat penuh cerdik

Membela rakyat tahan ditindik

Membela negara tahan dibedik

Wanita UMNO Srikandi Negara

Berfikir cepat bekerja tangkas

Tunaikan tugas pantang mengira

Tunaikan janji pantang menculas

Dijadikan pemimpin rakyatkan puas

Sayapnya panjang terbangnya bebas......

Selamat bersidang.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Tags:

Wanita UMNO : Srikandi Negara II


Para hadirin sekalian,

Sejak kebelakangan ini saya lihat keadaan politik Negara seolah-olah sudah tidak ada sempadan lagi. Politik digunakan sebagai senjata untuk menghentam dan menembak secara melulu. Kononnya politik, kebebasan bersuara, hak asasi manusia, menjadi alasan dan alat untuk memusnahkan apa yang telah terbina sejak 57 tahun merdeka. Isu-isu yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Negeri-Negeri seperti kontrak sosial, agama, institusi raja-raja, hak keistimewaan dan lain-lain, dijaja, disula, disalai seolah-olah tidak ada batas perundangan demi menakluki Putrajaya.

KEPERLUAN MEMPERTAHANKAN KELUHURAN PERLEMBAGAAN

Latar belakang sejarah pembentukan negara semasa mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia hendaklah menjadi asas kefahaman mengenai kontrak sosial di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan yang berkuatkuasa pada 31 Ogos 1957 adalah suatu dokumen yang menjadi asas bagi Persekutuan Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia apabila Sabah dan Sarawak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu.

Prinsip bahawa Perlembagaan Persekutuan menjadi teras kepada negara Malaysia yang merdeka diperuntukkan dengan jelas mengikut Fasal (1) Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa dengan izin "This Constitution is the supreme law of the Federation and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this Constitution shall, to the extend of the inconsistency, be void." Prinsip ini telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan mahkamah antaranya seperti penghakiman Hakim Mahkamah Persekutuan Raja Azlan Shah (pada masa itu) dalam kes Loh Kooi Choon v Government of Malaysia. Berdasarkan premis tersebut, masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa hidup berpaksikan asas-asas yang dizahirkan melalui prinsip-prinsip yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Perlembagaan Malaysia adalah suatu bentuk tolak ansur antara etnik Melayu, Cina dan India mengenai hak bersama dan masing-masing, kedudukan istimewa serta persetujuan dengan Raja-Raja Melayu dan British bagi mewujudkan suatu kerajaan dengan sistem demokrasi, beraja, bersekutu (federal) serta tidak teokratik (non-theocratic).

Persetujuan Antara Kaum Dalam Menuju Kemerdekaan (1955-1957)

Saya ingin mengajak puan-puan mengimbau kembali sejarah tanah air kita. Penjelasan mengenai kontrak sosial di Malaysia mengambilkira keadaan sosio politik negara dalam masa negara menuju kemerdekaan.

Penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula selepas pilihanraya Dewan Undangan Persekutuan pada tahun 1955. Tuanku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri dan Jemaah Menteri telah dilantik terdiri daripada anggota yang mewakili komposisi kaum iaitu 6 Melayu, 3 Cina serta 1 India.

Suatu Constitutional Conference telah diadakan pada bulan Januari dan Februari 1956 yang dihadiri oleh wakil Kerajaan British, 4 wakil Raja-Raja Melayu, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu (YAB Tuanku Abdul Rahman), 3 Menteri Persekutuan serta Pesuruhjaya Tinggi British.

Persidangan itu telah bersetuju dengan cadangan kemerdekaan bagi Persekutuan pada Ogos 1957 dan penubuhan suatu Suruhanjaya Kemerdekaan (Suruhanjaya Reid) bagi menggubal Perlembagaan untuk Persekutuan.

Tugas-tugas Suruhanjaya Reid

Suruhanjaya Reid terdiri daripada Lord Reid, Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, Justice B. Malik and Justice Abdul Hamid yang bertindak mengikut terma rujukan berikut dengan izin:

"To examine the present constitutional arrangements, throughout the Federation of Malaya, taking into account the positions and dignities of Her Majesty the Queen and Their Highnesses the Rulers;

And to make recommendations for a Federal form of constitution for the whole country as a single, self-governing unit within the Commonwealth based on Parliamentary democracy with a bicameral legislature, which would include provision for:

i. the establishment of a strong central government with the States and Settlements enjoying a measure of autonomy (the question of the residual legislative power to be examined by, and to be the subject for recommendations by the Commission) and with machinery for consultation between the central Government and the States and Settelments on certain financial matters to be specified in the Constitution;

ii. the safeguarding of the position and prestige of Their Highnesses as constitutional Rulers of their respective States;

iii. a constitutional Yang di-Pertuan Besar (Head of State) for the Federation to be chosen from among Their Highnesses the Rulers;

iv. a common nationality for the whole of the Federation;

v. the safeguarding of the special position of the Malays and the legitimate interest of other communities". (Para 3 Federation of Malaya Constitutional Commission Report 1956-1957 ("Laporan Suruhanjaya Reid")

Suruhanjaya Reid menjemput semua pertubuhan dan individu mengemukakan cadangan bagi Perlembagaan. Suruhanjaya menerima 131 Memorandum cadangan.

Antaranya yang diterima, Memorandum daripada Parti Perikatan yang disediakan oleh suatu Jawatankuasa Kerja yang terdiri daripada anggota UMNO, MCA dan MIC. Antara yang dikemukakan ialah lebih warganegara diberikan kepada bukan Melayu manakala hak dan keistimewaan Melayu terus dipelihara.

118 mesyuarat diadakan bagi mendengar dan berbincang mengenai semua cadangan, termasuk dengan pegawai Kerajaan. Semua pandangan telah diambil kira dalam laporannya dinyatakan dalam laporan Suruhanjaya Reid. Laporan tersebut diterbitkan di London dan Kuala Lumpur pada 20 Februari 1957.

Perlembagaan Persekutuan Menzahirkan Kontrak Sosial Malaysia

Berdasarkan rundingan yang berlangsung dalam menggubal Perlembagaan Persekutuan, perkara-perkara seperti kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan, pemeliharaan Tanah Rizab Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu serta adat resam dan pengagihan jawatan dalam kerajaan telah dimasukkan dalam Perlembagaan berkenaan. Bahasa Melayu juga telah dipersetujui sebagai Bahasa Kebangsaan manakala kaum Cina dan India masih boleh menggunakan bahasa masing-masing sebagai medium komunikasi tidak rasmi. Pemimpin Cina dan India juga menuntut agar kewarganegaraan yang diberikan menjadi suatu hak yang tidak boleh dibatalkan dan mereka juga menuntut supaya mereka boleh mengekalkan bahasa, agama dan budaya, dan sebagai warganegara, mereka mempunyai hak dari segi politik sama seperti warganegara yang lain. Semua persetujuan ini dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Bagi setiap suatu perkara yang diberikan kepada kaum Melayu, adalah terdapat peruntukan yang diberikan kepada kaum bukan Melayu. Persetujuan yang merupakan jalan tengah ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu peruntukan mengenai kewarganegaraan (Bahagian III), kebebasan beragama (Perkara 11), pelajaran (Perkara 12) dan bahasa (Perkara 152), kedudukan istimewa kaum Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dan perlindungan sah kaum-kaum lain (Perkara 153).

Malah dengan tertubuhnya Malaysia hasil daripada gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu 1957, Sabah dan Sarawak telah diberikan kedudukan istimewa di bawah Bahagian XIIA Perlembagaan demi memastikan hak-hak rakyat negeri tersebut terpelihara.

Harus ditekankan bahawa kajian-kajian ke atas dokumen sejarah sejak sebelum penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 menunjukkan bahawa kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu, agama Islam, bahasa dan adat resam adalah perkara yang merupakan 'traditional elements' yang terus terpelihara (preserved) setelah terbentuknya Negara ini melalui Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, jaminan seperti Tanah Rizab Melayu turut dinyatakan dalam Perlembagaan demi menjamin kesinambungan kaum Melayu, yang amnya ketinggalan dari segi ekonomi, untuk menikmati dan mempunyai pegangan tanah di Negara sendiri. Bagi setiap Tanah Rizab Melayu yang dibatalkan maka suatu jumlah keluasan tanah yang sama hendaklah digantikan, begitu berhati-hatinya perlindungan yang diberikan mengikut Perkara 89 Perlembagaan.

Latar belakang sejarah menunjukkan bahawa kompromi antara semua etnik di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India serta pribumi Sabah dan Sarawak tentang hak-hak bersama kaum-kaum tersebut dan hak-hak istimewa serta hasil rundingan dan persetujuan dengan Raja-Raja Melayu dan pihak Inggeris bagi mencipta suatu sistem negara yang mengamalkan ciri-ciri demokrasi, bebas, adil dan makmur telah melahirkan Perlembagaan Persekutuan yang pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial untuk semua masyarakat di Malaysia.

Kenapa saya bawa sejarah tanah air pada perhimpunan ini kerana di luar sana ada beberapa anasir-anasir terutama yang mempunyai agenda politik, yang mencabul integriti Perlembagaan Persekutuan, yang cuba membawa kepada keresahan semua kaum, yang cuba mahu memecah belahkan rakyat Malaysia, yang cuba menggunakan dakyah extremisme untuk meracuni pemikiran rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Mungkin mereka rasakan bahawa kerana kita di dalam UMNO berjuang dengan beradab, tidak mengacu mereka dengan fitnah, tohmahan, mungkin mereka rasakan kita boleh dirogol secara politik tanpa kita menyerang balas, mungkin sebab itu mereka dengan sewenang-wenangnya telah membawa negara Malaysia yang satu ketika dahulu bersatu padu tetapi pada hari ini berada di ambang bahaya dari segi perpaduan.

Di dalam perhimpunan ini saya dan Wanita UMNO secara tegas menyatakan bahawa kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu di luar sana yang mahu menggugat atau mempertikaikan Agama Islam sebagai agama rasmi, hak keistimewaan Raja-Raja, hak keistimewaan Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kedudukan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan.

Bagaimanapun kita sebagai orang Melayu dan Bumiputera mempunyai tanggungjawab untuk hidup dengan harmoni bersama bangsa-bangsa lain dalam Negara ini dan kita juga mesti menghormati hak-hak bukan Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka saya mohon supaya janganlah sesiapa mempersoalkan kerakyatan dan kewarganegaraan bangsa seperti kaum Cina dan India yang lahir di sini. Jika kita tak mahu mereka mempersoalkan keistimewaan kita sebagai orang asal tanah ini, kita juga mesti menghormati mereka sebagai rakyat yang mempunyai hak di Negara ini.

AKTA HASUTAN 1948

Mengambil kira senario politik yang keterlaluan pada hari ini, suara-suara daripada aktivis politikus yang mirip dan (obsessed) dengan liberalisme maka pada Julai 2012 yang lalu, Kerajaan telah mengumumkan hasrat untuk kemungkinan memansuhkan Akta Hasutan 1948 dan menggantikannya dengan Akta Keharmonian Nasional.

Sejak pengumuman itu, pelbagai reaksi, pandangan dan cadangan telah disuarakan oleh pelbagai pihak berhubung isu pemansuhan Akta Hasutan 1948 ini. Ada yang mengalu-alukan pengumuman kemungkinan pemansuhan Akta tersebut yang dianggap kononnya sudah tidak lagi sesuai digunapakai di dalam landskap sosio-politik hari ini. Kononnya isu hasutan adalah isu kuno. Kononnya isu hasutan mencabuli hak asasi manusia dan individu untuk bersuara. Kononnya Negara ini dan semua yang telah dibina mesti dibuka seluas-luasnya untuk dikunyah atas nama perjuangan hak asasi manusia. Tetapi pada yang sama begitu ramai dari "the silent majority" yang amat gusar, khuatir serta bimbang akan kesan pemansuhan Akta Hasutan 1948 kelak yang dikatakan boleh mengugat ketenteraman dan kehormanian Negara yang berbilang kaum di Malaysia.

Berdasarkan maklum balas yang diterima setakat ini, terdapat empat pandangan berlainan berhubung isu Akta Hasutan 1948 iaitu:-

Pertama, terdapat permintaan agar Akta Hasutan 1948 dikekalkan dengan sedikit pindaan sahaja;

Kedua, ada juga yang meminta supaya Akta Hasutan 1948 dihapuskan sama sekali;

Ketiga, ada yang memilih untuk menggantikan Akta Hasutan 1948 dengan Akta Keharmonian Nasional demi menjaga perpaduan rakyat dan kestabilan Negara; dan

Keempat, ada yang berpendapat supaya Akta Keharmonian Nasional diwujudkan sebagai akta baru di samping Akta Hasutan 1948 dikekalkan.

Perkembangan Semasa Yang Tidak Sihat

Saya amat bimbang dengan keadaan semasa yang tidak sihat. Ada pihak-pihak di kalangan masyarakat kita yang dengan sengaja membuat kenyataan-kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut dan mengambil kesempatan akan isu pemansuhan Akta Hasutan 1948 ini.

Saya dapati bahawa sejak kebelakangan ini telah berlaku peningkatan yang mendadak terhadap perbuatan yang tidak bertanggungjawab oleh sesetengah pihak yang dengan sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum di Malaysia. Mereka ini juga dengan lantang dan tanpa rasa hormat telah mengeluarkan kenyataan yang menghina dan boleh membangkitkan perasaan tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja yang merupakan paksi kepada sistem Raja Berpelembagaan yang kita amalkan sejak sekian lama Tidak cukup dengan itu, mereka juga dengan begitu angkuh mempersoalkan perkara, hak, taraf kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang telah diperuntukkan di bawah Perlembangaan Persekutuan sejak kita mencapai kemerdekaan.

Kesemua tindakan dan perbuatan tidak bertanggungjawab ini telah menyebabkan rakyat berbilang kaum berasa risau, bimbang dan tergugat akan kedudukan dan hak-hak mereka. Tidak kiralah Melayu, Cina, India dari Sabah, dari Sarawak dan semua yang lain-lain. Perasaan sebeginilah yang dikhuatiri kelak akan menjadi benih-benih liar yang menyemai perasaan saling berprasangka di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, dan menggugat keharmonian Negara.

Melihat kepada perkembangan tidak sihat ini, maka timbul tanda tanya, apakah masyarakat kita sudah benar-benar bersedia menguatkuasakan kebebasan bercakap dan bersuara tanpa sempadan masing-masing, dan pada masa yang sama menghormati kebebasan dan hak asasi orang lain?

Sebagaimana di negara-negara lain yang menjunjung prinsip kedaulatan undang-undang (Rule of Law), kebebasan bercakap dan bersuara yang diperuntukkan di dalam perenggan (a) Fasal (1) Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan bukanlah suatu hak yang diberikan secara mutlak. Ia perlulah diimbangi dengan keperluan untuk mengekalkan keharmonian, ketenteraman dan keselamatan awam melalui sekatan-sekatan yang sewajarnya sebagaimana dibenarkan di bawah perenggan (a) Fasal (2) Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan.

Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan sejak 57 tahun yang lalu, namun perlulah diakui bahawa bangsa kita yang terdiri daripada pelbagai kaum ini masih belum cukup teguh semangat perpaduannya. Isu polorisasi kaum menjadi satu isu yang tidak mampu untuk kita sembunyi di bawah karpet 'hide under the carpet' ataupun 'be in denial'. Malah walaupun sebangsa dan seagama, masih lagi ada di antara kita yang mempunyai prasangka di antara satu sama lain dan menjadi gunting dalam lipatan, semata-mata demi kelangsungan politik dan kepentingan peribadi masing-masing.

Kita tidak boleh biarkan perkara ini berlarutan hanya kerana nak menonjol atau mempertahankan hak individu di kala Negara kita di ambang keresahan. Maka, sebagai langkah pencegahan adalah amat penting supaya kuasa sewajarnya diperuntukkan bagi membendung tindakan-tindakan yang boleh membakar api perkauman dengan mempersoalkan hal-hal perkara sensitif seperti hak kewarganegaraan mana-mana orang (Bahagian III Perlembagaan Persekutuan), kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan (Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan), kedudukan istimewa Orang Melayu dan anak Negeri Sabah dan Sarawak (Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan) serta kedaulatan Raja-Raja sebagaimana yang dijamin di bawah Perkara 181 Perlembagaan Persekutuan.

Sejarah telah membuktikan bahawa hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif sebagaimana yang diperuntukkan di Bahagian III, Perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan ini adalah hal perkara yang begitu sensitif yang sekiranya dipersoalkan, boleh membangkitkan perasaan prasangka, bimbang dan tergugat di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa.

Malangnya, terdapat sesetengah kumpulan yang tidak bertanggungjawab telah membuat tohmahan, bahawa larangan untuk mempersoalkan peruntukan-peruntukan berhubung perkara sensitif di dalam Perlembagaan Persekutuan hanya bertujuan untuk melindungi dan menguntungkan sesetengah kaum serta meminggirkan kaum lain.

Perlu ditekankan di sini bahawa tohmahan sedemikian adalah tidak berasas sama sekali. Dalam mencapai kemerdekaan daripada pihak penjajah, peruntukan-peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan telah diperhalusi oleh ibu bapa kemerdekaan dengan begitu bijaksana dan penuh tolerensi bagi memastikan ia memberi keadilan yang sewajarnya kepada semua pihak. Justeru, tohmahan sedemikian seakan-akan memperkecil usaha dan tenaga yang telah mereka korban demi memastikan kita dapat hidup sebagai sebuah bangsa yang merdeka hingga hari ini.

Sebagai contoh, masyarakat hendaklah sedar bahawa walaupun Perkara 152 telah mengangkat kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, namun peruntukan yang sama ini juga telah menjamin hak mana-mana orang untuk menggunakan, (selain bagi maksud rasmi) mengajar atau belajar apa-apa Bahasa lain. Begitu juga percaturannya dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak Negeri Sabah dan Sarawak di bawah Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang diseimbangkan dengan jaminan perlindungan terhadap kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia.

Oleh yang demikian, larangan untuk mempersoalkan peruntukan-peruntukan tersebut sebenarnya akan melindungi bukan sahaja sesuatu kaum tertentu malah turut menjamin hak dan kepentingan sah kaum-kaum lain.

Pendirian Wanita UMNO Tentang Halatuju Akta Hasutan 1948

Dalam mempertimbangkan perkara yang melibatkan keselamatan, keamanan dan keharmonian negara, kita tidak boleh mengambil tindakan yang boleh menimbulkan risiko suasana dalam negara yang tidak tenteram. Lantaran itu, dengan melihat kepada keadaan semasa dan setelah menimbangkan semua pandangan dan pendapat daripada pelbagai pihak, Wanita UMNO selaku tulang belakang UMNO, iaitu parti yang menjadi tulang belakang kerajaan Barisan Nasional telah mengambil keputusan untuk menggesa kerajaan supaya jangan menggantikan atau mansuh Akta Hasutan 1948 dengan undang-undang yang baru tanpa meneliti semua aspek yang berkaitan.

Kami Wanita UMNO tidak bersetuju sama sekali Akta Hasutan 1948 dihapuskan. Saya dan Exco telah membuat ketetapan dan telah disambut baik oleh puan-puan semua dan ahli-ahli Wanita UMNO, dan juga beberapa NGO dan golongan profesional dan bukan profesional yang terdiri daripada berbilang kaum, bahawa kita akan bergabung tenaga untuk menggerakkan satu kempen untuk mendapatkan satu juta tandatangan menggesa kerajaan supaya tidak memansuh Akta Hasutan 1948 demi keselamatan, keamanan dan perpaduan tanah air. Satu juta tandatangan ini akan diserahkan kepada YAB Perdana Menteri seawal mungkin sebagai bukti bahawa Wanita UMNO memandang serius tentang perkara ini dengan harapan YAB Perdana Menteri dan kerajaan akan mengambil tindakan yang sewajarnya.

Wanita UMNO mendesak kerajaan bagi mengekalkan pemakaian Akta Hasutan 1948 dengan penambahbaikan yang bersesuaian dengan mengambilkira keperluan menjaga hak-hak seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, menjamin keselamatan rakyat dan kepentingan negara. Pada masa yang sama penggubalan Akta Keharmonian Nasional juga wajar diteruskan untuk mempromosi dan menggalakkan semangat harmoni dan saling hormat menghormati di antara semua kaum di Malaysia.

Akta Keharmonian Nasional boleh digubalkan bagi memperuntukkan peruntukan-peruntukan yang bertujuan untuk menggalakkan perasaan muhibah sesama kaum dan keharmonian nasional. Akta ini tidak sewajarnya bersifat menghukum tetapi lebih menumpukan kepada elemen memupuk semangat saling hormat menghormati di antara kaum yang berbeza agama dan kebudayaan.

Elemen pencegahan dan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang boleh antara lain, mencetuskan ketidakharmonian sesama kaum hendaklah diperuntukkan di bawah Akta Hasutan 1948 yang sedia ada. Oleh yang demikian, adalah juga disyorkan supaya Akta Hasutan 1948 ini dikekalkan demi mengekalkan mekanisma perundangan yang boleh mengawal perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab sedemikian dan mempunyai kecenderungan menghasut.

Walau bagaimanapun mana-mana peruntukan Akta Hasutan 1948 yang tidak lagi relevan, mengambilkira keterbukaan kepimpinan Barisan Nasional hari ini, bolehlah dipinda maupun dimansuhkan dengan segera. Sebagai contoh, peruntukan yang menghalang rakyat mengkritik Kerajaan dan pentadbiran sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta Hasutan 1948 sedia ada, boleh di mansuhkan demi menyediakan ruang yang lebih luas kepada rakyat untuk bebas bersuara. Sesungguhnya pandangan yang membina dan bertujuan untuk menambahbaik pentabiran dan sistem yang sedia ada hendaklah dialu-alukan dan tidak wajar disekat.

Akan tetapi walau apapun hala tuju berhubung Akta Hasutan 1948 yang bakal dipertimbangkan oleh kerajaan kelak, Wanita UMNO bertegas untuk meminta kerajaan berjanji perkara-perkara berikut dilarang dari segi perundangan negara:

Mendatangkan kebencian dan penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Raja;

Mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia; dan

Mempersoalkan apa-apa hak, kedudukan, keistimewaan kedaulatan atau prerogatif sebagaimana yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan Bahagian III atau Perkara 152, 153 atau 181 Perlembagaan Persekutan.

Saya berharap YAB Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia serta kabinet akan berfikir panjang sebelum membuat keputusan untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948. Jangan menang sorak hari ini kampung digadai pada hari esok. Nanti jika tangis air mata darah sekalipun, kampung tidak akan kembali lagi.

Suara akar umbi yang selama ini istiqamah dan sabar telah menyatakan rasa hatinya. Dengarlah suara hati ini. Dengarlah suara hati yang lahir daripada fikiran yang jernih, yang sentiasa mendahulukan Agama, Bangsa dan Negara dalam setiap langkah untuk maju ke hadapan. Dengarlah, suara hati ini yang tidak mahu dusta dan sengsara terus membayangi perjalanan negara kelak. Biar patah kaki bertongkat sayap, patah sayap bertongkat paruh, namun hak-hak Rakyat Malaysia dalam Perlembagaan akan terus Wanita pertahankan.

Bersambung ... Wanita UMNO : Srikandi Negara III

Tags:

Wanita UMNO: Srikandi Negara I


WANITA UMNO : SRIKANDI NEGARA

PEMBUKAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setinggi-tinggi kesyukuran dan limpah kurnia ke hadarat Allah S.W.T. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. keluarga dan para sahabat Baginda di atas rahmat yang diberikan kepada kita semua.

Yang Berbahagia Pengerusi Tetap Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Tan Sri Napsiah Omar,

Yang Berbahagia Timbalan Pengerusi Tetap, Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Dato' Hajah Saripah Aminah Syed Mohamed,

Yang Berhormat Wakil-wakil Ahli Majlis Tertinggi,

Yang Berhormat Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Azizah Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Dun,

Barisan Pegawai-Pegawai, Ahli-ahli Exco Pergerakan Wanita UMNO Malaysia,

Para perwakilan yang saya kasihi,

Dif-dif jemputan, tetamu-tetamu khas, veteran-veteran Wanita UMNO, para pemerhati yang ada di dalam dewan dan di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

PEMBUKA BICARA

Alhamdulillah dengan IzinNYA kita terus dikurniakan kesihatan, keberkatan dan kesempatan untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita UMNO Malaysia Tahun 2014. Di sini kita berakur janji kepada parti demi mengangkat kesucian Agama, kemuliaan Bangsa dan kesejahteraan Negara.

Bagi pihak barisan kepimpinan tertinggi Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, saya mengalu-alukan kehadiran 955 orang perwakilan wanita dari 191 bahagian seluruh Negara ke perhimpunan ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan!. Puan-puan adalah wakil dan perutusan kepada 1,330,926 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam) ahli Wanita UMNO menunaikan tanggungjawab seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan UMNO. Puan-puan jugalah pembawa suara akar umbi dan obor harapan rakyat.

Selagi nadi masih berdenyut, selagi siang berganti malam, selagi langit tegak dijunjung selagi itulah perjuangan Wanita UMNO akan terus beristiqamah menggenggam teras Bersatu, Bersetia, Berkhidmat. Ayuh wanita, kita eratkan tali sillaturrahim, bermuafakat, berpakat, bersatu, melangkah seirama waima kita datang dari kali berbeza, namun pastinya pertemuan kita di muara yang sama.

SRIKANDI NEGARA

Perhimpunan Agong Pergerakan Wanita UMNO kali ini dimulakan dengan tiupan semangat baru apabila kelmarin, 25 November 2014, YAB Presiden UMNO, Dato' Sri Najib Tun Razak merasmikan Buku Tinta Sejarah Wanita UMNO iaitu SRIKANDI NEGARA. Saya sedut kata-kata keramat YAB Dato' Sri Najib dalam Kata Pendahuluan "Hari ini Pergerakan Wanita UMNO bukan lagi menjadi tulang rusuk lelaki tetapi tulang belakang yang menjadi denyut nadi dan pemangkin untuk transformasi kepada budaya baru dalam UMNO"

"Wanita UMNO adalah saf pejuang parti yang telah terbukti dalam pilihanraya kecil dan pilihanraya umum, menjadi barisan hadapan menghadapi parti-parti pembangkang. Kepintaran, kegagahan, kesegaran daya juang Wanita UMNO telah membantu memastikan kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan kita yang masih panjang."

YAB Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan "sebagai tulang belakang parti politik di Negara ini, peranan dan tanggungjawab Pergerakan Wanita UMNO semakin mencabar, terutama dalam memastikan kaum wanita terus bergerak seiring dengan kepesatan kemajuan Negara. Hakikatnya walaupun Wanita UMNO telah melepasi usia enam dekad, namun perjuangan kita semua belum berakhir."

WANITA UMNO SRIKANDI NEGARA

Puan-puan yang dihormati sekalian,

Keunggulan sifat wanita, dalam lembut ada tegasnya. Semangat hebat. Tutur kata yang petah, kebijaksanaannya terserlah. Srikandi Negara, walau berjuang tanpa senjata, tapi perjuangannya nekad, tekadnya bulat, niatnya tepat, langkahnya padat, menyuluh kesejahteraan sejagat.

Kita singkap kegemilangan perjuangan Saidina Khadijah Al-Khuwailid penghulu syurga, Aisyah umul mukminin, Ummu Salamah bijak bestari, Fatimah Al-Zahrah anak solehah, Sumaiyah sanggup berkorban nyawa, Nusaibah mujahidah tabah. Mereka adalah diantara Srikandi Islam yang mendahulukan apa yang hak, mengendahkan segala yang nista dan dusta. Mereka menjadi sumber inspirasi Srikandi Negara.

Puan-puan dan tuan-tuan yang dimuliakan,

Bermula dari Puan Sri Puteh Mariah hingga kini, Wanita UMNO adalah Srikandi Negara. Sejak penubuhan Kaum Ibu yang mencecah usia 67 tahun hingga sekarang itulah gelarannya.

Kitalah pahlawan wanita yang gagah berani, yang mewarisi kepahlawanan Tun Fatimah. Kitalah wanita yang bersemangat nasional sejati yang setia berjuang untuk Agama, Bangsa dan Negara.

Semangat kepahlawanan itu tidak pernah luntur bahkan terus menyala dan membara di hati setiap sanubari ahli Pergerakan Wanita UMNO. Lebih enam dekad Pergerakan Wanita UMNO melebarkan sayapnya, tanpa rasa gentar dan mampu mengatasi apa jua halangan, rintangan dan risiko. Dalam tempoh itu, kita telah mengalami banyak perubahan besar dan mencapai kemajuan yang amat-amat membanggakan.

Ke hadapan Wanita UMNO akan terus berjuang tanpa mengenal penat lelah menyumbangkan seluruh sumber kekuatan ke arah memperkasakan perjuangan UMNO yang suci lagi murni.

Ke hadapan dengan landskap politik yang serba baru, perjuangan Wanita UMNO akan lebih menguja. Berbekalkan pengalaman dan kejayaan lalu, Wanita UMNO akan terus menjadi tulang belakang BAHTERA ini bagi mendepani apa jua halangan dan rintangan kerana kita Srikandi Negara.

Para hadirin sekalian,

Hari ini, saya nak iktiraf puan-puan yang hadir di dewan ini sebagai Srikandi Negara. Semangat pengorbanan dan khidmat tanpa sempadan telah melakarkan banyak kejayaan. Kita menang PRU 13, kita menang beberapa pilihan raya kecil walaupun ada ramalan ahli nujum mengatakan kita akan kalah. Tetapi berkat sepakat dan tinggi iltizam, Alhamdulillah semua rintangan dapat kita atasi bersama. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

Wanita UMNO terkenal dengan juara kebajikan, sehinggakan pihak pembangkang mengalah dan mengakui kebenaran hakikat ini. Kitalah yang berkhidmat untuk rakyat dengan program-program Skuad Sayang, Jalinan Rakyat, Skuad An-Nur, JUWITA dan program-program lain. Setitik keringat puan-puan yang mengalir ke bumi ini akan menentukan masa depan anak bangsa pewaris Negara. Malaysia tanah tumpah darahku.

Para hadirin sekelian,

Perhimpunan kali ini adalah kesinambungan sebuah perjuangan yang pernah dimadah oleh Sultan Sir Hishamuddin Alam Shah al-Haj, Sultan Selangor, ketika baginda merasmikan Kongres Melayu Pertama pada bulan Mac 1946 di Padang Kelab Sulaiman, Kuala Lumpur. Dalam kongres ini, orang-orang Melayu sepakat untuk menyatukan anak bangsa dengan menubuhkan UMNO yang merupakan medan penyatuan bangsa Melayu dan kini bumiputera, di bumi bertuah ini.

Dua prasyarat bagi orang Melayu berjaya. Pertama, mereka mesti berpegang kepada agama. Kedua mereka mestilah bersatu hati. Inilah asas yang diletakkan pada tahun 1946 dan inilah juga semangat perjuangan yang kita kobarkan pada setiap perhimpunan di PWTC. UMNO tidak pernah dan tidak akan berhenti mengobarkan semangat yang menjadi asas penyatuan orang Melayu yang dimulakan di Padang Kelab Sultan Sulaiman itu.

Wanita UMNO melahirkan rasa bimbang kerana kedua-dua perkara yang disebutkan oleh Sultan Sir Hishamuddin Alam Shah al-Haj, kini semakin dilupakan. Jika orang Melayu longgar pegangan agama dan berpecah-belah, tatkala itulah kita akan menemui kehancuran. Jika orang Melayu sudah tidak lagi bersatu hati, tatkala itulah kita akan musnah, ibarat telur sesangkak, pecah satu, pecah semua.

Wanita UMNO percaya bahawa sementara kita ingin melihat sebuah masyarakat yang lebih terbuka, kita mahu kerajaan menentukan bahawa proses itu tidak menyebabkan orang Melayu dan bumiputera berasa terpinggir di tanahair sendiri, tidak dibela.

Teguh dan padunya UMNO selama 68 tahun ditunjangi teras perjuangan suci, demi Agama, Bangsa dan Negara. Zaman berzaman UMNO bertuah dikurniakan pemimpin yang bijaksana sesuai dengan cabaran yang mendatangi Negara seperti Tengku Abdul Rahman ketika rakyat mendambakan kemerdekaan. Tun Abdul Razak ketika Negara perlukan pembangunan. Tun Hussein Onn ketika bangsa perlu disatukan. Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan Malaysia di mata dunia. Tun Abdullah Ahmad Badawi memimpin modal insan dan pada hari ini, YAB Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak mendahulukan rakyat, mengutamakan pencapaian, mentransformasikan Negara.

Wanita UMNO selaku tulang belakang menyokong kepimpinan Dato' Sri Najib Tun Razak, Presiden UMNO Malaysia merangkap Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin merangkap Timbalan Perdana Menteri, Naib-Naib Presiden dan saf kepimpinan parti. Jangan sesiapa pandang remeh sokongan kita Wanita sebagai ibu kepada pucuk pimpinan parti. Kita akan terus memberi kekuatan dan sokongan kepada YAB Dato' Sri Najib selaku Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia supaya beliau dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan tenang tanpa perlu menoleh ke belakang, mengkalis jika ada gunting dalam lipatan.

Bersambung ... Wanita UMNO Srikandi Negara II

Tags:

Melayu II


Sidang perwakilan sekalian,

39) Menjelang ambang 2020 - kita sudah bercakap soal peremajaan parti, kita juga sudah bercakap tentang hubungan antara kaum - sekarang molek jika kita menyentuh tentang Melayu itu sendiri. Kerana nadi perjuangan UMNO selamanya berdenyut untuk membela bangsa kita. Retorik banyak kedengaran, tapi keputusannya apa? Gerak kerjanya bagaimana?

40) Umum tahu kedudukan ekonomi kita masih berada di paras lebih rendah berbanding kaum lain - itu hakikat. Sehingga kini, pendapatan orang Melayu tetap rendah berbanding kaum lain. Ramai yang cakap, Melayu ada Amanah Saham! Tapi mengikut kajian terkini Dr. Muhammad Abdul Khalid dalam buku Colours of Inequality, ironis sekali bila pelaburan purata orang kita dalam Amanah Saham hanya RM 600. Bayangkan hanya RM 600 sahaja, sedangkan kita tahu had pelaburan RM 200 ribu.

41) Bila menyentuh soal pendidikan, walaupun kerajaan dah beri insentif pengecualian bayaran balik PTPTN untuk pelajar cemerlang, 78% yang dapat pujian kelas pertama dan tak payah bayar balik itu bukan budak Melayu.

42) Apalah nasib badan, sudahlah tersadung di ruang ekonomi dan pendidikan, di kancah gejala sosial pula, orang Melayu berada paling depan. Dalam 10 penagih dadah, 8 anak Melayu. Itu belum lagi dikira, dihitung kes-kes buang bayi, sumbang mahram dan jenayah jalanan.

43) Tapi tak guna kita berbahagi siapa salah, siapa berdosa. Saya mahu kita bangkit, kita tahu, kita faham betapa Melayu memerlukan halatuju yang mantap dalam usaha meningkatkan martabat. Masa tak menyebelahi kita sahabat, sungguh bangsa bertelekan malu kalau kita orang Melayu belum betul-betul maju, tatkala Malaysia mencapai status negara maju pada tahun 2020 kelak. Lalu bagaimana kita mahu mengubah nasib?

44) Betul kita punya kuasa, tapi setakat ini, apa yang telah kita buat dengan kuasa itu? Cukupkah menggalas perjuangan setakat kuat bertempik "Hidup Melayu" tanpa sebarang strategi? Tanpa pemikiran dan perancangan yang mapan?

45) Perkara wahid dalam hidup adalah semangat dan keberanian untuk mengubah nasib. Kata penulis buku Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer, "Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tak punya itu, lantas apa harga hidup ini?" Dalam konteks kita mahu membangunkan martabat bangsa di alaf ini, saya menyeru semua bertindak tanpa lengah, dalam menjayakan agenda Melayu dengan keberanian dan perancangan yang rapi. Apa guna kita gegak gempita mempertahan kedudukan, tanpa menzahirkan aksi dan jasa. Halatuju baharu ini perlu dibaja dengan pencapaian yang jelas nyata, terbukti dengan keberhasilan yang boleh diukur kira.

46) Anggaplah senarai ringkas ini selaku pemangkin aksi, tiupan semboyan yang menyeru untuk kita bertindak. Pertama, soal tanah rizab Melayu. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan siri laporan bahawa keluasan tanah rizab, jatuh mendadak dari 50% kepada 12%. Saya mengajak Pemuda ke hadapan, mencari penyelesaian memastikan hak yang termaktub dalam enakmen sejak 1914, juga wasiat Raja-Raja Melayu, tak tergadai. Di manakah salahnya kita dalam soal ini? Kajian menunjukkan salah satu sebabnya adalah: bila pihak berkuasa tak menggantikan tanah rizab yang diwartakan keluar dengan merizabkan semula satu kawasan yang mempunyai keluasan sama dengan tanah asal.

47) Pemuda tidak akan sama sekali berdiam diri dalam hal ini, kita akan membawa isu ini untuk ke pentas nasional dan menggesa agar Enakmen Rizab Melayu Negeri-negeri dikuatkuasakan sepenuhnya. Kita harus semak semula senarai tanah rizab yang diwarta keluar dan memastikan tanah-tanah tersebut digantikan dengan segera. Jangan sampai hak kita di bumi ini terus-terusan dicabuli oleh mereka yang tak bertanggungjawab. Rentung martabat dibakar cuai, kelak bangsa bakal melarat.

48) Pemuda mencadangkan agar diwujudkan satu Majlis Amanah Tanah Melayu melibatkan semua negeri. Majlis Amanah ini pula jangan hanya melindungi tanah rizab melayu, tetapi juga harus bertanggungjawab memastikan pembangunannya. Apa guna jadi orang bertanah, jika tak dapat menggandakan nilai untuk bangsa nusantara sendiri.

49) Kedua, soal pemilikan hartanah Melayu. Data terkini menunjukkan bumiputera memiliki hanya 5% jumlah hartanah di Malaysia. Pemuda memandang serius perangkaan yang menunjukkan bahawa - meskipun 58% penduduk Malaysia yang menetap di bandar adalah bumiputera - namun peratusan yang sama tidak diterjemahkan menerusi peratusan pemilikan hartanah.

50) Banyak sebab musibat ini berlaku. Pemaju perumahan kalau tak boleh jual kuota bumi dalam tempoh 6 bulan, mereka dapat pengecualian. Ada yang tak bertanggungjawab lagi kuat mengelat. Mereka akan kurangkan promosi sebab tahu akan dapat pengecualian dan boleh jual di pasaran terbuka. Pemuda cadangkan tempoh untuk mencari pembeli bumiputera dilanjutkan selama 3 bulan lagi. Dalam tempoh ini, Pemuda mencadangkan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) diberi peluang untuk mencari pembeli bumiputera atau terus menjual unit-unit tersebut kepada GLC-GLC, bagi tujuan memperkasa agenda bumiputera.

51) Seterusnya saudara, siapa tak pernah masuk pusat beli belah di bandaraya-bandaraya besar di negara kita? Kiri kanan kita tengok kebanyakan kedai-kedai ini tak dimiliki orang Melayu. Bila kita hitung kita dapati bahawa di pusat beli belah utama di bandaraya Kuala Lumpur yang mana pemiliknya bukan Melayu, peratusan peniaga bumiputera tak sampai 1%. Yang lebih menyakitkan hati kita, pusat-pusat beli belah yang dimilikki oleh GLC-GLC, termasuk pusat beli belah yang paling tersohor di Kuala Lumpur, hanya ada kurang daripada 3% peniaga bumiputera dalam premis mereka. Bukan kerana tak cukup peniaga-peniaga runcit Melayu tetapi kita pernah dengar cerita di mana mereka diusir keluar dari pusat-pusat beli belah. Kononnya peniaga-peniaga Melayu ini cikai. Keadaan ini perlu berhenti, janganlah Melayu pergi ke kompleks beli belah sekadar tengok-tengok, window shopping sahaja. Intailah juga peluang untuk berniaga dan menambah pendapatan.

52) Program yang ada perlu diperkemas, ruang untuk membantu golongan ini harus diperluaskan untuk menyokong peniaga bumiputera menembusi pasaran runcit ini. Kita tak mahu peniaga Melayu sekadar menembusi pasaran, kita nak mereka kekal dan mengembangkan perniagaan.

53) Keempat, soal kemahiran dan pendapatan profesional Melayu. Kita amat bangga bila ramai anak Melayu mengorak langkah dalam bidang profesional, berbanding beberapa dekad lalu - satu perkembangan positif untuk negara yang hampir mencapai status maju. Ia juga membuktikan kita orang Melayu tak tercicir dari arus perdana pembangunan.

54) Namun kita bukan mahu berbangga dengan kuantiti anak Melayu dalam sektor korporat sahaja, tetapi juga ingin memastikan lebih ramai orang Melayu berada dalam pekerjaan berpendapatan tinggi. Jika hari ini majoriti pekerja berpendapatan RM 2 ribu sebulan dan ke bawah, rata-ratanya terdiri daripada golongan orang Melayu, kelak biarlah Melayu turut menguasai pekerjaan-perkerjaan bergaji RM 10, 15 hatta 20 ribu sekalipun!

55) Program-program di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera perlu ditambah. Kita mahu ramai lagi anak muda Melayu ada pentauliahan profesional. Ini bila kita tengok akauntan dan pakar kewangan - jenuh nak cari Melayu. Atau bila kita tengok dalam bidang baru seperti Sains & Teknologi - payah nak cari Melayu. Tapi saya tahu, dalam dewan sekarang, ada profesional-profesional ini. Pemuda sendiri ada program seperti ProSkill bawah Biro Profesional Muda untuk memberi latihan kemahiran insaniah buat para profesional. Tetapi ini tak cukup, kita mesti menggandakan usaha untuk memperkasa dan seterusnya memastikan anak Melayu jadi majoriti dalam bidang profesional.

56) Yang kelima, kita nak bangkitkan sekali lagi isu diskriminasi di tempat kerja terutamanya terhadap orang Melayu dalam sektor swasta. Walaupun sudah diulang berkali-kali, masih ada lagi yang berani mempromosi jawatan kosong, khusus untuk satu bangsa sahaja. Dalam kerajaan, kita tak mengamalkan diskriminasi. Polis dan tentera, juga begitu. Jadi tolong berhenti buat perkara macam ini. Sudah tiba masa kita ada satu akta anti-diskriminasi dalam pengambilan pekerja.

57) GLC pula perlu ingat kepada agenda bumiputera yang diberi. Prestasi Ketua Pegawai Eksekutif jangan hanya dilihat setakat untung sahaja, tetapi agenda bumiputera yang digalas wajib disempurnakan. Ingat pesanan Y.A.B. Presiden semasa ucapan beliau di Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera, di Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada tahun lepas, dengan jelas disebut bahawa semua Ketua Pegawai Eksekutif di GLC diwajibkan meletak sasaran ke atas penyertaan bumiputera, dan ini dimasukkan sebagai KPI kepada C.E.O-C.E.O tersebut. Jadi Pemuda nak tanya, dah setahun dah, kita nak tahu sejauh mana C.E.O-C.E.O telah mencapai KPI mereka? Kalau tak lepas KPI untuk tolong orang Melayu, ramai yang dapat ambil tempat Datuk-Datuk semua.

58) Bila sebut soal perolehan kerajaan dan agenda bumiputera, ada pulak yang memandai mengambil peluang. Penat cari orang, isi borang, kejar status syarikat bumiputera, tapi bila dah dapat kontrak kerajaan eksklusif untuk bumiputera, dijualnya pula kontrak ini kepada syarikat bukan bumiputera. Ada yang berstatus bumiputera, tapi hanya pada nama, hanya pada kertas, untung dan kawalan syarikat di tangan orang lain.

59) Rentetan dari masalah ini, Pemuda bersetuju dengan cadangan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM) untuk menubuhkan satu agensi perakuan di bawah SPRM untuk memastikan fenomena ini dapat dikekang. Pemuda juga bersetuju agar syarikat-syarikat yang buat perangai dapat disenaraihitamkan, agar agenda bumiputera kembali ke landasan objektif asal penubuhan.

60) Apa makna pencapaian ekonomi bagai, kalau orang Melayu sebagai orang beragama Islam, akidah tidak dipelihara, syiar agama tidak ditegakkan, nilai murni tidak disemai. Hari ini kita dikepung oleh ekstremisme yang datang dari kiri dan kanan. Dari satu sudut, ektremisme datang dalam bentuk ideologi militan yang menyalahgunakan agama untuk menghalalkan pembunuhan dan kemusnahan. Lihat sahaja kepada usaha kumpulan militan Islamic State (IS) memimpin anak muda kita ke arah durjana. Rakyat Malaysia yang terlibat dengan kumpulan ini, yang terpedaya bahawa ini jihad sebenar, majoritinya anak muda. Hari ini, satu kertas putih kerajaan tentang ancaman IS terhadap Malaysia sedang dibentang di Dewan Rakyat oleh YAB Presiden sendiri.

Ancaman ektremisme agama ini perlu dihentikan serta-merta. Yang perlu kita didik mereka adalah tentang pegangan Wasatiyyah, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah Al-Baqarah, ayat 143:

Yang bermaksud: "Dan demikianlah Aku (Tuhan) jadikan kalian umat yang "wasat" (adil, tengah-tengah, terbaik) agar kalian menjadi saksi (syuhada') bagi semua manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi (syahid) juga atas kalian."

Baik kita beri anak muda Islam kita, yang cukup idealistik, peluang lain nak salurkan kudrat mereka. Kita ajak mereka bantu anak muda Islam berniaga tambah pendapatan, ajak mereka mengajar rakan seagama yang tiada peluang pendidikan, ajak mereka bina rumah untuk mereka yang tak berumah kerana negara mereka miskin yang amat. Bina perigi di kampung pedalaman tanpa bekalan air dapat pahala. Bunuh orang awam secara kejam ikut perjuangan IS yang dapatnya dosa.

61) Dari sudut lagi satu, masyarakat kita berdepan pengaruh buruk dibawa gaya hidup bebas dan songsang. Kalau ini kita tak bendung, alamat runtuhlah akhlak anak bangsa kita dek ekstremisme sosial. Yang paling baik kalau kita didik mereka, ajar mereka untuk jauhi gejala sebegini. Tapi didikan dan ajaran bagus mana sekalipun perlu disokong dengan pengukuhan pentadbiran undang-undang syariah. Kami menyeru kerajaan untuk benar-benar merungkai konflik antara perundangan syariah dan sivil dengan mengambil kira keresahan umat Islam, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan prinsip ketertinggian Perlembagaan Persekutuan.

62) Agenda Melayu seperti yang saya perbutirkan tadi perlu dijadikan KPI kolektif di setiap paras perjuangan kita. Selesai persidangan cepat-cepat ambil tindakan, jangan berdiam diri, jangan berlengah lagi. Gunalah kekuatan kudrat Pemuda untuk menggerakkan, memperkasa agenda bangsa kita sendiri.

63) Saya merayu agar Pemuda jadi mata dan telinga kerajaan. Kita pantau di peringkat bahagian, kita buat satu mekanisme pengumpulan data, agar boleh diguna pakai oleh kerajaan. Saya nak beri anda semua satu tugasan, satu KPI. Sila kenal pasti berapa banyak profesional Melayu di bahagian anda; sila kira berapa banyak kontraktor Melayu dapat kontrak kerajaan di bahagian anda; sila hitung berapa ramai anak Melayu masuk universiti di bahagian anda; sila sukat berapa banyak anak muda Melayu terlibat dalam gejala sosial, merempit sana sini, dan hisap dadah di bahagian anda. Kita akan tubuhkan satu sekretariat khas di peringkat pusat bagi membantu pemantauan perlaksanaan agenda Melayu di peringkat akar umbi dengan memperkenalkan Skor Kad Pematuhan untuk agenda Melayu. Kita selalunya ada perancangan tapi kurang menyerlah bila tiba bab implementasi. Sekarang Pemuda akan tampil ke hadapan untuk memastikan agenda Melayu ini dipatuhi sepenuhnya.

64) Melayu itu bukan bangsa yang gagal; Melayu itu bukan bangsa yang sentiasa perlu ditongkat, Melayu tak tohor pencapaian. Sungguh Melayu maha perkasa, dari Kerajaan Langkasuka dan Kedah Tua, Gangga Negara mahupun Srivijaya, orang Melayu lah yang membawa ketamadunan ke Tanah Melayu sejak kurun pertama lagi.

65) Kerajaan Melayu lah yang mula mencipta struktur perundangan dan menyemai benih kesatuan penduduk Nusantara. Bibit yang kemudiannya mencetus konsep budaya dan bangsa, atas asas kejayaan kuasa politik Melayu. Kepimpinan Melayu lah yang mula membawa perdagangan dan pendedahan kepada dunia luar. Kemudian datang kejayaan yang lebih berganda di zaman Kesultanan Melayu Islam yang masih kekal hingga sekarang, di mana wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan utama dunia - digores pengaruh ketamadunan hebat Arab dan Parsi, China dan India - diiktiraf pula oleh para penulis dan pengembara ternama, dari Marco Polo hinggalah ke Laksamana Cheng Ho. Tetapi mewarisi legasi itu payah, justeru "Hidup Melayu" mu jangan murah. Perjuangan itu perlaksanaan kata-kata yang tak gawat di tengah jalan, yang tak digentar ditabuh halangan. Nah, sejarah sudah menunjukkan Melayu ini tamadun yang hebat, inilah masanya untuk membuktikan kehebatan kita bukan setakat dalam buku sejarah - Melayu itu hebat dulu, kini dan selamanya!

Sidang perwakilan sekalian,

66) Sudah lebih setahun kita menewaskan pembangkang dalam PRU13. Walaupun kita tawan 54% anak muda Melayu, pertempuran PRU14 bakal jadi lebih sengit lagi. Apatah lagi dengan penambahan hampir 5 juta pengundi baharu.

67) Sebelum saya memberi cadangan-cadangan Pemuda untuk pertimbangan kerajaan, ingin saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Y.A.B. Presiden yang telah menzahirkan keinginan anak muda melalui pembentangan belanjawan yang lalu. Bukan hanya peruntukan untuk belia dipertingkat, isu-isu umum seperti perumahan dan keusahawanan nampak digubal mengikut langgam orang muda.

68) Dan ini memantapkan lagi evolusi Pemuda UMNO di bawah pimpinan kita semua. Jika empat tahun lalu kita ubah haluan ke arah politik khidmat bakti, kini kita pertajamkan lagi strategi ini. Kita tajamkan dengan cara berpolitik berpengaruh di mana Pemuda terus membentangkan cadangan untuk orang muda kepada pucuk pimpinan kerajaan, yang terbukti senantiasa bersedia menerima cadangan bernas. Contoh politik berpengaruh yang saya maksudkan tadi adalah rumah transit yang tercetus daripada idea Pemuda sendiri, yang telah menyempurnakan impian belia berkahwin untuk menyewa tempat berteduh yang tak jauh dari ibu kota. Terima kasih kepada mantan Setiausaha Pemuda UMNO, Y.B. Datuk Abdul Rahman Dahlan, kerana telah mengotakan cita-cita Pemuda ini. Kerana menjadi seorang Menteri yang bukan hanya mendengar suara Pemuda, tetapi yang telah bertindak atas desakan kami.

69) Memang benar sudah banyak yang diberi untuk anak muda. Tapi izinkan saya menyatakan keinginan Pemuda untuk sebuah urus janji baharu berkenaan anak-anak muda Malaysia. Halangan tak pernah surut, kos sara hidup terus meningkat, begitu juga dengan keperluan dan kebajikan generasi muda negara.

70) Dalam akad urus janji baharu ini, dari aspek kos sara hidup, isu perumahan kekal jadi faktor utama kesempitan anak muda. Sejak tahun 2012, kenaikan tahunan purata harga rumah meningkat 10%, berbanding kenaikan tahunan pendapatan median yang hanya sebanyak 8%. Purata harga rumah pula 5.5 kali ganda berbanding pendapatan median, walhal hanya 5.1 kali ganda di Singapura dan 4.7 kali ganda di UK. Mana mungkin dapat kita membentuk generasi yang mencintai Malaysia sebagai rumah mereka, jika mereka hanya mampu pandang, mampu idam, tapi tak boleh nak beli rumah sendiri.

71) Walau begitu, Pemuda berterima kasih atas usaha kerajaan untuk terus membantu anak muda dalam kemelut ini. Pemuda menyambut baik Bandar Belia yang diterjemahkan melalui 1Malaysia Youth Cities. Idea yang dibawa Pemuda sendiri akan bermula dengan tiga projek perintisnya, di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dengan objektif mengikuti naluri kehendak belia. Skim Perumahan Belia juga diumumkan untuk belia dalam Belanjawan 2015. Semua Ini kami amat alu-alukan.

72) Walaubagaimanapun, di Kuala Lumpur untuk tahun ini sahaja, jumlah pasangan belia yang berkahwin, sudah lebih 14,000. Mana cukup 20,000 unit melalui Skim Perumahan Belia yang saya sebut tadi untuk seluruh negara. Justeru skim ini biar jadi skim tahunan yang kekal dengan unitnya diperbanyakkan lagi untuk tahun-tahun mendatang. Rumah transit sebanyak 632 unit pun tak cukup. Walaupun lokasinya molek, intipatinya bersesuaian, mesti ditambah lagi demi menjaga kebajikan anak-anak muda yang baru mahu memulakan keluarga.

73) Bukan itu sahaja, pemaju-pemaju juga perlu beri kemudahan bina kemudian jual atau tidak kembalikan Skim Pemaju Tanggung Kadar Faedah (DIBS) untuk golongan muda. Jangan kita rosakkan harapan mereka memiliki rumah pertama dengan hutang bunga dan rumah terbengkalai. Tapi ada yang bantah yang kata pemaju kurang untung sebab kena bayar kos pembiayaan. Jangan sembang sembarang, jangan nak tamak - kita tahu margin untung pemaju di AS hanya 12%, di Thailand hanya 14%, tapi untung pemaju Malaysia melambung setinggi 21%.

74) Pemuda juga sambut baik tindakan kerajaan negeri Johor yang menyenaraihitamkan 28 pemaju kerana gagal membina rumah mampu milik. Jangan beri mereka projek baharu, jika tak dapat penuhi amanah bina tempat berteduh pada harga berpatutan. Pemuda rasa amat wajar jika tindakan sebegini diperluas ke seluruh negara.

75) Bila cakap pasal isu sara hidup, bebanan hutang orang muda sudah lama berada dalam radar perhatian Pemuda. Lebih merunsingkan, kadar anak muda bawah umur 25 tahun yang bankrap pada separuh pertama tahun ini sahaja, meningkat sebanyak 178% berbanding tahun lepas. Bayangkan anak muda kita, yang baru keluar universiti setahun dua, yang baru ingin mendirikan rumah tangga tapi diisytihar bankrap. Gelap dan punah masa depan mereka.

76) Tak tersangkal hutang perlu dibayar balik. Kesannya pada orang lain, pada peminjam di masa depan. Tetapi ada pula tukang kutip hutang atau 'debt collector agents' yang melampaui batas. Ada yang tak berhenti telefon, padahal hutang tak sampai satu ratus ringgit. Ada yang mengugut, bahasa kasar macam Ah Long, padahal baru seminggu terlewat bayar. Malahan ada yang datang ke rumah penghutang, datang dengan geng, ugut nak sita rumah, ugut nak rantai pintu rumah, ugut nak guna kekerasan. Pemuda nak beri amaran kepada tukang kutip hutang dan pelanggan mereka, nak kutip hutang tu kutip lah, tapi jangan sampai biadap, jangan sampai ada yang tertiarap.

77) Berbalik pada akar masalah ini, antara sebab hutang anak muda yang tinggi, adalah tahap kefahaman kewangan yang rendah. Ini lebih serius bagi golongan berpendapatan rendah. Mereka lebih cenderung memilih pinjaman yang mana ansuran bulanan atau mingguan nampak rendah, tapi bila dikumpulkan setahun, kadar peratus tahunannya jauh lebih tinggi berbanding pinjaman ansuran lain.

78) Nak gubal undang-undang hutang pengguna memang makan masa. Undang-undang bankrap yang Pemuda dah lama minta dipinda itu pun belum dizahirkan. Tapi buat sementara waktu, mereka ini perlu dilindungi. Pemuda mencadangkan kerajaan agar mewajibkan semua pemberi hutang menyatakan secara jelas jumlah sebenar kadar bunga mereka.

79) Hal sebegini nampak kecil, tapi besar kesannya. Tambahan pula apabila GST akan dilaksanakan pada tahun 2015. Namun tatkala ramai yang risau, ada pula pihak yang cuba mengambil kesempatan. Pemuda juga gesa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) untuk memastikan pemantauan yang menyeluruh dan berkesan. Jangan kerana peniaga yang mengambil kesempatan mengaut untung beralasankan GST dan pegawai tak kuat kuasa - kita pula yang kalah pilihan raya.

80) Kita juga tahu ramai orang muda yang muflis kerana gagal bayar hutang kenderaan. Hutang pinjaman kenderaan adalah yang kedua tertinggi, setinggi 18% selepas hutang beli hartanah. Ramai anak muda bawah 35 tahun jadi muflis, mana tidaknya, nak beli kereta kena bayar 36 kali gaji bulanan. Di negara maju hanya 12 kali ganda.

81) Sudah terang lagikan bersuluh, kita perlukan satu inisiatif untuk membantu anak muda membeli kenderaan, meringankan beban hutang dan harap-harap mereka dijauhi daripada sumpahan muflis. Mengambil kira perkara ini, Pemuda mengusulkan kepada kerajaan Skim Kenderaan PertamaKu di mana anak muda yang berpendapatan kurang RM4000 sebulan boleh beli kenderaan pertama mereka tanpa membayar cukai atau duti eksais. Ini akan mengurangkan harga kenderaan khusus untuk anak muda yang membeli buat kali pertama sahaja. Kenderaan-kenderaan yang dibenar beli biar lah yang berharga sederhana, yang dipasang dalam negara.

82) Sebelum ada yang kata macam pernah dengar idea ini, bukan ini idea dari pihak lawan? Saya nak jelaskan ini bukan seperti pihak lawan yang telah mencadangkan satu dasar populis iaitu potongan cukai untuk semua pembeli kenderaan yang boleh menambah hutang kerajaan, meningkatkan kesesakan jalan raya, merosakkan alam sekitar dan memberi diskaun kepada orang kaya. Cadangan Pemuda bersasar kepada golongan yang memerlukannya iaitu anak muda sahaja - dan tidak melibatkan semua pembeli kenderaan.

83) Namun di kala kita bercerita tentang kehendak belia, jangan dilupakan belia-belia luar bandar. Kita kena ingat, suka tak suka, kekuatan UMNO hari ini masih datang dari luar bandar. Dan kemenangan kita hari ini datang dari sokongan belia luar bandar. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita perlu mengupayakan anak muda luar bandar. Biar mereka ini lebih berkualiti, lebih berkeupayaan, lebih mudah dipasarkan.

84) Y.A.B. Presiden telah umumkan dalam Belanjawan 2015 bahawa Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) akan ditransformasikan. Pemuda cadangkan transformasi tersebut memberi fokus kepada belia luar bandar, diberi keutamaan untuk mengikut PLKN versi baharu di mana mereka bukan hanya diterap semangat patriotisme tetapi juga diberi kemahiran. Biar mereka menamatkan program ini dengan satu pentauliahan kemahiran - moga mudah mereka mendapat kerja di pasaran.

85) Pada masa yang sama, Pemuda menyokong segala usaha untuk melahirkan lebih ramai lagi usahawan di kalangan belia luar bandar. Program-program seperti Rural Business Challenge di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) dan Agropreneur Muda di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani harus kita sokong. Pemuda bercadang supaya lebih banyak lagi peluang ekonomi diberi kepada anak muda luar bandar , agar mereka tak perlu berhijrah ke bandar untuk mencari rezeki.

86) Bagi merekayasa ekonomi anak muda luar bandar Pemuda cadangkan agar Revolusi Ekonomi Anak Muda Luar Bandar dilancarkan. Gunakanlah 120 ribu hektar tanah terbiar di negara ini, panggil anak-anak muda luar bandar untuk mengusahakannya, ini akan mencetus revolusi ekonomi ke arah menambah pendapatan masyarakat muda luar bandar.

87) Ini urus janji kita yang baharu, prakarsa yang bakal mencorak perjuangan kita di alaf baru. Kalau orang muda dekat dengan kita, kepentingan mereka kita jadikan tonggak perkhidmatan, hati mereka kita tawan, nescaya pilihan raya akan datang kita menang lagi!

Sidang perwakilan sekalian,

88) Tak ke mana seluang melaut, akhirnya balik ke tepi jua; tak ke mana Melayu merantau, ke tanah asal pulanglah mereka. Kita ini parti Melayu - walau ditala, ditabuh, diterajang bagaimana sekalipun - begitulah kita. Kalau asalnya benih yang baik, dicampak ke laut jadi pulau. Kalau asalnya berdarah pahlawan, dihumban ke mana tetap melawan!

89) Kalau dulu Melayu corot kelas bawahan, parti inilah yang mengangkat orang Melayu jadi usahawan, saintis dan pakar perubatan. Kalau dulu kita buta huruf, miskin ilmu, bangsa yang tiada visi mahupun misi, parti inilah yang menjadikan kita profesor, pensyarah dan pakar ekonomi. Kalau dulu ada yang kata Melayu itu koman, parti inilah yang mengangkat Melayu ke depan - dari Melayu macai jadi Melayu bijak pandai!

Anak watan

Jangan malu jadi orang berbangsa

Jangan silu mempertahankan hak kita

Jangan dipersia tradisi yang mulia

Jangan kau gadai harga diri

Jangan dinafi apa yang hakiki

Jangan berbohong dengan diri

Jangan pohon maaf, pohon kebenaran dari sesiapa

Kerana walau kita mati-matian berjuang demi bangsa

Kita tak pernah berjuang atas sengsara orang lain!

Maqasid perjuangan kita bukan untuk Melayu semata

Kita berjuang untuk semua anak Malaysia!

90) Jadi anak bangsa, lekas kau bangun dari lena. Akarkan legasi dalam hati, cekalkan perjuangan di sanubari, perjuangan untuk selamanya membela kedudukan bangsa, memacu negara ke puncak dunia, mendokong nusantara hingga ke akhir masa! Demi parti kita saudara-saudara, kau apikan lah obor yang menyala-nyala, tiupkan lah sangkakala sekuat rasa, luruskan barisan, rapatkan jurang antara mu para pahlawan! Yakinlah ini yang kamil untuk bangsa, untuk anak-anak kita, untuk para sarjana yang bakal mewaris negara!

Hidup mati kami untuk agama!

Hidup mati kami untuk bangsa!

Hidup mati kami untuk keramat parti tercinta!

Hidup UMNO!

Hidup UMNO!

Hidup UMNO!

Tags:

Melayu I


Perahu dikatup dengan daun

Penuh sarat berisi lokan

Kalau hidup seratus tahun

Sepanjang hayat Pemuda berkorban

Sampan kotak mengapa dikayuh
Hendak belayar ke tanah seberang

Patah kepak bertongkat paruh

Pantang menyerah di tengah gelanggang

1) Berdiri saya di hadapan anda pagi ini - menyirat semula nirmala perjuangan parti, menginsafi amanah yang diberi, mensyukuri rentetan pengorbanan tokoh-tokoh UMNO sebelum ini.

2) Alhamdullilah, mari kita zahirkan rasa syukur ke hadrat Tuhan Rabbul Izzati, yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Kerana dengan zat limpah kurnia yang diberi, seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, dapat kita berkumpul semula dalam dewan yang gemilang ini. Juga selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. dan para sahabat.

3) Sebagai sebuah organisasi, kita berhimpun bukan sekadar memenuhi keperluan perlembagaan tetapi lebih daripada itu - bagi menyusun strategi dan agenda jemaah, mengangkat martabat bangsa dan pertiwi. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

Yang bermaksud: "... dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya)."

Sidang perwakilan sekalian,

4) Jika diperhalusi, kebelakangan ini banyak perkara telah terjadi, yang telah mendorong kita untuk mendalami dan menyoal semula identiti kita. Lalu identiti Melayu yang bagaimana harus kita bawa untuk menongkah arus, melawan gelombang serba tak tentu haluan ini?

5) Saya teringat pesan para cendekiawan: jangan malu jadi orang berbangsa. Dalam konteks kita pagi ini, jangan malu jadi Melayu. Tak perlu rasa segan bila bercakap tentang halatuju dan masa depan bangsa sendiri. Dan yang paling penting, tak perlu minta maaf dengan orang lain kerana ini tentang kita, kalau bukan diri sendiri yang membela bangsa, nak harapkan siapa lagi?

6) Tapi jadi orang berbangsa besar tanggungjawabnya. Bukan setakat mempertahankan perjuangan, meluaskan legasi atau menyambung tradisi semata. Orang berbangsa yang bermaruah akan sentiasa melihat cerminan diri di mata masyarakat. Orang berbangsa yang progresif sentiasa tahu ufuk halatuju masing-masing.

7) Kita sebagai orang muda dalam parti wajib menunjukkan kepada setiap yang meragui, bahawa kita memilih harapan bukan kemusnahan. Kita mahu menyangkal dengan adat, berdebat dengan ilmu, menyanggah dengan adil. Jika itu langgam kita, insyaAllah, Pemuda UMNO akan mendokong etos bangsa Melayu yang benar-benar merdeka!

Sidang perwakilan sekalian,

8) Sudah lama kita sepakat perlu meremajakan semula UMNO ini. Atas kesinambungan yang sama, bila bercakap soal meremajakan, soal menarik minat orang muda, kita tahu Pemuda lah benteng paling hadapan parti. Merujuk kepada kata-kata keramat Presiden Parti semasa Konvensyen UMNO di Johor: berilah ruang dan peluang untuk orang muda. Dan seperti yang saya kata di Town Hall Pemuda baru-baru ini, orang muda tidak sepatutnya dilihat sebagai ancaman malah sebagai harapan.

9) Namun sejarah dan tradisi tak pernah menipu, sejak dari awal penubuhan sayap Pemuda UMNO hingga ke hari ini, kita kekal menjadi pemangkin utama dalam menarik minat orang muda untuk menyertai parti kita. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti dekad... Pemuda UMNO terus mara jadi obor menyuluh denai perubahan untuk generasi muda. Cuma gaya mungkin berbeza, bergantung dengan keadaan dan trend semasa.

10) Lewat ini, Pemuda UMNO banyak memberi fokus dengan membawa perubahan hakiki kepada orang muda melalui politik khidmat bakti. Kita juga menitikberatkan perihal isu yang benar-benar relevan dalam kehidupan mereka, agar perjuangan lebih bersasar, khidmat bakti boleh diperbesar.

11) Cuma kadang-kadang yang tak sedapnya, keikhlasan kita diragu, dicela, dicatu. Bukan dari orang luar, tapi dari parti kita sendiri. Namun begitu, Pemuda UMNO ini bak kata orang putih, an easy punching bag. Kalau ada apa-apa yang tak kena dalam parti, ada yang tersalah, terkhilaf bila buat kerja, mesti kita kena dulu. Bila tak dipilih jadi calon pilihan raya, kita dituduh akan sabotaj parti. Padahal kita ini juga yang bersengkang mata, bergaul bahaya berdepan dengan lawan di malam buta. Ini bukan cerita lama, ini cerita selalu dan baru!

12) Di Pengkalan Kubor, kita dituduh akan mensabotaj kempen bila calon terpilih bukan dari kalangan Pemuda. Laporan diberi konon Pemuda sengaja tak gerak jentera. Pemuda boikot. Pemuda protes. Laporan yang kononnya sahih. Tapi keputusan undi terbukti sebaliknya. Demi rasa cinta tanpa sempadan terhadap parti, Pemuda kekal komited melakar semangat perjuangan yang sebenar. Pendek kata, kita berkerja setulus rasa, kita buktikan pada semua! Pemuda Tumpat dan Kelantan benar-benar membuktikan kita tak pernah tersasar dalam memberi apa yang terbaik untuk parti. Walau apa pun tohmahan, Pemuda melaksanakan tugas sebab bagi kita bukan kepentingan peribadi yang penting tetapi perjuangan. Berbaloi penat lelah mereka bila undi orang muda meningkat naik. Dan begitu juga saya ucapkan tahniah kepada Pemuda Teluk Intan sebab berjaya membantu BN menawan semula kerusi Parlimen yang kita kalah sebelum ini.

13) Ada yang kata Pemuda sekarang memang berbakti kepada orang muda, banyak idea, tetapi tidak lagi bertaring seperti dahulu. Tak menjadi kumpulan pendesak, tak gah membenteng parti, tak lantang dalam berjuang. Saya nak bagi tahu, Pemuda tidak lupa asal usul. Bila tiba masa untuk lawan kita lawan! Berani kata begitu pada Pemuda Wilayah, pada Pemuda Pulau Pinang? Bila maruah UMNO dicabar, bila DAP panggil parti kita celaka, mereka inilah yang di depan sekali mengambil risiko ditangkap polis, didakwa di mahkamah - atas nama mempertahankan martabat parti.

14) Saya tak pernah ragu walau sekelumit bahawa jiwa Pemuda kental, semangat kita menyala-nyala tak kira masa, kudrat kita melangit demi parti tercinta - sayang bila tiba masa, kita tercorot di belakang tak diberi perhatian. Ralat sungguh rasa di hati.

15) Walaupun ralat, Pemuda tak pernah membenarkan ia melarat jadi dendam dan amarah yang boleh memusnahkan parti. Kita pegang pesanan Saidina Ali Abu Talib: sifat pemarah itu musuh utama akal. Tapi ingatlah kawan, proses peremajaan parti tak boleh disudutkan dari aspek retorik semata - itu sebenarnya pantang perjuangan. Peremajaan semula parti harus ditonggak setinggi mungkin di pentas realiti. Agar semua boleh lihat, agar semua faham kita benar-benar mahu meremajakan semula UMNO.

16) Anak muda tidak melihat kepada Pemuda semata, mereka meneliti parti secara keseluruhan. Jika mereka punyai persepsi UMNO ini tidak membuka ruang untuk orang muda, mana mungkin orang muda nak masuk parti kita? Seterusnya, identiti parti kita ini macam mana? Mudakah layaknya di mata orang ramai? Adakah kita ini rasa parti kita muda dan kontemporari di mata mereka? Anda dan saya tahu jawapannya.

17) Walaupun kita tak kurang sokongan orang muda, kenapa masih ada anak muda yang sokong parti lawan - lebih membimbangkan ada pula yang masuk parti cauvinis itu? Jawapannya mudah, sebab parti lawan dilihat beri peluang pada orang muda. Setahun jagung, dah boleh jadi calon. Kalau kita tengok di Dewan Rakyat muka-muka muda lebih ramai di belah sana berbanding dengan kita. Keadaan ini membentuk persepsi bahawa parti lawan lebih terbuka untuk angkat orang muda.

18) Kalau belah lawan begitu rentaknya, mana wow factor kita? Tak cukupkah cerdik pandai, orator hebat, pendebat ulung di kalangan orang muda dalam UMNO untuk diangkat? Atau kita masih lagi melihat orang muda sebagai budak suruhan penaik bendera, mengusung pengundi dengan motor setiap kali pilihan raya? 50 tahun dulu mungkin, tapi dunia dan perabadan sudah jauh berubah. Kalau kita tak berubah, alamatnya kita akan 'diubah' dengan kuasa peti undi orang muda.

19) Jika kita lalui semula jalan kenangan, UMNO sebenarnya parti orang muda. Suatu ketika dulu barisan pimpinan kita sarat dengan tenaga muda di peringkat tertinggi.

• Tan Sri Rais Yatim jadi Menteri Besar Negeri Sembilan di usia 36 tahun;

• Tan Sri Shahrir Samad jadi Timbalan Menteri Kabinet di usia 31 tahun, jadi Menteri Wilayah Persekutuan pada umur 34 tahun;

• Tan Sri Isa Samad jadi Menteri Besar Negeri Sembilan pada usia 33 tahun;

• Tan Sri Rahim Tamby Chik pun sama, jadi Ketua Menteri Melaka di usia 32 tahun juga.

• Tun Musa Hitam jadi pemangku Setiausaha Agung UMNO di umur 32 tahun, jadi menteri kabinet bila masuk 40;

• Tan Sri Annuar Musa, di usia 34 tahun, sudah jadi menteri kabinet;

• Tengku Razaleigh Hamzah Pengerusi Petronas umur 35 tahun, menteri kewangan 39 tahun .

• Begitu juga dengan bapa kepada Presiden kita, Allahyarham Tun Razak yang diangkat jadi Menteri Besar Pahang pada umur 33 tahun, jadi Timbalan Perdana Menteri usia 35 tahun;

Sayang sekarang kita membelakangi masa. Hanya saya seorang - Ketua Pemuda UMNO Malaysia sahaja - satu-satunya menteri kabinet di bawah usia 40 tahun. Saya tak mahu begitu, tak boleh saya seorang sahaja yang lepas - itupun baru lepas - saya mahu saudara-saudara dan ramai lagi orang muda sebaya kita ada bersama saya! Barulah ada transformasi.

20) Bukan kita tamak mengejar pangkat dan kedudukan, namun kita tidak boleh menafikan peralihan generasi dan anjakan demografi yang sedang berlaku di hadapan mata kita. Perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Tunggu apa lagi kongsilah kemudi itu dengan kami orang muda. Segerakan gandingan orang berpengalaman dengan anak muda untuk menentukan kegemilangan bangsa. Kami mahu suara orang muda di segenap ceruk pimpinan negara. Pemuda di Dewan Rakyat, Pemuda di Dewan Undangan Negeri, Pemuda dalam GLC, Pemuda jadi Timbalan Menteri dan lebih ramai Pemuda jadi Menteri!

Sidang perwakilan sekalian,

21) Menyisir waktu, hakikat tak tersangkal kita ini pelbagai. Malaysia identitinya majmuk; agama, budaya dan cara hidup kita berbeza. Lantaran bukan senang untuk sampai ke titik ini, maha berliku jalan perpaduan yang dirintis, dibaja, ditara sejak pra kemerdekaan hinggalah sekarang.

22) Keamanan kita hari ini sebenarnya ditopang kemampuan dalam mengimbangi masyarakat berbilang kaum. Pancang kemampuan itu pula bermula dengan Kontrak Sosial yang membentuk negara 57 tahun lampau.

23) Tatkala itu, bapa-bapa kemerdekaan negara bertegang urat, bertaruh tulang-temulang dalam menentukan formula terbaik untuk semua kaum, melalui kontrak sosial. Getir lagi payah untuk mereka mencari jalan tengah yang adil tanpa melukakan hati, tanpa menjarah hak sesiapa.

24) Teras Kontrak Sosial ialah sementelahan orang Melayu bersetuju kepada pemberian kerakyatan berasaskan prinsip asas "Jus Soli" namun ianya perlu bertimbal balas dengan penerimaan Perkara 153 iaitu kedudukan istimewa orang Melayu, Perkara 152 Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Perkara 181 Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Secara menyeluruh semangat tolak ansur ini juga merangkumi status quo pendidikan vernakular yang sedia wujud pra merdeka terus dikekalkan.

25) Sekaligus demografi negara berubah drastik bila orang Melayu membuka pintu negara kepada bangsa lain untuk sama-sama membina nusa. Kita tidak boleh membayangkan pengorbanan setala ini. Maha besar pengorbanan orang Melayu, apa yang diharapkan pula hanya untuk kaum bukan Melayu mengakui beberapa perkara tadi sebagai timbal-balas.

26) Dalam semangat Kontrak Sosial ini, terdapat peningkatan signifikan dalam kuasa politik bukan Melayu. Dari 1.28 juta pengundi berdaftar pada tahun 1955, terdapat 84% pengundi Melayu, 11% Cina dan 4% India. Dan bayangkan saudara, hanya empat tahun selepas itu, semasa pilihan raya 1959, pengundi Cina dan India masing-masing meningkat di paras 36% dan 7%. Ini adalah antara perubahan demografi paling besar dalam sejarah negara-negara moden.

27) Begitu rencam kita menakhoda negara, kita timbang-tara hak dan kepelbagaian atas dacing saksama. Tidak lagi wujud suara dari kaum Melayu yang mempersoal hak kerakyatan orang bukan Melayu, pimpinan UMNO dan kerajaan sudah lama menerima dan mengangkat Kontrak Sosial. Kita tak pernah mengungkit soal kerakyatan yang diberi, kita terima lontaran hakikat bahawa saudara bukan-bumiputera tetap warganegara, tetap rakyat negara kita. Negara saya, negara anda, negara kita semua!

28) Dan walaupun mungkin ada bunyi sedikit suara yang mempersoal kewujudan sekolah vernakular, kepimpinan UMNO sudah lama menerima aliran ini. Sudah terpateri dalam undang-undang negara, tiada seorang Menteri Pendidikan pun boleh mengubah status sekolah vernakular. Malah bila tiba pembentangan belanjawan tahunan, YAB Perdana Menteri, iaitu Presiden UMNO, tegar memberi peruntukan khas untuk sekolah-sekolah vernakular.

29) Dalam premis ini, kita bersetuju memberi hak kerakyatan untuk kaum bukan Melayu dan mengekalkan bahasa ibunda mereka; sementara itu orang bukan Melayu pula mengakui kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Orang Melayu terima, dan orang Melayu tak pernah pertikaikan persetujuan yang telah kita beri.

30) Tetapi, kenapa pula masih ada mereka yang tidak menghormati perjanjian yang sama. Kalau orang Melayu boleh terima, tak ungkit kerakyatan dan mengiktiraf bahawa kita tak boleh tutup sekolah vernakular, kenapa ada pula yang sekarang ini tidak pegang janji asal mereka. Kenapa ada yang minta dihapus kedudukan istimewa orang Melayu, ada yang mempertikaikan kedaulatan Raja-Raja Melayu, ada yang tak faham Bahasa Kebangsaan. Kalau orang Melayu tegas dengan prinsip kita mempertahankan perjanjian asal, kita tuntut yang lain juga pegang pada janji asal mereka. Tak perlu lagi pertikaikan hak kami. Kita tak minta mereka menggadai apa yang ada, kita cuma minta jaga apa yang telah dipersetujui bersama.

31) Adat bila berjanji wajib dikota, saudara. Kalau tak mahu kita mengungkit apa yang diberi, janganlah disoal hak dan keistimewaan peribumi. Atas janji inilah kita mengasas, membentuk Malaysia yang harmoni. Ini cara kita, yang terbaik untuk semua.

32) Bersama obor perpaduan yang menyala-nyala ini, Pemuda percaya perlu ada batas dalam setiap nas kebebasan. Apa yang sensitif, apa yang boleh merosakkan pembuluh perpaduan, jangan disentuh sama sekali. Sama ada Akta Hasutan dikekal atau ditambah baik, ini semua lompong makna kalau kita tak faham semangat dan halutuju kita orang berbilang bangsa. Tak kira apa akta, apa bylaws, apa kekangan, perkara-perkara yang sensitif dicanang jangan. Buat apa meniup api dalam sekam semata membangkit kemarahan?

33) Apa yang kita perlukan sekarang adalah perisai tempat berlindung - bukan hanya untuk orang Melayu - tapi untuk semua rakyat Malaysia. Justeru itu, sekiranya Akta Hasutan dipinda atau ditambah baik, yang paling mustahak perlu ada terma yang melarang dan menghukum sebarang kenyataan atau kelaku menghasut. Terma-terma ini kelak bakal jadi pelindung bukan sahaja untuk orang Melayu, tetapi untuk semua kaum lain. Jika ada yang melangkaui batas menghina bangsa atau Raja-Raja Melayu, Pemuda mendesak agar mereka cepat-cepat didakwa. Sementelah itu, jika ada yang menghina atau mencerca kaum lain, kita juga harus jadi barisan pertama yang mengasak agar mereka itu dikenakan tindakan! Kepada pucuk pimpinan kerajaan, Pemuda berpesan, walau apa pun akhirnya Akta Hasutan ini, walau apa pun nama baru yang diberi, kita mahu kuasa yang ada dalam akta ini dikekalkan dan jadi perisai untuk semua. Kerana percayalah, tanpa perisai ini negara kita pasti hancur.

34) Mengatur hidup dalam arus moden, tak cukup sekadar bergantung dengan Akta Hasutan itu semata. Tak cukup juga setakat kita menahan diri dari menyoal hak masing-masing. Kita mesti mantap pendirian, jadi tiang seri Malaysia yang bersatu. Kita mesti komited dalam mencorak fabrik perpaduan nasional.

35) Kita tidak mengamalkan asimilisasi; kita tak boleh menerap secara paksa budaya kita terhadap orang lain - seperti yang diamalkan di negara-negara keliling kita. Apa yang kita mahu adalah satu integrasi yang mampu mengekalkan rasa hormat bila berdepan dengan budaya masing-masing. Apa yang masih jadi harapan agar kita ada beberapa perkara yang boleh mengikat kita bersama - contohnya bahasa kebangsaan.

36) Tapi lihat saja statistik peserta PLKN, masih ramai yang tak mampu bertutur dalam Bahasa Kebangsaan. Petaka apa kah ini untuk bangsa merdeka? Bahasa Melayu itu Bahasa Kebangsaan, di dadanya tersimpan segala rahsia untuk menyatukan kita, tapi masih ramai yang tak mampu bertutur dalam bahasa Melayu - terutama mereka yang memilih sekolah vernakular.

37) Sekolah vernakular teruskanlah, tapi buatlah sesuatu untuk mengukuhkan perpaduan nasional pertiwi ini. Pastikan murid-murid sekolah vernakular fasih dalam bahasa kebangsaan. Jadilah sebahagian daripada proses integrasi, jangan jadi masyarakat yang tersisih dari yang lain. Tunjuklah sikit semangat cintakan negara. Janganlah banyak mengomel kalau tak boleh berdiri bila Negaraku berkumandang! Tunjukkan pada dunia, bahawa kita rakyat Malaysia.

38) Merintihlah merdeka, pincanglah perpaduan jika kita terus-terusan begini. Dokonglah kerakyatan cara orang terhormat, busungkan dada mu menjulang Malaysia tanpa sebab atau alasan. Kerana jadi rakyat itu maknanya kita sama, kita satu, kita serupa, kita rakyat Malaysia!

Bersambung ... Melayu II

Tags:

Aspirasi Muda III


SOSIAL

Para pejuang puteri sekalian,

39. Generasi muda amat dekat dengan internet. Mereka membaca blog, Facebook Instagram. Itu rutin mereka setiap hari. Media sosial sudah jadi 'makanan' mereka. Malah semasa saya sedang bercakap ini pun, kalau ada peluang mungkin ada yang sedang update status Facebook dan IG mereka. Tetapi bahayanya media sosial ini juga menyebarkan pelbagai propaganda dan fitnah selain menghasut. Dakyah yang tersebar itu ada kalanya cukup meyakinkan terutamanya apabila disertakan dengan gambar, statistik dan bukti yang dimanipulasi supaya kelihatan sahih.40. Wujud juga apa yang kita panggil fenomena `troll'. Troll dengan niat untuk berjenaka ok, boleh diterima. Tetapi kalau gambar diedit bagi mengaibkan seseorang, ia sangat bahaya. Di satu pihak perbuatan ini mungkin nampak sebagai bahan jenaka tetapi di satu pihak lagi ia boleh mengundang sesuatu yang negatif. Troll menjadi bahaya apabila kenyataan yang dibuat bertujuan menyindir lalu menjadi provokasi melampau dan boleh membawa kepada fitnah. Golongan yang suka pada troll ini disifatkan sebagai `sakit jiwa'. Malah menurut pakar motivasi, Datuk Dr Mohd. Fadzilah Kamsah, mereka ini sakit dari segi rohani,

41. Maklumat yang saya dapat ada pihak tertentu yang merekrut anak-anak Melayu untuk tujuan menyebarkan doktrin liberalisme, sosialisme dan komunisme. Mereka bergerak aktif melalui beberapa program yang bertopengkan demokrasi. Menggunakan tenaga pengajar orang Melayu. Pihak ini telah mempromosikan budaya liberal sehingga ke tahap ingin menghapuskan hak keistimewaan Melayu dalam Perlembagaan. Beberapa siri program ini ditumpukan di Lembah Kelang telah menyasarkan anak-anak Melayu lepasan universiti dari seluruh negara. Mereka menggunakan platform program ini untuk menghasut, membasuh dan memprogramkan pemikiran anak-anak Melayu kita menentang kerajaan, menolak perkara termaktub dalam Perlembagaan dan menjadi pelapis kepada ancaman liberal, sosialis dan komunis di negara ini. Maka, pemimpin-pemimpin seperti Karl Marx, Lenin, Leon Trotsky dan kemungkinan Chin Peng diangkat oleh mereka sebagai rujukan politik bukannya bapa-bapa kemerdekaan, pembangunan dan kemajuan yang telah berpenat lelah membina Malaysia sebagai sebuah negara bangsa hari ini.

42. Isu subsidi dan harga minyak naik dimanipulasi, Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) yang diwujudkan untuk bantu rakyat juga dikatakan sebagai satu kesilapan. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang diberikan untuk bantu pelajar juga dijadikan isu untuk mendakwa kerajaan menindas pelajar. Macam-macam lagi isu dimanipulasi. Perkembangan ini bukan sahaja mengejutkan tetapi membuktikan sememangnya wujud usaha pihak tertentu dalam memanipulasikan pemikiran anak muda Melayu yang sepatutnya menjadi modal insan dalam menjamin kesinambungan negara yang kita cintai ini. Golongan ini dikatakan sedang mencucuk jarum dalam minda anak muda kita untuk sedikit demi sedikit membuang atau menghakis identiti bangsa mereka. Hak keistimewaan, kuasa politik dan identiti Melayu itu mahu dilihat sebagai satu perkara yang lapuk. Mereka mahu mendoktrinkan anak-anak muda Melayu ini bahawa mentaliti seumpama itu hanya menjejaskan kemajuan negara. Mereka mahu orang Melayu lupakan asal usul mereka.

43. Apa yang menyedihkan adalah golongan muda Melayu ini tidak menyedari mereka dimanipulasikan. Mereka hanya seronok melihat retorik politik yang memudaratkan diri sendiri itu. Dilihat mereka agenda jahat tersebut sebagai satu perjuangan kebebasan. Saya berasa kesal dengan tindakan pihak-pihak tersebut. Anak-anak Melayu itu umpama golongan yang hilang punca dalam survival bangsa sendiri. Sangat jelas, mereka telah terjerat dalam permainan tidak bertanggungjawab pihak tersebut. Apakah semua ini bertitik tolak kepada kita sendiri? Apakah kita kurang melaksanakan pendekatan kepada golongan muda sehingga mereka terpaksa menyertai platform seperti ini.

SEMUT API

Pejuang-pejuang puteri,

44. Menyedari akan seriusnya perkara ini, maka kami wujudkan Barisan Semut Api. Sebelum saya jelaskan peranan semut api ini. Mari kita fahami dahulu sifat dan cara kerja semut api. Semut mengajar kita budaya mementingkan peradaban hidup, sikap positif dalam hidup yang sebenar dan betapa pentingnya memandang baik dalam hidup ini.

• Semut kecil, tetapi gigitannya sakit

• Kecil tetapi kuat - boleh mengangkat cebisan makanan sekali ganda daripada berat badan mereka

• Bekerja secara berkumpulan, rajin dan tidak mengenal putus asa

• Hidup dalam komuniti yang besar dan bekerjasama antara satu sama lain

• Bergerak secara senyap, hinggakan kewujudannya tidak disedari hinggalah

• Apabila digigit, orang yang digigit akan bertanya 'dari mana datang semut api ni?

• Bijak mengatur strategi dan ada di mana-man

• Tidak akan tersesat kerana akan membina jaringan jalan sendiri dan akan berlaga atau 'bersalam' melalui sesungut bila berjumpa sesama semut.

• Mempertahankan 'rumah' mereka daripada dicerobohi atau diganggu gugat.

• Setia kepada ketua

Inilah perangai dan cara kerja semut yang saya mahu kita terapkan dalam barisan Semut Api ini.

45. Inilah pasukan Puteri UMNO yang kita gelar 'Barisan Semut Api'. Kita wujudkan pasukan ini. Dalam diam kita atur strategi. Kita tepis segala propaganda, penipuan, fitnah dalam media sosial. Kita boleh lakukan kerana kita ada ramai pakar teknologi maklumat (IT), pakar undang-undang dan golongan profesional lain yang mahir dalam pelbagai bidang. Ini tanggungjawab Puteri untuk pastikan generasi muda kita bersih pemikirannya. Kita dekati orang muda. Kita kemukakan bukti dan fakta yang tepat supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan propagada yang direka pihak tidak bertanggungjawab ini. Kita gunakan teknologi digital dan media sosial untuk sanggah semua itu.

PERJALANAN SETERUSNYA

Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian,

46. Selepas lebih setahun saya menerajui sayap Puteri UMNO, kami telah melaksanakan beberapa program yang kita gerakkan hingga ke akar umbi. Usaha dan komitmen ditunjukkan oleh kepimpinan Puteri di peringkat Pusat, Negeri, Bahagian dan cawangan telah banyak menghasilkan approach serta engagement kepada semua genap lapisan masyarakat.

Antaranya adalah :-

• Biro Kebajikan kami menganjurkan program kembara ilmu. Program kembara ilmu ini mula mendapat tempat di hati pelajar-pelajar, kami mengadakan segmen latih tubi dan kami merasakan program ini akan diteruskan pada masa akan datang

• Menerusi Biro Ekonomi dan Keusahawanan, kami menganjurkan Bazar Bayahista, program ini telah banyak membantu dan menggalakkan lebih ramai anak muda menceburkan diri dalam perniagaan dan seterusnya mencapai kejayaan masing-masing dalam bidang keusahawanan.

• Manakala program sukarelawan yang kami anjurkan, difahami bahawa anak-anak muda di Malaysia ini bukanlah semata-mata suka pada hiburan. Saya amat berbangga dengan semangat sukarelawan yang ditunjukkan oleh anak muda di negara kita walaupun dalam serba kekurangan tetapi masih mampu mengukir senyuman dalam kepayahan, masih mampu hulurkan bantuan, dalam kesedihan masih mampu mengukir senyuman dan tetap melontarkan semangat agar yang dibantu dapat sama merasa kegembiraan. Mereka ini bukan mengharapkan pada balasan dan upayahan tetapi kasih sayang dan penghargaan.

• Selain itu, menerusi Biro Antarabangsa dan IPT dengan misi `hagnaya' dan melakukan ibadah korban di Kemboja pada Aidiladha baru-baru ini dengan kerjasama bersama pelajar UNIKL.

• Turut menjadi perhatian adalah fokus pada pendedahan latihan dan kursus yang dilaksanakan di peringkat Pergerakan Puteri UMNO negari dan banyak lagi yang akan menyusul pada masa akan datang. Tahniah dan terima kasih kepada Exco Pergerakan, Ketua Puteri UMNO Negeri kerana telah memberi kerjasama yang baik kepada Pergerakan Puteri UMNO Malaysia.

Rakan-rakan yang dihormati lagi dikasihi,

47. Saya, MAS ERMIEYATI SAMSUDDIN menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh anda dan pucuk pimpinan. Saya menyedari Pergerakan Puteri tidak boleh lagi dipandang enteng oleh masyarakat dan ahli-ahli dalam UMNO. Kita bukan diwujudkan untuk menjadi penyambut tetamu, kita bukan kerani, kita bukan maskot yang hanya untuk menjadi vougue di pusat-pusat pengundian, kita bukan semata-mata tukang membawa air minuman apabila orang datang kerumah, kita juga bukan itu lagi penghias sesuatu majlis. KITA sayap dalam parti UMNO yang telah 'dilahirkan' oleh UMNO sewaktu parti ini berusia 55 tahun. Ini bermakna kita penting dalam parti, kita ada peranan. Puteri UMNO adalah barisan wanita muda yang bertindak dan bergerak secara profesional dalam parti.

48. Saya mahu tanya anda penting atau tidak kita ini? Jika tidak penting mengapa bapa pembangunan negara ini sendiri mahu kita diwujudkan. Penubuhan kita ada misi, misi kita perlu dicapai. Saya kesal apabila ada yang mengatakan Puteri hanya untuk mencantikkan warna dalam layar UMNO. Penat lelah pemimpin-pemimpin Puteri, Datuk Azalina Othman Said, Datuk Noraini Ahmad dan Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin merancang aktiviti dan program Puteri jangan dilupakan. Saya sedar, sebagai Ketua Puteri, kepemimpinan saya akan sentiasa dibandingkan dengan ketua terdahulu, terutamanya Azalina. Hari ini, saya tidak mahu terus berdiam diri, mungkin saya terlalu diam sehingga orang tidak pandang pada apa yang saya lakukan.

49. Saya ingin jelaskan era saya dan Azalina berbeza. Azalina berdepan cabaran berbeza kerana beliau memimpin pada waktu puteri baharu ditubuhkan. Puteri ketika itu mendapat perhatian kerana ramai yang mahu melihat peranan puteri pada awal penubuhannya. Cabaran yang dihadapi puteri hari ini jauh lebih berat dan berbeza. Puteri kini berdepan dengan 80 peratus muka baru yang masih mentah, belum benar-benar memahami wadah perjuangan parti. Puteri berhadapan dengan kemodenan dan kemajuan teknologi yang pesat berkembang. Beri saya masa untuk membuktikan kemampuan mengemudi puteri. Tidak adil untuk mengadili saya yang baru setahun memimpin pergerakan ini. Beri puteri masa dan kepercayaan untuk membuktikan kemampuan kami. Jangan sekadar mengkritik tanpa memberi mengambil kira cabaran dan tekanan yang Puteri hadapi kini. Jangan begitu cepat menilai Puteri yang baru sahaja saya pimpin ini.

Rakan-rakan,

50. Kita perlu buktikan yang kita bukan sekadar tempelan dalam parti, kekuatan yang ada pada kita bukan sekadar untuk berkempen merayu undi ketika pilihan raya, tetapi kita juga mesti terbabit dalam perkara-perkara penting. Jangan pula apabila membabitkan perkara yang besar kita dipinggirkan. Kita ada satu semangat perjuangan yang meliputi kekuatan daya tahan, iman, kemurniaan jiwa dan akhlak.

51. Kita sentiasa bersikap terbuka dan sedia mendengar apa sahaja teguran. Ingat kita ada tanggungjawab untuk meninggikan moral rakyat dan mempertahankan maruah bangsa dan negara. Kita tidak perlu lantang bersuara tetapi bertindak untuk menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan dalam memastikan agar jaminan serta dasar yang dijanjikan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dengarlah kawan-kawan kali ini, apa sahaja yang kita lakukan harus seiring dengan pucuk pimpinan dan jika kita mahu menegur hendaklah dibuat mengikut saluran tertentu sama ada dalam peringkat Bahagian, Cawangan atau dibawa terus pada peringkat Majlis Tertinggi parti. Tetapi dalam masa sama, saya juga tidak mahu melihat walaupun kita anak bongsu tidak semestinya kita mengiyakan sahaja apa yang berlaku, Puteri tidak mahu lihat rasuah, keangkuhan kuasa, kemiskinan masyarakat yang terus berleluasa, Wahai Puteri, kita semua perlu menentang mereka yang bukan sahaja mempunyai kepentingan diri tetapi juga mempunyai kepentingan untuk memelihara kroni sehingga sanggup melakukan kegiatan rasuah semata-mata untuk memastikan kemenangan mereka.

52. Maka dengan itu, saya ada satu permintaan hari ini, mulai hari ini kita tidak boleh lagi bekerja dalam pasukan yang berlainan sebaliknya kita kena bekerja dalam satu pasukan yang besar. Bermula hari ini, tiada lagi gerak kerja bersendirian, gerak kerja kita mesti bersama-sama, sasaran kita hari ini adalah satu visi dan satu misi, saya mahu program yang dilakukan di peringkat atasan juga dilakukan di peringkat akar umbi. Generasi baru akan muncul di kalangan orang-orang Melayu, dengan aspirasi dan tuntutan-tuntuan serta cita-cita baru. Pada masa itu, UMNO perlu bersedia menangani cabaran-cabaran semasa. Kita akan hadapi pelbagai cabaran baru, isu baru dan situasi baru yang memerlukan kita tangani dengan cara yang sesuai dan berhemah.

53. Bentuk perjuangan UMNO pada masa-masa akan datang akan berubah, selaras dengan kehendak masa dan situasi. Belum selesai menangani cabaran-cabaran pada satu generasi, akan timbul pula isu-isu. Tiada lagi seperti dahulu, kita mempunyai terlalu banyak nama program yang ada kalanya kita juga terlupa nama-nama program tersebut bahkan misi dan visi program itu juga tidak dapat kita ingat kembali, benar atau tidak. Tidak semestinya apabila kita membuat pengakuan kita lemah, kita perlu ikhlas, ikhlaslah dalam perjuangan ini. Jika dalam bulan hadapan kita wujudkan program `pakai tudung satin silk maka semua ahli puteri sama ada di peringkat Cawangan dan Bahagian Johor ke, Kedah ke, Terengganu ke atau Selangor semua kena adakan program pakai tudung satin silk, jika bulan Januari pula kita adakan program pakai `abaya' bermakna semua kena ada program `abaya'.

54. Rakan-rakan seperjuangan, sebelum saya akhiri ucapan pada persidangan tahun ini, saya sekali lagi ingin mengajak anda semua memahami maksud disebalik `SEMUT API' itu, fahamkan, renungkan, kita harus bersatu, ambillah iktibar daripada perpecahan UMNO yang pernah berlaku pada tahun 1987. Jangan berpuak-puak, janganlah kita ulangi semula kisah duka itu.

Puteri-puteri sekalian ingatlah,

Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api.

Menulis sepuluh jilid buku mengenai falsafah lebih mudah daripada melaksanakan sepotong pesanan.

Jangan menghina barang yang kecil kerana jarum yang kecil itu kadang-kadang menumpahkan darah.

55. Akhir sekali, Ingatlah rakan-rakan semua. Misi kita adalah misi Puteri UMNO. Kita bergerak SEBAGAI satu pasukan bukannya DALAM satu pasukan. Maksud saya misi kita misi Puteri UMNO, bukan misi Puteri cawangan ini atau misi Puteri Bahagian ini. Saya mahu rakan-rakan semua pandang satu sama lain, lihatlah, baju kita sama, warna tudung kita sama. Maka hati dan perjuangan kita juga mesti sama.

'Kami 'SEMUT API' kecil tetapi menggigit. Kami puteri berdiri dengan semangat juang yang satu, bersatu hati atas nama perjuangan parti, demi ibu pertiwi bersatu sehingga mati.'

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tags:

Aspirasi Muda II


Puteri-puteri solehah bakal penghuni jannatul firdaus, Dalam keagungan perjuangan kalian demi agama dan bangsa, contohilah kehebatan 9 'siti' srikandi Islam yang boleh dijadikan ikutan terbaik.

Siapakah mereka?

1) Siti Khadijah- Beliau merupakan isteri Rasulullah s.a.w yang setia dan menyokong Rasulullah walaupun ditentang hebat oleh orang-orang kafir dan musyrik. Pembela paling setia dan sanggup mengorbankan seluruh jiwa raga, harta dan perasaannya demi kejayaan perjuangan Rasulullah.

2) Siti Fatimah- Anak Rasulullah yang tinggi budi pekertinya. Menjadi pendorong dan motivasi ketika baginda menerima tekanan kaum Quraisy Mekah. Menjadi isteri solehah dengan memberi khidmat kepada suaminya Saidina Ali menyampaikan dakwah dan membuat persiapan untuk memasuki medan peperangan.

3) Siti Aishah- membantu baginda Rasul dalam menyampaikan mesej Islam sehingga ke semua peringkat termasuklah kaum wanita hari ini sekali gus menaikkan martabat wanita yang pada awalnya dinilai sebagai golongan yang rendah dari sudut kaca mata masyarakat Arab Jahiliah ketika itu.

4) Siti Hajar- Isteri Nabi Ibrahim yang patuh kepada suami dan suruhan Allah. Sanggup ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas suruhan Allah demi kebaikan.

5) Siti Mariam- Wanita suci yang pandai menjaga kehormatan diri dan mempunyai maruah yang tinggi sehingga rahimnya dipilih oleh Allah s.w.t untuk mengandungkan Nabi Isa.

6) Siti Asiah- Isteri Firaun yang tinggi imannya dan tidak gentar dengan ujian yang dihadapinya daripada Firaun Laknatullah.

7) Siti Aminah- Wanita mulia yang menjadi ibu kandung Rasullullah. Mendidik baginda menjadi insan mulia.

8) Siti Muti'ah- Isteri yang patut dicontohi dan dijanjikan Allah syurga untuknya kerana setianya kepada suami.

9 ) Siti Zubaidah- Wanita kaya dermawan yang menjadi isteri Khalifah Harun Al-Rashid. Sanggup membelanjakan semua hartanya untuk membina terusan bagi kegunaan orang ramai hanya niat kerana Allah s.w.t.

Saya percaya ramai yang ada di dalam dewan ini bernama Siti. Mudah-mudahan kamu juga mempunyai semangat dan aspirasi seperti sembilan Siti yang saya nyatakan itu. Diharapkan Siti-siti yang ada di dalam dewan ini dapat mewarisi legasi perjuangan wanita zaman Rasulullah itu, insya-Allah, yang tidak ada nama Siti pun boleh contohi mereka, jangan risau kita juga dijanjikan syurga.

ALLAH telah berfirman dalam Surah An Nisa, ayat 124;

" Barangsiapa mengerjakan amal- amal soleh, lelaki mahupun wanita, sedangkan dia beriman, mereka itu masuk syurga dan tidak dianiaya walau sedikit pun.''

INSTITUSI RAJA

Saudari-saudari yang saya hormati sekalian,

9. Melayu dan institusi raja tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan raja-raja Melayu wujud sejak enam abad dan telah membina ketamadunan Melayu yang gemilang. Saya ingin mengambil contoh raja Melayu dahulu iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, sultan Melaka yang ketujuh. Baginda menaiki takhta selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Mansur Shah pada tahun 1477 dan merupakan sultan yang paling mementingkan keamanan di Melaka. Baginda dianggap sebagai sultan yang adil dan warak serta tinggi ilmu agamanya. Prihatin dengan rakyatnya, baginda akan menyamar sebagai rakyat biasa dan meronda sekitar kota Melaka pada waktu malam untuk mengetahui masalah rakyat. Ini yang kita panggil `action oriented'.

10. Sejarah Melayu menggambarkan baginda sebagai raja yang bertanggungjawab. Baginda tangani sendiri pelbagai masalah rakyat seperti kejadian rompakan dan kecurian yang banyak berlaku di awal pentadbirannya. Melaka aman dan terkenal sebagai pusat perdagangan antara Timur dan Barat semasa pemerintahan baginda. Baginda juga dihormati kerana adil dan saksama. Sultan seperti inilah yang harus menjadi role model, contoh dan mesti kita hormati serta sanjung tinggi.

11. Di sini saya juga ingin kongsi satu lagi kisah sejarah Mustafa Kemal Ataturk. Ini contoh bagaimana sistem kesultanan dijatuhkan dan keruntuhan dunia Islam. Mustafa yang digelar sebagai Bapa Pemodenan Turki, telah mencetuskan gerakan turki muda sehingga berjaya menjatuhkan institusi kekhalifahan Uthmaniah sekitar tahun 1923. Tetapi beliau menjadi tali barut ejen laknatullah dalam menghancurkan Islam. Ada yang berpendapat Mustafa ini seorang anak luar nikah yang telah diprogramkan oleh Yahudi untuk meruntuhkan Islam. Beliau menghasut rakan-rakannya supaya tidak tertipu dengan pemikiran dunia Islam. Dan akhirnya beliau memansuhkan sistem kesultanan pada tahun 1922. Dengan itu berakhirlah juga sistem khalifah dan Islam sebaliknya Mustafa menggantikan Islam kepada sistem sekular.

12. Apa yang menjadi kebimbangan saya ialah gerak kerjanya yang seakan-akan sama dengan gerakan pihak-pihak tertentu hari ini iaitu Mustafa telah memaksa al-Quran dicetak dalam bahasa Turki dengan menggunakan tulisan rumi, walhal ulama telah sepakat mengharamkan al-Quran ditulis dalam tulisan selain bahasa Arab. Begitu juga baru-baru ini, wujud pihak yang mahu al-Quran ditulis dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa satu pun ayat dibenarkan ditulis dalam tulisan jawi. Mengapa ini berlaku, di masa kesilapan kita, tahukah anda, kematian Mustafa itu amat menyeksakan. Allah itu maha adil, Mustafa terpaksa melalui saat yang paling menakutkan sebelum kematiannya, malah mayatnya juga tidak langsung diterima oleh tuhan di bumi ini, Mustafa terpaksa ditanam dalam di celah-celah batu marmar kerana tanah Allah tidak dibenarkan untuk menerimanya.

13. Ingatkah kita kepada tujuh wasiat raja-raja Melayu yang ditandatangani dan dipersetujui pada 5 Ogos1957. Salah satu daripada wasiat itu ada menyebut "Kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan raja-raja Melayu memerintah negara ini". Wasiat yang dinyatakan itu sebenarnya sudah cukup membuktikan bahawa institusi raja kita adalah tunjang kepada kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati hari ini. Apa yang kita amat kesali sekarang ini, sudah mula ada golongan tertentu yang berani mempersoalkan apa relevannya kewujudan institusi beraja di negara ini. Sudah mula muncul kumpulan oportunis yang mengkritik, mempersenda malah bersikap biadab dengan menghina serta merendah-rendahkan martabat raja-raja Melayu. Dalam media sosial kini ada yang mempersendakan pemerintah dan sultan kerana isu pendatang asing tanpa izin (PATI).

14. Isu PATI bukan perkara baharu, tetapi sehingga kini masalah ini gagal diselesaikan. Sehubungan itu Puteri berharap pihak berkuasa lebih tegas dikenakan terhadap bukan sahaja PATI tetapi orang tengah dan majikan. Tiada seorang pun yang terlepas sama ada majikan atau ejen daripada dikenakan tindakan undang-undang jika mereka didapati bersalah. Situasi politik yang berlaku di Selangor baru-baru ini menuntut kita semua memahami bahawa peranan raja-raja Melayu sangat penting -sebagai penimbang tara dalam mengadili serta menyelesaikan kemelut yang timbul. Begitu sukarnya untuk melantik seorang menteri besar apabila ada pihak yang ingkar dengan perintah sultan.

Puteri-puteri pejuang bangsa,

15. Saya ingin menarik perhatian kita semua bahawa kemelut itu berlaku kerana orang Melayu yang tidak bersatu. Berpecah dek kerana mengejar kepentingan dan agenda tersendiri. Realitinya, kerana matlamat itu, kita semakin lemah, alpa dan lupa diri sehingga wujud ruang bagi pihak lain mengambil kesempatan. Undang-undang sudah ada tetapi tiada yang betul-betul dihukum atas kesalahan dilakukan. Walhal kita tahu undang-undang terhadap penghinaan kepada raja-raja Melayu termaktub dalam Perlembagaan. Akta Hasutan dan Kanun Keseksaan yang antara kandungannya turut mempertahankan hak raja-raja Melayu. Mengapa ini berlaku, adakah kerana kita tidak memahami tentang pemerintahan raja berperlembagaan dan manifestasi rukun negara.

16. Inilah cabaran besar yang kita hadapi sekarang. Kita mahu anak muda diberi pemahaman yang jelas mengenai peri pentingnya institusi raja-raja Melayu. Mereka harus dididik dari awal mengenai perkara ini. Puteri UMNO mencadangkan agar diwujudkan modul atau kurikulum di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi mengenai pengajian Perlembagaan Persekutuan. Perkara-perkara yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan perlu dikaji. Perincikan tentang kedudukan dan tanggungjawab raja-raja Melayu terutamanya peranan Yang di-Pertuan Agong yang bukan sekadar menjadi ketua agama Islam.

17. Program-program berunsurkan patriotisme yang lebih menarik dan menonjol juga harus diperluaskan dalam kalangan generasi muda bagi menjelaskan lagi berhubung fungsi dan peranan institusi raja dalam sistem perlembagaan negara. Manfaatkan kemudahan yang ada di Biro Tata Negara untuk menganjurkan program berbentuk patriotik. Institusi raja mesti kita pertahankan. Tindakan menghina raja-raja Melayu yang dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk Facebook perlu ditangani. Pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) perlu bertindak. Selain mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab ini, sekatan perlu dikenakan terhadap blog mahupun facebook yang menghina raja dan sultan. Untuk itu Puteri gesa agar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dikaji semula untuk kenakan hukuman yang lebih berat dan adil.

KESUCIAN AGAMA

Sidang hadirin dan sidang perwakilan sekalian,

18. Saya sedih, kecewa dan marah apabila ada pihak yang sudah berani memperlekehkan Islam dan institusi agama. Yang dikesalkan ada orang Melayu sendiri tidak menghormati Islam. Apa pun sebelum kita menghukum atau menyalahkan pihak terbabit. Lebih baik kita lihat aspek agama Islam dan memberi pemahaman kepada generasi muda tentang Islam. Bagi menarik perhatian golongan muda untuk memahami dan menghayati Islam, kita fokuskan kepada aspek imej dan minda yang lebih 'segar dan muda'. Kalau kita lihat, generasi muda kini lebih meminati tokoh-tokoh yang muda dan kemas seperti ustaz yang lahir menerusi program Pencetus Ummah PU Hafiz. Beliau tampil dengan memakai kot, ada stail, kata orang muda. Malah ini saya dengar beliau ada ramai peminat. Dalam dewan ini pun saya rasa ramai yang minat PU Hafiz.

19. Konsep dakwah tidak harus dilihat sebagai ketinggalan zaman. Sesuatu isu berkaitan agama perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sains, matematik, sosiologi mahupun psikologi. Kita tidak boleh melihat Islam dari satu perspektif iaitu soal hukum dan halal haram sahaja. Jangan kita bercakap tentang buat ini masuk syurga, buat itu masuk neraka. Makan babi haram. Minum arak haram. Semua itu ramai yang sudah tahu.

20. Kita sudah moden, maka minda juga harus lebih moden. Alim ulama kita harus bercakap tentang betapa 'cantiknya' masuk syurga. Jelaskan bagaimana hendak elak dari masuk neraka. Kita cakap makan babi haram tetapi kenapa babi haram kita tidak jelaskan. Sebab itu saya kata tadi tokoh-tokoh agama kita harus lihat sesuatu itu dalam perspektif yang lebih menyeluruh, merangkumi aspek sains, sosial, teknologi dan psikologi orang muda. Biar apa yang dicakap itu menunjukkan kita banyak membaca dan ilmu pengetahuan kita tinggi, baharulah kita boleh meyakinkan. Dan dakwah kepada orang muda berjaya. Dalam pada Islam menerima pelbagai serangan dalam dunia tanpa sempadan hari ini, peranan institusi agama terutama jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri penting - untuk bertindak sebagai penampan kepada serangan itu. Pegawai-pegawai di jabatan agama perlu lebih proaktif untuk menjawab apa sahaja isu yang dibangkitkan dengan cepat dan bijak.

Sidang hadirin sekalian,

21. Puteri kesal apabila ada pemimpin politik beragama Islam yang dianggap cerdik pandai sudah tidak mahu melindungi kesucian agama Islam daripada dipermain dan dipersendakan pihak-pihak tertentu. Mereka ini lebih mengutamakan agenda politik dan peribadi. Mereka bimbang tidak lagi popular atau hilang sokongan kalau terlalu lantang mempertahankan Islam. Puak-puak ekstremis agama yang sering mencetuskan keganasan tanpa batasan, liberalisasi agama yang 'menghalalkan' budaya seperti LGBT yang secara terang-terangan melanggar akidah umat Islam dan golongan pluralisme agama yang berpendapat semua agama termasuk Islam adalah sama semakin berkembang. Adakah kita hanya mampu melihat semua ini dan membiarkan fahaman berbahaya ini menghancurkan umat Islam.

22. Kita tahu kerajaan tidak akan sewenang-wenangnya tunduk kepada sebarang desakan dan tekanan pihak-pihak yang ada agenda dan berniat jahat terhadap Islam. Kita juga percaya, badan yang menjaga kepentingan umat Islam akan terus bertindak tegas memastikan apa juga isu yang menyentuh kesucian agama Islam akan ditangani dengan sebaik-baiknya. Puteri UMNO menyokong apa juga keputusan dan tindakan yang diambil oleh institusi agama Islam demi memelihara martabat dan kesucian Islam. Kita hargai ketegasan kerajaan yang memutuskan untuk mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan berhubung keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya yang mengisytiharkan Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992 yang menghalang lelaki Islam berpakaian dan berkelakuan seperti wanita bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Ia dilakukan bagi menjaga kepentingan agama Islam. Tindakan tersebut adalah bagi mempertahankan ajaran Islam. Keputusan itu akan memberikan kesan kepada peruntukan undang-undang yang sama di negeri-negeri.

23. Kes ini memperlihatkan agenda pihak tertentu yang mahu memesongkan akidah umat Islam. Oleh itu amat penting bagi kita untuk berwaspada dengan taktik mereka ini. Dan pada masa sama, institusi agama Islam perlu tegas dalam menghadapi gelombang penentangan terhadap Islam dalam bentuk baharu ini. Selain itu, Puteri UMNO sebagai sayap parti yang berjiwa orang muda, melihat dakwah melalui seni muzik turut memberi kesan positif terhadap anak muda kita. Lagu-lagu dakwah dengan konsep baharu menjadi ikutan dan dihayati sebaik mungkin oleh anak muda hari ini. Ini satu perkembangan yang positif.

24. Kita lihat ramai artis kini tampil lebih cantik dan menarik dengan berhijab. Langkah mereka itu semakin diikuti oleh rakan-rakan artis yang lain. Inilah dakwah yang hadir bukan daripada paksaan sesiapa. Itulah cara yang sebetul-betulnya untuk mengajak orang muda menghayati Islam - secara sukarela bukannya paksaan. Kita mahu Islam dihormati kerana kemuliaan ajarannya bukan dengan cara memaksa ia dihormati. Mengambil contoh penyanyi dan komposer wanita popular, Yunalis Zarai atau Yuna dengan penampilannya yang menutup aurat dan `hijabster' telah mempengaruhi remaja. Biarpun dia menyanyikan lagu-lagu pop, tetapi dakwah Yuna juga jelas menerusi personalitinya itu. Secara tidak langsung, dia membawa mesej bahawa bertudung tidak menyekat apa yang hendak dilakukan. Impak daripada kemunculan Yuna itu sendiri telah mendorong ramai lagi penyanyi angkatan baru yang lebih berkeyakinan muncul bertudung walaupun tidak memperjuangkan irama nasyid seperti lazimnya.

EKONOMI WANITA MUDA

Para perwakilan dan saudari-saudari sekalian,

25. Puteri sedih, kesal dan kasihan apabila mendengar rakan-rakan, adik-adik dan kakak-kakak yang ingin bekerja tidak mendapat peluang dan ruang. Mengapa, pengangguran masih wujud dan bolehkah ia diatasi. Itu semua persoalan yang wujud di benak anak-anak muda apabila tidak bekerja. Kerajaan telah melaksanakan program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) untuk membantu graduan mendapatkan pekerjaan dengan kerjasama syarikat milik kerajaan (GLC). Tetapi masih ramai yang menganggur kerana skim tersebut tidak dipelopori secara meluas.

26. Puteri mencadangkan agar penambahbaikan dilakukan terhadap SL1M dengan mempelbagaikan cara hebahan seperti melalui akhbar, radio, Facebook dan lain.lain. Pameran di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan IPTS perlu diperbanyakkan atau adakan taklimat kepada pelajar tahun akhir mengenai program tersebut. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, kadar pengangguran untuk tahun lalu meningkat daripada tahun 2012. Kadar pengangguran wanita muda pada 2013 berjumlah 34,641 graduan berbanding tahun sebelumnya iaitu 34,139 graduan. Jumlah ini sedikit sebanyak menyebabkan kami Puteri tidak senang duduk. Maka, sebagai sayap tempat bernaung remaja dan wanita muda untuk bersama-sama mencorak hala tuju negara kami ingin mewujudkan satu program - `From Nothing to Something'. Program 'From Nothing to Something' boleh dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan menerusi Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh (ILMIA).

27. Program itu memfokuskan graduan yang tidak mendapat pekerjaan selepas enam bulan tamat pengajian. Di peringkat permulaan diadakan sesi luah rasa untuk melihat minat dan kecenderungan graduan terbabit dan sediakan ruang untuk mereka sertai kursus dalam bidang berkaitan. Antaranya ialah kursus bahasa Inggeris, grooming, landskap dan sebagainya. Kemudian beri pendedahan secara langsung kepada mereka dengan dunia pekerjaan melawat industri pekerjaan yang yang diminati. Di sini mereka boleh menilai dan memadankan kemahiran dan kelayakan yang dimiliki dengan industri atau sektor pekerjaan yang sesuai. Matlamat kami, anda menjadi pekerja yang menepati kehendak pasaran dan majikan.

28. Selain itu, kita juga bantu mereka menulis resume supaya apabila pihak syarikat baca mereka tertarik untuk panggil interviu. Semua ini boleh diperoleh apabila kita google di internet, ada banyak contoh resume. Tetapi bukan semua boleh dipakai. Oleh itu kami akan memimpin anda untuk menulis resume dengan betul yang akan memberi nilai tambah kepada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, semua kita sediakan. Kita ada ahli-ahli yang ada pengetahuan tentang perkara ini. Puteri berharap, program 'From Nothing to Something' ini dapat membantu melancarkan matlamat Skim Latihan 1Malaysia. Dalam usaha ini, kami yang menyokong penuh Karnival Kerjaya Pemuda BN (BN Youth Job Fair) akan turut menjalin kerjasama dalam menjayakan kedua-kedua program itu.

Rakan-rakan seperjuangan Puteri,

29. Puteri sentiasa beri sokongan pada pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang teknologi, perniagaan dan industri perkhidmatan yang diwujudkan oleh kerajaan iaitu Kolej Komuniti. Kolej ini adalah khusus bagi pelajar lepasan menengah tetapi, masyarakat setempat juga boleh menyertai kursus yang ditawarkan. Ia ada di setiap kawasan Parlimen. Menerusi kursus sepenuh masa atau kursus pendek yang ditawarkan dengan bayaran yang berpatutan, anak-anak muda boleh menyertainya. Kita boleh wujudkan program bersama Kolej Komuniti ini. Saya difahamkan terdapat lebih 100 program kemahiran ditawarkan kolej tersebut. Kita boleh wujudkan program '1 kawasan 1 kemahiran/perkhidmatan'. Ini sebagai langkah untuk lahirkan generasi muda yang boleh berdikari. Mampu berusaha mencari pendapatan sendiri. Tidak terlalu bergantung kepada kerajaan. Kumpulkan orang muda yang minat bidang keusahawanan dan buka peluang kepada mereka untuk mengikuti kursus di kolej-kolej itu.

30. Dalam tempoh satu tahun yang lalu, Puteri telah melihat satu industri baharu yang trendy dan amat diminati wanita muda khususnya. Online bisnes atau perniagaan atas talian. Saya juga tidak terkecuali menjadi pelanggan kepada peniaga-peniaga wanita muda atas talian ini. Melihat perkembangan ini saya beranggapan mengapa tidak kita angkat perniagaan online ini. Sebagai payung untuk wanita muda, Puteri berhasrat mewujudkan satu program yang boleh membantu wanita muda yang berminat untuk mewujudkan perniagaan atas talian tetapi tidak mempunyai kepakaran. Walau bagaimanapun, kekangan yang dihadapi untuk menjalankan perniagaan ini perlu ditangani terlebih dahulu. Puteri melihat ada empat permasalahan utama iaitu modal, promosi, teknologi dan masa.

31. Dalam aspek modal, Puteri akan membantu membuka peluang untuk mereka mendapatkan pinjaman modal bumiputera. Dalam Bajet baru-baru ini, RM50 juta diperuntukkan untuk Program Pembangunan Usahawan Wanita Muda Profesional iaitu pembiayaan kepada 5,000 peminjam wanita profesional. Jika ada yang tidak tahu bagaimana kaedah memohon Puteri sedia membantu untuk merebut peluang ini.

WANITA MUDA DALAM KERJAYA

Wahai puteri-puteri yang saya hormati,

32. Kita menyedari terdapat pelbagai program yang dilaksanakan kerajaan selama ini untuk pembangunan masyarakat namun puteri melihat banyak program yang diwujudkan itu gagal mencapai sasarannya. Jutaan malah berbilion ringgit dihabiskan untuk pelaksanaan program yang bersifat populis semata-mata tetapi hasilnya tak seberapa. Puteri menggesa kerajaan menilai semula setiap program yang akan diwujudkan. Kita tidak mahu program tersebut sekadar menghabiskan wang kerajaan dan sekadar untuk 'menunjuk-nunjuk' tetapi golongan sasar tidak menikmati hasilnya.

33. Puteri mahu program-program yang melibatkan generasi muda memberi nilai sebenar kepada mereka sama ada dari sudut polisi dan dasar kerajaan. Tak perlu setiap kementerian buat karnival atau fiesta untuk orang muda sehingga berhabis jutaan ringgit. Ini satu pembaziran. Saya faham program seperti itu bertujuan menarik golongan muda dekat dengan kerajaan tetapi perlukah kementerian berhabis berjuta-juta ringgit semata-mata untuk meramaikan penyertaan orang muda dalam program tersebut. Tak perlu program yang besar, memadai program yang sederhana tetapi pengisiannya memberi nilai dan makna yang holistik kepada orang muda.

34. Oleh kerana itu, sebagai memperjuangkan kepentingan wanita Melayu Muda, Puteri menggesa kerajaan memberi perhatian kepada perniagaan dalam talian. Saya ingin berkongsi kisah seorang wanita muda yang boleh dikatakan antara pelopor terawal memperkenalkan perniagaan online di Malaysia. Beliau memulakan perniagaannya bersama satu kumpulan anak-anak muda, dek kerana minat mendalam tentang dunia peragaan beliau telah menggunakan duit perbelanjaan pemberian bapanya untuk membeli pakaian kegemarannya. Meskipun tidak mempunyai minat yang sama seperti wanita ini, saya kagum dengan semangat beliau yang berani membawa perubahan dalam dunia pernigaaan yang belum tentu ada sambutan. Tetapi beliau mempunyai keyakinan yang amat tinggi, yang sewajarnya setiap daripada kita di sini perlu mempunyai semangat sepertinya. Yang saya maksudkan ialah Vivy Sofinas Yusof atau lebih dikenali Vivy Yusof yang merupakan Pengarah Urusan Fashion Valet.net, Vivy berjaya menjual hasil kerja pereka tempatan menerusi dalam talian. Antara mereka yang berada di bawah bumbung Fashion Valet adalah Nurita Harith, Alia Bastamam, MimpI Kita dan Jovian Mandagie. Maka, kita macam mana? Saya mahu bantu, Puteri sedia membantu. Datanglah kepada kami. Sentiasa ada ruang dan peluang untuk semua wanita Melayu muda.

35. Kami turut mendengar keluh kesah golongan pertengahan, kebanyakannya daripada golongan profesional dan berkemahiran. Mereka ini tergolong dalam kumpulan wanita muda yang baru memulakan kehidupan berumah tangga. Begitupun mereka terpaksa berhenti kerja kerana perlu menjaga anak-anak yang masih kecil. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, suami terbeban apabila isteri sudah tidak ada sumber pendapatan. Golongan seperti ini ramai. Mereka tiada pilihan, terpaksa berhenti bekerja, untuk mengambil pembantu rumah warga asing perlu ada sekurang-kurangnya RM10,000. Untuk menghantar anak ke rumah pengasuh, tidak semua pengasuh profesional, bimbang keselamatan anak.

36. Sehubungan itu kerajaan perlu menyediakan lebih banyak inisiatif kepada kumpulan puteri untuk memulakan kerjaya, tidak kira kerjaya pejabat atau 'work-home based' bagi menggalakkan lagi keusahawanan dalam kalangan wanita yang berkeluarga seperti 'online business/rebranding online business'. Beri inisiatif potongan cukai serta beberapa keistimewaan khas kepada mereka. Saya percaya ramai daripada mereka mahu membantu menambah pendapatan dengan bekerja dari rumah. Tetapi kebanyakan majikan belum terbuka berhubung perkara ini. Masih ramai yang tidak menggalakkan kerja dari rumah. Kita tidak faham mengapa, walhal apa yang penting adalah produktiviti. Sedangkan hakikatnya, kalau isteri-isteri, ibu-ibu itu senang hati bekerja dari rumah kerana mengetahui anak-anak dalam keadaan selamat dan pemantauan mereka, sudah pasti produktiviti meningkat. Saya harap golongan majikan lebih fleksible dalam hal ini kerana cabaran sudah berbeza justeru pendekatan kita juga harus berbeza.

Rakan-rakan seperjuangan,

37. Saya ingin menyentuh tentang negara-negara jiran yang sebenarnya mempunyai masalah yang sama iaitu dilema wanita bekerjaya dan keluarga. Sebagai maklumat serta contoh terbaik. Di Jepun, populasi wanita berkerja pada umur 25 - 29 meningkat, tetapi merundum pada tahap umur 30 - 34, namun meningkat semula hinggalah mereka berumur 60 - 64. Hal ini kerana Jepun menggunakan pendekatan berkesan dalam menggalakkan wanita yang berkeluarga untuk kembali bekerja. Di Jepun juga, mereka tidak mensia-siakan kredibiliti serta nilai wanita dengan memperkenalkan projek ' Mothers' Hello Work' iaitu satu projek bagi menyokong wanita yang berkeluarga kembali berkerja. Projek itu termasuklah menyediakan kerja - kerja separuh masa kepada wanita, serta memendekkan waktu berkerja bagi wanita yang mempunyai anak kecil.

38. Dalam hubungan itu, Puteri bercadang untuk sediakan satu platform bagi mereka. Tetapi kita perlukan sokongan para suri rumah ini. Mari kita sama-sama wujudkan satu komuniti mengikut bidang kemahiran masing-masing. Kumpulkan para profesional ini - arkitek, jurutera, pereka hiasan dalaman, model, chef dan sesiapa sahaja surirumah yang sedia bekerja secara sambilan. Kemudian kita wujudkan satu laman web dan ia boleh dicapai menerusi aplikasi Puteri UMNO yang telah kita wujudkan dalam ioS dan Android. Sesiapa yang belum download boleh buat demikian. Menerusi pendekatan itu jika para majikan mahu gunakan khidmat profesional ini, mereka boleh akses dan pilih siapa yang dikehendaki. Malah, para majikan juga boleh gunakan portal atau laman web ini untuk tawarkan atau iklankan kerja sambilan dan separuh masa kepada para suri rumah. Usaha ini boleh kita jayakan jika mendapat sokongan daripada para suri rumah terbabit.

Bersambung ... Aspirasi Muda III

Tags:

'Aspirasi Muda' I


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

TEKS UCAPAN DASAR KETUA PUTERI, DATUK MAS ERMIEYATI SAMSUDIN PADA PERSIDANGAN PERGERAKAN PUTERI UMNO 2014

umno_pres_a

Y.Bhg. Puan Pengerusi Tetap

Y.Bhg. Puan Timbalan Pengerusi Tetap

YAB/YB Wakil Majlis Tertinggi UMNO

Y.Bhg. Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia

Y.Bhg. Penolong Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia

Y.Bhg. Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia

YB/YBhg. Barisan Exco dan Ketua Pergerakan

Puteri UMNO Negeri-Negeri

Para Perwakilan, Pemerhati dan rakan-rakan media yang dikasihi

Turut dialu-alukan bekas-bekas Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia,

Seterusnya saudari-saudari sidang perwakilan, dif-dif jemputan sekalianKETUA PUTERI, DATUK MAS ERMIEYATI SAMSUDIN

1. Terima kasih diucapkan kepada semua perwakilan di atas semangat, komitmen dan dedikasi untuk memastikan Puteri terus kekal utuh, disegani lawan dan disenangi kawan.

Melangkah itu mudah namun,

Mencari arah itu yang terkadang payah

Mencari jalan itu mudah namun,

Memahami destinasi itu yang susah

Menyusuri susur itu mudah namun,

Menuju noktah itu pasti mendatangkan lelah

PUTERI...

P - Penyambut tetamu - layak jadi penyambut tetamu sahaja

U - Usang - sudah usang, lemah tiada wadah, tiada hala tuju perjuangan

T - Takut - tiada keberanian untuk bertindak

E - Ego - berlagak, bodoh sombong

R - Remeh - suara kita diremehkan, dianggap sudah tidak relevan

I - Ikut - sekadar jadi pengikut

Itulah label yang diberikan kepada PUTERI yang saya dengar. Sebagai ketua sudah pasti terasa sakitnya. Tetapi, biarlah, pada saya semua itu harus diterima secara positif. Kita tidak harus lemah dengan pandangan sebegitu, sebaliknya kita mesti pandang ke hadapan. Yang saya mahu kita semua lebih positif selepas ini.

P - Pejuang

U - Unik

T - Tekad

E - Elit

R - Realistik

I - Intelek

Rakan-rakan seperjuangan,

Saya mahu selepas ini kita dikenali dengan label itu. Dalam kelembutan, Puteri ada gaya, kematangan dan ketegasan apabila bertindak. Dalam kecomelan kita, kemanjaan kita, ada keberanian sebagai pembuat keputusan. Walau kita muda, dianggap masih baru dalam UMNO, kita wanita muda yang intelek. Itulah Puteri UMNO selepas ini. Imej, fizikal, minda, buah fikiran kita dihormati, disegani oleh kawan dan lawan.

2. Alhamdulillah, saya bersyukur, Puteri UMNO masih di sini, tetap teguh berdiri meneruskan perjuangan, mendukung dan mempertahankan parti keramat ini. Puteri UMNO masih relevan. Semangat perjuangan wanita muda dalam Puteri tidak pernah luntur. Walau dilabel dengan pelbagai tanggapan negatif, kita tidak mahu mudah melatah. Kerja untuk parti mesti diteruskan.

3. Hakikatnya semangat juang Puteri tidak pernah mati. Kita tahu peranan kita sebagai platform untuk orang muda aktif berpolitik. Generasi baru akan muncul dalam kalangan orang-orang Melayu. Mereka ini mempunyai pelbagai tuntutan. Maka kita sebagai kumpulan yang mewakili mereka harus memahami apa orang muda mahu. Kita harus bersedia menangani cabaran semasa dan menjuarai isu-isu melibatkan orang muda.

4. Tetapi terlebih dahulu, kita harus selesaikan masalah dalaman yang ada supaya tidak menggangu kerja parti. Kalau ada yang masih berkecil hati kerana tewas pada pemilihan lalu. Lupakanlah semua itu. Kerana tanggungjawab kita adalah kepada parti dan orang Melayu. Ini harus jadi keutamaan kita.

5. Kita harus melihat ke hadapan. Gerak kerja kita untuk menghadapi pilihan raya umum (PRU) akan datang mesti digerakkan. Kita perlu beri perhatian kepada permasalahan orang muda untuk diketengahkan. Ini tanggungjawab kita. Puteri perlu aktif mendampingi orang muda. Jika tidak dilaksanakan ia kerugian kepada parti kerana mereka adalah pengundi untuk PRU akan datang. Jentera Puteri mesti digerakkan lebih aktif dan tersusun dari sekarang.

Rakan-rakan yang dihormati,

6. Dan jangan pula mengharapkan ganjaran daripada usaha kita itu. Jangan juga kita bekerja hanya apabila ada liputan media atau apabila ada pemimpin atasan yang memerhati. Sebaliknya, mari, kita turun padang, dampingi orang muda dengan ikhlas demi kelangsungan parti dan orang Melayu.

7. Puteri UMNO ada suara. Wanita muda Melayu ada suara. Kita tarik perhatian pihak berkaitan terhadap masalah, isu dan keperluan wanita yang perlu diselesaikan. Kita tingkatkan kesedaran dan keyakinan wanita Melayu muda tentang kedudukan mereka. Yang mereka ada tempat sebagai pembuat keputusan. Kita kuatkan jaringan dalam kalangan pertubuhan wanita bagi memperkukuhkan lagi taraf dan kedudukan wanita dalam bidang sosio ekonomi.

8. Saya yakin jika bergerak bersama-sama kita boleh laksanakan semua itu. Kita boleh dapatkan undi orang muda. Saya yakin kita boleh. Marilah kita laksanakan amanah ini.

Bersambung ... Apsirasi Muda II

Tags:

Mengasingkan peranan dua mahkamah


Kita mengamalkan sistem dualisme undang-undang. Ia adalah sistem yang mengandungi dua sistem yang sama penting - dua undang-undang dan dua mahkamah. Sistem ini tidak berlaku dengan sendiri, tetapi adalah rekaan dan perbuatan British. Dalam tulisan ini, saya cuba membawa pembaca kepada sejarah perundangan negara mengenai sistem dualisme ini.

Negeri di Tanah Melayu mempunyai sistem mahkamahnya yang tersendiri sebelum campur tangan British. Tanah Melayu hanya mempunyai satu sistem mahkamah iaitu Mahkamah Kadi atau Mahkamah Syariah. Undang-undang yang terpakai pada ketika itu adalah undang-undang Islam. Raja-Raja Melayu, dibantu oleh seorang Mufti adalah hakim, di mana Raja sendiri adalah mahkamah rayuan tertinggi.

Pelbagai undang-undang diperkenalkan oleh British dalam pentadbiran mereka untuk menyusun semula sistem mahkamah tempatan. British memperkenalkan Enakmen Mahkamah 1919, yang mewujudkan susunan mahkamah; Mahkamah Agung - yang terdiri daripada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Hakim (Courts of Judges), Mahkamah Majistret Kelas Pertama, Mahkamah Majistret Kelas Kedua, Mahkamah Kadi/ Mahkamah Penolong Kadi dan akhir sekali, Mahkamah Penghulu.
Mahkamah Istana


Wujud satu sistem mahkamah

Enakmen Mahkamah 1919 ini mewujudkan satu sistem mahkamah, di mana Mahkamah Kadi ini telah diletakkan sebagai mahkamah kedua terakhir dalam susunannya.

Pada tahun 1948, British memperkenalkan Ordinan Mahkamah 1948, yang mewujudkan susunan mahkamah yang baharu. Susunan mahkamah yang baharu itu tidak memasukkan Mahkamah Kadi. Ordinan Mahkamah 1948 juga telah memansuhkan semua peruntukan dalam Enakmen Mahkamah itu tahun 1919, kecuali peruntukan mengenai Mahkamah Kadi. Ini bermakna, Ordinan 1948 itu telah memisahkan Mahkamah Kadi daripada senarai mahkamah utama.

Tindakan British ini mewujudkan kerosakan dalam sistem mahkamah tempatan dengan memperkenalkan sistem dua mahkamah yang selari, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Kadi. Perkara ini tidak dilakukan secara nyata, tetapi British mengambil pendekatan senyap. Walaupun semua peruntukan dalam Enakmen 1919 telah dimansuhkan, peruntukan mengenai Mahkamah Kadi dikekalkan.

Kesan daripada Ordinan 1948 ini, perkara yang tidak membabitkan Islam diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil, yang mana undang-undang England dan undang-undang berkanun yang diimport dari India digunakan. Perkara yang Islam dibiarkan dengan Mahkamah Kadi dan undang-undang Islam telah digunakan.

Pelihara nilai asli dan tempatan

Apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya Reid, rejim undang-undang peribumi telah diteruskan. Penekanan khusus tertumpu kepada kedudukan Islam dan orang Melayu. Wakil rakyat Melayu mencuba yang terbaik untuk memelihara nilai asli dan tempatan dalam Perlembagaan kemerdekaan itu. Akibatnya, kedudukan Islam dikekalkan dan sistem undang-undang dan sistem mahkamahnya juga dikekalkan seperti masa pentadbiran British.

Dari satu sudut, pemeliharaan nilai peribumi ini melambangkan pengekalan nilai sedia ada dalam bumi Tanah Melayu dan ia tidak boleh ditarik keluar daripada sistem tanpa memberi kesan yang besar. Justeru, kita mengamalkan dua sistem mahkamah yang selari. Perkara ini dijelaskan lagi dengan pindaan kepada beberapa peruntukan Perlembagaan dan undang-undang lain, seperti Perkara 121 dan Perkara 5 Perlembagaan serta Seksyen 100 Kanun Tanah Negara.

Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa umum. Ia mempunyai kuasa dan bidang kuasa untuk mendengar semua jenis kes, kecuali perkara mengenai undang-undang Islam. Mahkamah Sivil juga perlu menghormati keputusan Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah adalah mahkamah negeri, yang dicipta oleh undang-undang negeri (kecuali dalam hal Wilayah-Wilayah Persekutuan), yang mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam dan membuat keputusan ke atas perkara peribadi dan juga jenayah Islam. Undang-undang yang terpakai di Mahkamah Syariah adalah undang-undang Islam.

Sekiranya kita mahu mengekalkan dualisme dalam sistem perundangan kita, maka pentafsiran Perlembagaan perlulah dibuat dengan mengambil kira pengasingan sistem undang-undang dan mahkamah ini.

Andainya tidak, ia akan mengecewakan salah satu antara keduanya. Sekiranya ini berlaku, lama kelamaan ia akan mendatangkan kesan buruk bukan sahaja ke atas sistem itu, tetapi juga, lebih serius lagi akan menggagalkan pengisian Perlembagaan Persekutuan sebagai punca kepada sistem itu. Sebagai pilihan, kita boleh gabungkan kedua-dua sistem. Mungkin penggabungan ini lebih baik.

Tags:


Umno leaders' "ignorant" and "immature" responses to sensitive issues are turning the party into a laughing stock among the younger generation, a Malacca Umno Youth delegate told the party's general assembly today.

Umno Youth Masjid Tanah chief Hameed Mytheen Kunju Basheer said to some extent, even students were remarking on comments made by some of the Umno leaders.

"The party is seen as slow in giving convincing responses and they often become the butt of jokes among these younger generation.

"The responses given (by the leaders) are emotional and sometimes show their ignorance. We at the grassroots often become the laughing stock due to the leaders' weakness.

"Sometimes, we see them creating issues that even school-going students are commenting on it," Hameed said.

He said that party members in Malacca were confronted with a vast young electorate who were able to evaluate these "immature" answers given by the leaders.

Hameed suggested that leaders not be too hasty in coming up with policies or making public statements, and instead read up on the issues first.

At the branch and division level, leaders were too complacent and unable to fulfil the needs of the youths, he said.

Instead of resolving this, the leaders isolated themselves from the youths and pretended there were no problems in their area, he said.

"The youths have a negative impression, a very negative impression of Umno and Barisan Nasional (BN)," said Hameed.

Leaders were also not providing enough funds, or "bullets", for Umno Youths to carry out activities among the locals, and were even abusing the money to sabotage the party, he said.

"We are often told to carry out activities, told to fight our enemies. But we have no bullets. They ask us to battle (them), but we have no bullets.

"The bullets are with the division chiefs... in the end, the youths are the ones who are the first to fall.

"Even sadder, sometimes the many bullets with the division chiefs are not used to fight our enemies or strengthen our party, but are sometimes used to shoot us."

He said that Umno leaders needed to undergo "political transformation" if the party wished to woo young voters back to its fold. – November 26, 2014

Tags:

Profile

kheru2006
kheru2006

Latest Month

November 2014
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow