kheru2006 (kheru2006) wrote,
kheru2006
kheru2006

Melonjak UITM

MUKADIMAH :UNIVERSITI Teknologi Mara (UiTM) kini mencapai usia 59 tahun. Untuk itu, UiTM perlu mengorak langkah yang lebih mampan dalam merencana hala tuju strategik sesuai dengan usianya.

Bagi Naib Canselor UiTM, Profesor Tan Sri Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, banyak perubahan berlaku sepanjang tempoh berkenaan namun matlamat penubuhannya tetap sama, iaitu untuk melahirkan lebih ramai profesional dalam kalangan orang Melayu dan bumiputera.

Kepada wartawan Mingguan Malaysia di Shah Alam, ZABRY MOHAMAD MADZLAN dan jurugambar, SAHARUDDIN ABDULLAH, Sahol Hamid menerangkan serba sedikit tentang tujuan Program Transformasi UiTM bagi memartabatkan pendidikan tinggi orang Melayu dan bumiputera serta menjadikannya sebagai universiti tersohor.

MINGGUAN: UiTM yang seperti kita sedia maklum adalah institusi pengajian tinggi (IPT) yang terbesar di negara ini. Bagaimana UiTM boleh kekal relevan dalam kalangan institusi pengajian tinggi awam?

SAHOL HAMID: Sebagaimana diketahui umum, semenjak penubuhannya melangkau lima dekad yang lalu, UiTM telah melalui proses perkembangan yang begitu progresif dan dinamik. Sejajar dengan peranan yang dimainkannya, institusi keramat ini sentiasa responsif dengan tuntutan dan keperluan dalam lingkungan semasa. Dari segi profil utama, UiTM telah mencapai jumlah graduan seramai 631,816 orang sehingga sesi konvokesyen Mei lalu, memiliki kekuatan 18,264 kakitangan akademik dan pentadbiran, 168,865 mahasiswa serta menawarkan sebanyak 485 program akademik. Kesemua ini jelas menunjukkan bahawa UiTM bukan sekadar memiliki sumber fizikal dan tenaga manusia tetapi juga satu-satunya universiti yang menghasilkan modal insan terbesar demi kemakmuran negara.

Difahamkan salah satu usaha untuk kekal relevan adalah melalui Program Transformasi UiTM yang sedang dilaksanakan. Apa yang menjadi pencetus kepada program berkenaan?

SAHOL HAMID: UiTM perlu melakukan transformasi yang diperolehi ideanya daripada Universiti California, Amerika Syarikat dan Universiti Oxford, United Kingdom. Cantuman konsep sistem pentadbiran kedua-dua universiti ini maka lahirlah program transformasi yang mana akan diwujudkan 13 universiti sama (UiTM) di 13 buah negeri. Dengan adanya 13 universiti dengan rektor masing-masing bermakna kita memberi autonomi kepada mereka untuk mentadbir sendiri. Melalui cara ini, setiap cawangan kampus UiTM boleh berkembang sendiri dan dalam tempoh lima tahun boleh menilai ranking atau kedudukannya berbanding universiti-universiti lain yang ada di seluruh dunia.

Transformasi ini juga adalah lambang kepekaan UiTM terhadap isu-isu domestik dan global. Faktor-faktor yang mencetus kepada transformasi UiTM meliputi:

- Globalisasi - Peningkatan interaksi dan integrasi ekonomi, politik, budaya, sosial dan elemen intelektual yang berlaku di seluruh dunia memberi kesan terhadap UiTM.

- Perubahan landskap ekonomi yang memberi kesan kepada taraf sosioekonomi bumiputera.

- Persaingan - Sebagai universiti yang mendokong agenda bumiputera, persaingan dalam kelompok yang ‘homogeneous’ (seragam) perlu dipelbagaikan melalui aktiviti mobiliti pelajar dan kakitangan.

- Teknologi baharu.

- Peluang dan ancaman baharu - Contohnya, penawaran program akademik oleh IPT lain.

- Piawaian dunia - Ranking universiti.

- Perubahan keperluan ‘stakeholder’ (pemegang amanah harta) - Memenuhi keperluan industri.

- Perubahan polisi dan undang-undang - Contohnya, kemudahan 200,000 pendaftaran.

- Pengurangan bantuan kewangan kerajaan - Menggalakkan usaha penjanaan pendapatan bagi belanja mengurus.

- Liberalisasi dan autonomi - UiTM perlu berperanan sebagai pemudah cara dan berfungsi sebagai pusat serantau kecemerlangan akademik dan juga pengeksport perkhidmatan pendidikan. Pemberian autonomi membolehkan UiTM memperkasakan tadbir urus sebagai tindak balas terhadap peluang dan cabaran pendidikan.

- Perubahan landskap pendidikan - Penumpuan terhadap pembelajaran dalam talian atau pembelajaran secara maya.

Kenapa perlunya program transformasi ini?

SAHOL HAMID: Matlamat utama program transformasi termasuk:

- Mencapai sasaran Rancangan Malaysia Ke-11.

- Menghadapi cabaran dan mengoptimumkan peluang baharu.

- Melonjak ke tahap nilai tambah bagi peningkatan kecemerlangan dan menjuarai kelestarian bangsa.

- Mentransformasikan universiti agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada agenda bangsa dan negara.

- Menyumbang ke arah melahirkan masyarakat maju, bersatu padu dan saksama dengan tahap kehidupan yang tinggi untuk semua.

Hasrat perubahan ini bakal diterjemah dengan melaksanakan program transformasi yang tangkas dan memberi impak tinggi. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi:

- Transformasi perlu untuk memastikan lonjakan prestasi dan daya saing universiti ini,

- Komitmen dari segenap lapisan warga universiti diperlukan, dan

- UiTM akan meneruskan tradisi kecemerlangan dan keunggulan tanpa mengetepikan misi teras agenda bumiputera.

Apa kaitan Program Transformasi UiTM dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) atau PPPM (PT) yang telah dilancarkan Kementerian Pengajian Tinggi?

SAHOL HAMID: Program Transformasi UiTM amat berkait rapat dengan PPPM (PT) menerusi pemetaan 10 Lonjakan PPPM(PT) kepada 10 Agenda Utama Universiti dan projek di bawah program berkenaan.

10 Lonjakan PPPM (PT):

1. Kecemerlangan bakat

2. Pemantapan tadbir urus

3. Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang

4. Menghayati pembelajaran sepanjang hayat

5. Kemapanan kewangan

6. Ekosistem inovasi

7. Pembelajaran dalam talian tahap global

8. Transformasi penyampaian pendidikan tinggi

9. Graduan bidang teknikal dan vokasional (TVET) berkualiti

10. Keunggulan global

11 Agenda Utama:

1. Kecemerlangan bakat

2. Aksesibiliti

3. Pemantapan tadbir urus

4. Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang

5. Kepimpinan

6. Menghayati pembelajaran sepanjang hayat

7. Kemapanan kewangan

8. Meletakkan UiTM di peta dunia

9. Pembelajaran dalam talian tahap global

10. Transformasi penyampaian universiti

Menjuruterai Destini telah dipilih sebagai tagline Program Transformasi UiTM’. Boleh Tan Sri terangkan maksudnya?

SAHOL HAMID: Menjuruterai Destini dipilih sebagai kata hikmah bagi program ini. Perkataan "Menjuruterai" berasal daripada perkataan jurutera yang merangkumi tiga kekuatan utama iaitu keilmuan, kebijaksanaan dan kemahiran yang menyumbang kepada kemakmuran masyarakat.

Destini merujuk kepada pencapaian matlamat strategik UiTM menjadi universiti tersohor menerusi agenda Keusahawanan Berintensifkan Penyelidikan.

Maksud kata hikmah Menjuruterai Destini dalam program transformasi ini perlu dihayati dan dijiwai oleh semua warga UiTM.

Bagaimana program ini dilaksanakan?

SAHOL HAMID: Program Transformasi UiTM dirangka bagi melonjakkan kecemerlangan dan memastikan kelestarian universiti. Empat komponen utama transformasi ialah organisasi (O), modal insan (M), proses (P) dan teknologi (T).

Agenda ini diterjemahkan menerusi 16 program transformasi yang merangkumi 65 projek. Program ini melibatkan semua peringkat pengurusan universiti secara total termasuk kepimpinan tertinggi UiTM. Setiap program dipimpin oleh seorang atau lebih pengarah bagi memastikan hala tuju dan hasil tercapai.

Komponen transformasi O, M, P, T masing-masing mempunyai enam program, 26 26 projek; empat program, 12 projek; empat program, 24 projek dan dua program, tiga projek.

Apa cabaran yang Tan Sri jangkakan dalam melaksanakan program transformasi ini?

SAHOL HAMID: Cabaran paling getir adalah daripada ‘stakeholder’ sendiri, iaitu untuk menerangkan kepada warga UiTM tentang apa yang akan berlaku dan peranan masing-masing bagi menjayakannya. Setakat ini saya telah mengadakan ‘roadshow’ melibatkan 10,000 orang di seluruh negara dan ada lagi 10,000 orang yang bakal saya temui. Menerusi ‘roadshow’ ini, saya perlu memperkenalkan dan menerangkan kepada semua orang tentang program transformasi supaya mereka bukan sekadar faham tetapi juga mematuhinya.

Cabaran kedua adalah dari aspek pemantauan. Sekarang program ini pada tahap aplikasi tapi yang perlu dilakukan pembetulan supaya sistem ini boleh menampung segala data. Apabila sistem ini berjalan kelak kita boleh masukkan data seterusnya memantau.

Cabaran ketiga adalah persepsi. Ini yang sangat dikhuatiri. Kadang-kadang orang membuat andaian sendiri tanpa data dan tanpa maklumat. Situasi sebegini yang perlu kita hadapi, iaitu cabaran untuk menyampaikan maklumat supaya orang faham. UiTM mahu menjadi universiti pendidikan dan dikenali di seluruh dunia tapi orang di Malaysia sendiri susah mahu terima hakikat ini. Bagaimanapun, orang dari luar sudah sedia menghubungkan kita ke dalam sistem rangkaian mereka. Mereka melihat tadbir urus kita boleh diguna pakai dalam sistem mereka. Tapi di negara ini, setiap universiti merasakan mereka adalah yang paling baik dan sukar iktiraf yang lain.

Kejayaan agenda transformasi UiTM adalah bersandarkan kepada 3K iaitu Kesedaran, Kemahiran dan Komitmen daripada seluruh warga. Tanpa 3K, program transformasi ini tidak dapat mencapai matlamat dengan jayanya.

Apakah jangkaan impak program kepada UiTM secara keseluruhannya?

SAHOL HAMID: Seperti yang telah saya sebutkan tadi, program transformasi ini merangkumi empat komponen O, M, P, T. Melalui transformasi organisasi, UiTM akan menjadi organisasi yang mantap dari segi tadbir urus institusi dan kemampanan kewangan demi memartabatkan agenda bumiputera ke arah kemakmuran bangsa dan negara.

Menerusi transformasi modal insan pula, UiTM akan mempunyai modal insan yang dinamik dan terkehadapan berteraskan keluhuran nilai, budaya dan agama dalam mendokong misi melahirkan graduan yang menepati keperluan negara.

Manakala, transformasi proses membolehkan UiTM beroperasi secara lebih cekap dan berkesan dalam ekosistem pendidikan tinggi yang berorientasikan kecemerlangan akademik menerusi perkongsian pintar bersama industri dan masyarakat.

Akhirnya melalui transformasi teknologi, UiTM akan diperkasakan dengan sistem sokongan yang mantap dan berinovasi ke arah mencapai pengiktirafan dunia.

Apa hasrat yang ingin dicapai oleh Tan Sri melalui program transformasi ini?

SAHOL HAMID: Melalui program transformasi ini, saya berharap agar, pertama, menerapkan ke dalam diri minda berpelajaran. Seluruh warga mesti berusaha meningkatkan nilai diri secara berterusan dengan kesediaan untuk berubah dan mencari peluang untuk berubah kepada lebih baik.

Kedua, selepas kita berubah, kita perlu meletakkan sasaran untuk menjadi cemerlang dalam kalangan yang terbaik.

Dan ketiga, kita menjadi insan berihsan. Ini berlandaskan kepada keperluan pengukuhan dan penghayatan paradigma tauhid mendasari pembangunan insaniah.

Dengan itu lahirlah warga UiTM, dapat memenuhi tanggungjawab yang mencabar dengan lebih tenang, ikhlas dan jujur dan menyedari bahawa kehidupan ini, baik dari segi kerjaya mahupun peribadi, di bumi Allah ini adalah demi mendapatkan keredhaan-Nya.

Bila ini semua terlaksana, maka tepatlah kata semangat kita, Menjuruterai Destini, agar kita dapat menjuarai legasi!

- Utusan Malaysia Rencana 30 Ogos 2015 12:49 AM
Tags: ipta, universiti
Subscribe

Posts from This Journal “ipta” Tag

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments