September 13th, 2012

Transformasi pendidikan - PM

KUALA LUMPUR 12 Sept. - Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, transformasi sistem pendidikan yang sedang diusahakan Kementerian Pelajaran menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 perlu terus maju seiring dengan dasar transformasi negara.

Menurut Perdana Menteri, perkara itu perlu diberi perhatian memandangkan kerajaan kini mengatur langkah membangunkan negara di bawah Model Baru Ekonomi (MBE), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP).

"Dalam usaha untuk memenuhi aspirasi kita yang tinggi dalam persekitaran global yang semakin kompetitif, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Negara memerlukan transformasi dalam keseluruhan sistem pendidikan dan perlu meningkatkan pencapaian semua pelajar.

"Perubahan yang dimaksudkan bukan hanya sekadar menambah bilangan kakitangan serta kemudahan, tetapi sekarang kita perlu memahami dan meningkatkan dinamik proses pengajaran dan pembelajaran," katanya menerusi blognya, http://1malaysia.com.my hari ini.

Semalam, beliau melancarkan Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013- 2025 yang antara lain bertujuan menghasilkan satu sistem pendidikan negara yang berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.

Mengulas lanjut Najib berkata, pendidikan bukan hanya satu elemen yang sangat penting dalam pembangunan peribadi seseorang insan, malah ia merupakan penyumbang utama kepada pembangunan modal sosial dan ekonomi sesebuah negara.

Ia jelasnya, menggalakkan kreativiti dan memupuk inovasi, menyediakan para belia dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran dan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi.

Beliau berkata, sasaran yang ditetapkan adalah tinggi namun ia boleh dicapai termasuk meningkatkan standard negara daripada tergolong dalam kumpulan terbawah kepada paling atas bagi penilaian antarabangsa seperti Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Program Penilaian Murid Antarabangsa (PISA) dalam tempoh 15 tahun.

Sasaran lain, katanya, membina satu sistem pendidikan yang mendidik anak bangsa menghargai identiti unik negara sebagai rakyat Malaysia.

"Transformasi sistem pendidikan bukan satu usaha yang mudah dan kemungkinan besar kita akan menghadapi beberapa cabaran. Namun, yakinlah bahawa bukan sahaja kerajaan dan Kementerian Pelajaran yang komited untuk mencapai matlamat ini, malah saya juga secara peribadi memegang teguh komitmen ini.

"Daripada ibu bapa kepada masyarakat tempatan dan sektor swasta, kita semua mempunyai peranan dan kepentingan peribadi dalam memastikan sistem pendidikan kita diperbaiki," tegasnya.Oleh METRA SYAHRIL MOHAMED metra.mohamed@utusan.com.my Sumber: Utusan Malaysia Online Dalam Negeri 13/09/2012

Menganjak pendidikan negara

KEMAJUAN DAN KEJAYAAN

Sistem pendidikan di Malaysia telah menempa banyak kemajuan sepanjang lebih lima dekad yang lalu. Hasil daripada Laporan Razak (1956), kemudiannya Laporan Rahman Talib (1960), Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979), penggubalan Akta Pendidikan 1996, sehinggalah yang terakhir Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010), sistem pendidikan kita telah mencatat beberapa kejayaan yang membanggakan.

Enrolmen murid pada peringkat pendidikan rendah, termasuk di sekolah swasta, telah mencapai tahap hampir sejagat, iaitu 96 peratus (%) berbanding hanya 40% pada tahun 1950. Kadar enrolmen pada peringkat menengah rendah pula telah mencapai 91%, dan menengah atas 82%. Peningkatan yang signifikan dalam enrolmen disusuli oleh peningkatan dalam pencapaian murid. Kadar literasi remaja telah meningkat daripada 88% pada tahun 1990 kepada kadar hampir sejagat sebanyak 99% masa kini. Kadar literasi dewasa juga telah meningkat secara mendadak, iaitu daripada 52% semasa negara mencapai kemerdekaan kepada 93% pada tahun 2010. Kesemua pencapaian ini amat membanggakan kita.

Kerajaan juga telah memperuntukkan secara tekal sebanyak 16% daripada bajet negara setiap tahun untuk Kementerian Pelajaran. Pelaburan yang besar telah dibuat dalam latihan guru, emolumen dan pembinaan infrastruktur serta kemudahan asas pendidikan yang telah berhasil meningkatkan penyertaan murid pada peringkat pendidikan rendah dan menengah, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Hasilnya, jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar telah berkurangan. Dalam peperiksaan UPSR, jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar telah berkurangan daripada 8% pada tahun 2005 kepada 4% pada tahun 2011.

Mutakhir ini, berkat usaha gigih warga pendidik dan kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara bagi sektor pendidikan, enrolmen murid prasekolah juga telah berjaya ditingkatkan daripada 67% pada tahun 2009 kepada 77% pada tahun 2011. Penguasaan Literasi dan Numerasi murid juga telah menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan. Berdasarkan keputusan ujian LINUS 2011, kadar literasi murid kohort Tahun1 telah meningkat daripada 87% pada tahun 2010, kepada 95% apabila mereka berada di Tahun 2 pada tahun 2011. Begitu juga dengan kadar numerasi murid kohort yang sama telah meningkat daripada 87% pada tahun 2010 kepada 97% pada tahun 2011.

Semua kejayaan ini adalah hasil komitmen dan usaha gigih para guru, ibu bapa, anggota masyarakat dan kerajaan untuk meningkatkan pencapaian murid di negara kita. Namun, di sebalik lakaran kejayaan ini, masih banyak lagi yang perlu kita capai. Ketika sistem pendidikan kita menempa beberapa kemajuan penting sepanjang lebih lima dekad yang lalu, sistem pendidikan di negara-negara lain juga telah bergerak pantas dalam perlumbaan untuk menjadi sistem yang terbaik di dunia.

Dalam persaingan global yang semakin sengit ini, negara kita perlu bergerak lebih pantas ke hadapan. Walau bagaimanapun, pentaksiran pada peringkat antarabangsa menunjukkan pencapaian murid kita dalam beberapa bidang penting seperti Bacaan, Matematik dan Sains masih rendah berbanding murid di negara-negara maju. Misalnya, daripada 74 buah negara yang mengambil bahagian dalam ujian Programme for International Student Assessment atau PISA 2009, murid Malaysia berada di tempat sepertiga terbawah bagi Bacaan, Matematik dan Sains.

Hal ini perlu diatasi segera sekiranya negara kita ingin mengorak langkah lebih pantas dalam perlumbaan menuju negara maju. Tidak ada jalan pintas untuk kita melakukannya. Tidak ada tongkat ajaib yang boleh menjelmakan hasil yang terbaik dalam sekelip mata. Sebaliknya, kita perlu akur dengan realiti semasa, jujur melakukan pembetulan dan
mengambil langkah berani untuk melonjakkan prestasi pendidikan negara.


Muhyiddin Yassin membentangkan Pelan Awal Pembangunan Pendidikan Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, kelmarin.

PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, 2013-2025

BERTITIK tolak daripada kesedaran ini, Kementerian Pelajaran telah memulakan usaha mengkaji semula sistem pendidikan negara pada bulan Oktober 2011. Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara telah dibentuk untuk mengumpul pandangan masyarakat umum mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Menerusi satu siri jelajah dialog pendidikan yang diadakan di seluruh negara, sebanyak 7,039 syor telah diterima daripada hampir 12,000 orang peserta yang mengambil bahagian. Kementerian juga telah menerima 156 memorandum daripada pelbagai pertubuhan dan individu. Selain itu, pandangan daripada Panel Penilai Bebas Malaysia dan Antarabangsa telah diperolehi dalam menyediakan Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan. Kementerian juga telah mendapatkan input daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh UNESCO, OECD, Bank Dunia dan Institusi-Institusi Pendidikan Tinggi Awam tempatan.

Hari ini, ketika kita masih lagi dalam semangat sambutan ulang tahun kemerderkaan negara yang ke-55, tercatat satu lagi peristiwa penting dalam lembaran sejarah negara kita. Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan yang akan memacu pendidikan negara ke arah pendidikan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Pelan ini tidak ubah seperti satu referendum bersejarah yang melambangkan cita-cita dan pengharapan rakyat terhadap sistem pendidikan negara.

MATLAMAT DAN PENDEKATAN

KEMENTERIAN Pelajaran akan mengorak langkah dalam menghasilkan suatu sistem pendidikan negara yang berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Di samping itu, pada peringkat murid-murid pula, pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional.

Dalam merangka Pelan ini, 9 bidang keutamaan yang dikenal pasti hasil daripada Laporan Penilaian Pendidikan Negara telah diperhalusi. Sembilan perkara tersebut ialah:

* Pertama, memartabatkan profesion keguruan;

* Kedua, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah;

* Ketiga, meningkatkan kualiti sekolah;

* Keempat, memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran;

* Kelima, meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa;

* Keenam, mengukuhkan pelibatan ibu bapa, sektor swasta dan masyarakat sebagai rakan kongsi dalam pendidikan;

* Ketujuh, meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan tinggi dan pasaran kerja;

* Kelapan, memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber; dan

* Kesembilan, membina kemampuan serta keupayaan sistem penyampaian pendidikan.

Daripada keseluruhan 9 bidang keutamaan ini, Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang diingini oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebahagian daripada anjakan ini merupakan perubahan strategi dan hala tuju pendidikan, manakala anjakan yang lain merupakan perubahan operasi yang telah dan sedang dilaksanakan. Sama ada perubahan bersifat strategi atau operasi, semuanya menggambarkan perubahan amalan semasa.

11 ANJAKAN

ANJAKAN PERTAMA (1) ialah Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa. Hakikatnya, hari ini, murid dikatakan telah berjaya menguasai ilmu apabila mereka berupaya menganalisa maklumat, berfikir secara kritis, mengaplikasi ilmu secara kreatif dan berkomunikasi dengan berkesan. Inilah ciri-ciri kemahiran berfikir aras tinggi yang telah pun dimiliki oleh murid di negara-negara maju.

Sehubungan dengan itu, Kementerian akan melancarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula pada tahun 2017. Kementerian juga akan menimbang pindaan kepada peraturan sedia ada untuk memberikan kelonggaran kepada sekolah mengamalkan jadual anjal selagi sekolah boleh menyampaikan hasil pembelajaran dan kandungan yang digariskan dalam kurikulum.

Seiring dengan pelaksanaan kurikulum baharu ini, kementerian akan mengkaji kemungkinan melaksanakan laluan pembelajaran pintas selain pendidikan arus perdana. Ini termasuklah membenarkan murid berpencapaian tinggi menamatkan pengajian sekolah menengah dalam masa empat tahun berbanding lima tahun sekarang, dan menamatkan sekolah rendah dalam masa lima tahun berbanding enam tahun.

Selanjutnya, peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan akan dirombak untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi, seiring dengan pelaksanaan kurikulum baharu. Sebagai contoh menjelang tahun 2016, peperiksaan UPSR akan mengandungi 80 peratus soalan berbentuk pemikiran aras tinggi.

Selain itu, tempoh pendidikan wajib juga akan dilanjutkan daripada 6 tahun sekarang kepada 11 tahun, dengan disokong oleh pelbagai inisiatif untuk mengekalkan murid dalam sistem pendidikan, termasuk memperluaskan laluan pendidikan dan latihan teknik dan vokasional.

Untuk menjamin akses pendidikan berkualiti dan bertaraf antarabangsa kepada semua murid, kerajaan akan meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus. Murid Orang Asli dan kumpulan minoriti, serta murid kurang upaya fizikal dan pembelajaran, akan menerima bantuan tambahan supaya mereka juga menikmati peluang yang sama seperti murid lain.

Dari segi penguasaan bahasa, Kementerian akan melaksanakan AJAKAN YANG KEDUA (2), iaitu memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan ini, Kementerian akan memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris. Kementerian juga akan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dengan memastikan semua 70,000 orang guru bahasa Inggeris lulus Cambridge Placement Test (CPT) dalam tempoh dua tahun.

Guru yang tidak mencapai standard yang ditetapkan akan mengikuti latihan intensif untuk meningkatkan kemahiran. Di samping itu, murid akan diberi pendedahan yang lebih meluas terhadap bahasa Inggeris dengan memperkenalkan modul Sastera Inggeris yang akan diwajibkan kepada murid sekolah menengah.

Bagi memantapkan penguasaan bahasa Malaysia di semua jenis sekolah, kementerian akan memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang standard pada peringkat rendah, merangkumi sekolah jenis kebangsaan. Dengan pelaksanaan kurikulum standard ini, Kelas Peralihan di sekolah menengah kebangsan akan dimansuhkan mulai tahun 2017. Selain itu, Kementerian juga akan menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Cina, bahasa Tamil atau bahasa Arab serta bahasa ibunda atau bahasa antarabangsa yang lain.

Seterusnya, Kementerian akan melaksanakan ANJAKAN yang ketiga (3), iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Dalam mengharungi dunia yang semakin mencabar hari ini, anak-anak kita perlu memiliki nilai-nilai murni sejagat yang selaras dengan tuntutan moral, etika dan agama. Pada masa yang sama, sebagai warganegara, anak-anak kita juga perlu sentiasa dipupuk dengan semangat patriotisme untuk membina satu identiti nasional yang kukuh dan jitu.

Untuk itu, menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan ini, kementerian akan memperkukuhkan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan elemen Sivik menjelang tahun 2017. Pedagogi untuk Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral juga disemak semula untuk melibatkan lebih banyak aktiviti main peranan (role play), simulasi, perbincangan, dan tugasan dalam kumpulan kecil. Selanjutnya, Kurikulum Pendidikan Islam akan melibatkan tumpuan terhadap pemahaman nilai teras dan falsafah Islam serta agama-agama yang lain.

Bagi murid bukan Islam pula, Pendidikan Moral akan mengandungi pemahaman tentang nilai teras semua agama utama di Malaysia. Kementerian juga akan mengkaji kemungkinan murid Islam dan bukan Islam berkongsi kelas yang sama apabila nilai-nilai sejagat diajar. Program-program yang sedia ada seperti Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) dan program 1Murid 1Sukan 1Kelab dan 1Badan Berunifom juga akan diteruskan.

Segala langkah yang akan diambil ini tidak akan berhasil tanpa sokongan dan dokongan guru-guru yang berkualiti. Sehubungan dengan itu, kementerian akan melakukan ANJAKAN YANG KEEMPAT (4), iaitu meningkatkan kualiti guru dan menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan ini adalah selari dengan pandangan sebahagian besar peserta Dialog Nasional Pendidikan Negara yang mahukan kualiti guru diberikan keutamaan.

Untuk itu, kementerian akan mengetatkan syarat kemasukan ke latihan perguruan dengan menyasarkan hanya 30% teratas daripada kelompok pelajar cemerlang menyertai profesion keguruan. Selain itu, bagi guru-guru yang sudah berada dalam sistem, kementerian akan mengukuhkan pembangunan kerjaya berterusan guru-guru dengan melaksanakan program pembangunan kerjaya secara in-situ di sekolah.

Untuk menyokong peningkatan prestasi guru, kementerian akan menyediakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi. Dalam hal ini, guru berprestasi tinggi akan berpeluang menikmati kenaikan pangkat bermula daripada gred DG41 sehingga DG54 dalam tempoh yang lebih singkat, iaitu kurang daripada 25 tahun yang merupakan purata tempoh kenaikan pangkat secara time-based yang baru.

Selain itu, kementerian akan memastikan guru memberikan tumpuan kepada fungsi teras pengajaran dengan mengurangkan beban pentadbiran; memperluaskan laluan kerjaya guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus; dan mempertimbangkan untuk mewujudkan satu skim pensijilan yang dikaitkan dengan penguasaan kecekapan guru.

Seterusnya, ANJAKAN YANG KELIMA (5) ialah memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah. Untuk itu, kKementerian akan memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan kompetensi, serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian pengetua dan guru besar mulai tahun 2013. Selain itu, kementerian juga akan menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk meningkatkan prestasi sekolah.

Kementerian juga akan menyediakan sokongan yang secukupnya kepada pengetua dan guru besar untuk membantu mereka meningkatkan prestasi sekolah. Untuk itu, Kementerian akan melakukan ANJAKAN YANG KEENAM (6), iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Kementerian akan menempatkan Jurulatih Mata Pelajaran Khusus Program Penambahbaikan Sekolah (School Improvement Specialist Coaches atau SISC+) dan Jurulatih Pengetua Rakan Penambahbaikan Sekolah (School Improvement Partners atau SiPartners) secara sepenuh masa di Pejabat Pelajaran Daerah. Para jurulatih ini bertanggungjawab memberikan bimbingan secara terus kepada sekolah berprestasi rendah, iaitu sekolah yang berada dalam band 5, 6 dan 7. Satu projek rintis akan dilaksanakan di negeri Sabah dan Kedah mulai Januari 2013, manakala pelaksanaan seluruh negara akan bermula Januari 2014.

Selain itu, untuk meningkatkan autonomi sekolah, kementerian akan membenarkan fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan Sekolah Berprestasi Tinggi, Sekolah Kluster, Sekolah Amanah dan sekolah-sekolah yang menunjukkan peningkatan prestasi yang ketara. Dari semasa ke semasa, lebih banyak sekolah akan diberikan hak membuat keputusan dan akauntabiliti berdasarkan prestasi yang ditunjukkan.

Dalam dunia yang pantas berkembang hari ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT mempunyai potensi yang besar untuk memacu proses pembelajaran. Untuk itu, kementerian akan melaksanakan ANJAKAN YANG KETUJUH (7), iaitu memanfaatkan (ICT) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Kementerian akan meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui pelaksanaan 1BestariNet bagi kesemua 10,000 buah sekolah yang dijangka selesai sepenuhnya pada penghujung tahun 2013. Dalam masa yang terdekat, semua murid akan mempunyai akses kepada rangkaian 4G di sekolah yang akan menyediakan landasan untuk pelaksanaan pembelajaran secara interaktif.

Seterusnya, kementerian akan melaksanakan ANJAKAN YANG KELAPAN (8), iaitu mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian Pelajaran. Struktur organisasi kementerian akan disusun semula agar fungsi bahagian tidak bertindih. Lebih ramai tenaga kerja akan ditempatkan di PPD, iaitu agensi utama dalam rantaian penyampaian pendidikan. Dalam konteks ini, PPD bukan lagi semata-mata berperanan sebagai saluran penghubung antara kementerian dan sekolah, tetapi sebagai agensi penting yang terlibat secara langsung dalam memantau dan mengurus prestasi sekolah. Kementerian akan mengekalkan fungsinya dalam perancangan makro dan penggubalan dasar, manakala JPN akan memberikan tumpuan kepada penyelarasan dan penyampaian segala perancangan, serta menjadi penghubung yang penting antara penggubal dasar dan pelaksana di peringkat bawah.

Menyedari hakikat bahawa proses pembelajaran tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi turut merangkumi aktiviti-aktiviti di luar sekolah yang melibatkan penyertaan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, kementerian akan melaksanakanANJAKAN YANG KESEMBILAN (9), iaitu memperluaskan jalinan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta. Kementerian akan memperluaskan capaian Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS), untuk membolehkan ibu bapa memantau kemajuan anak mereka di sekolah secara atas talian. Perhatian khusus akan diberikan kepada usaha membantu ibu bapa luar bandar dan miskin bandar meningkatkan prestasi anak masing-masing.

Selain itu, pihak kementerian akan mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai tahun 2016. Untuk menggalakkan pelibatan sektor swasta dan komuniti, kementerian akan menambah bilangan Sekolah Amanah kepada 500 buah menjelang tahun 2025 dengan turut melibatkan kumpulan alumni dan pertubuhan bukan kerajaan yang berpotensi sebagai penganjur.

Saban tahun, sekitar 16% daripada bajet negara diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran, dan jumlah ini merupakan yang terbesar antara semua kementerian. Bajet pendidikan di Malaysia, sebagai sebahagian daripada KDNK juga merupakan satu daripada yang tertinggi di dunia.

Untuk itu, kementerian akan melaksanakan ANJAKAN YANG KESEPULUH (10), iaitu memaksimumkan pulangan bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Kementerian akan mengaitkan setiap program yang dilaksanakan dengan keberhasilan murid yang hendak dicapai dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, seiring dengan anjakan pengurusan kewangan negara ke arah Bajet Berasaskan Keberhasilan (Outcome-Based Budgeting). Kementerian juga akan meningkatkan kecekapan dalam mengurus perbelanjaan dengan memberikan keutamaan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru.

ANJAKAN YANG KESEBELAS (11), iaitu yang terakhir, ialah meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam. Sepanjang pelaksanaan Pelan ini, semua pihak berkepentingan akan mempunyai akses yang tetap dan telus berkenaan tahap kemajuan setiap inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian. Laporan Tahunan mengenai kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan ini akan diterbitkan untuk tatapan umum mulai tahun 2013. Kementerian juga akan melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan pelan ini sesuai dengan sifat dinamis dan perkembangan semasa sektor pendidikan.

Pelan Pembangunan Pendidikan ini adalah satu dokumen komprehensif yang bukan sahaja mengenal pasti bidang-bidang keutamaan dan meletakkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, malah turut menyenaraikan inisiatif-inisiatif penting yang akan dilaksanakan, melakar pelan tindakan yang jelas, dan menetapkan jangkamasa tertentu untuk mencapai setiap sasaran yang ditetapkan.

Misalnya, rakyat boleh menjangkakan dalam Gelombang Pertama pelaksanaan, iaitu dari tahun 2013 hingga 2015, akan berlaku peningkatan dalam kemahiran guru, kualiti pengajaran, keupayaan pegawai di peringkat negeri dan daerah, dan mutu kepimpinan sekolah.

Dalam Gelombang Kedua pula, iaitu dari tahun 2016 hingga 2020, akan berlaku perubahan struktur sistem pendidikan negara yang menyaksikan kesemua 410,00 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar menikmati pakej kerjaya baharu; bahagian-bahagian di Kementerian distruktur semula untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi Gelombang Pertama; dan kurikulum sekolah rendah dan menengah disemak semula untuk memastikan ia sejajar dengan perkembangan sosial dan ekonomi dunia hari ini.

Manakala dalam Gelombang Ketiga, iaitu dari tahun 2021 hingga 2025, semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar akan menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian akan memberikan tumpuan kepada usaha meningkatkan keluwesan operasi dan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah, serta membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran.

Keseluruhan anjakan ini akan memberikan impak yang besar kepada peningkatan kualiti pendidikan negara. Sekiranya kesemua 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan ini dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, untuk tempoh 13 tahun akan datang kita akan menyaksikan satu anjakan besar dalam sistem pendidikan negara, iaitu daripada pendidikan yang berfokuskan akses kepada pendidikan yang berfokuskan kualiti.

Untuk itu, sepanjang tempoh pelaksanaan, pegawai-pegawai di Kementerian, khususnya kumpulan pengurusan tertinggi, mempunyai KPI masing-masing yang dikaitkan dengan pencapaian setiap sasaran yang ditetapkan. KPI ini akan disebarkan ke peringkat bawah, dari Kementerian hingga ke sekolah, untuk memastikan matlamat yang hendak dicapai adalah tekal dan selari.

Selain itu, Kementerian akan mewujudkan Unit Penyampkian Pendidikan (Education Delivery Unit) untuk memacu pelaksanaan Pelan ini. Unit ini akan bertanggungjawab memantau kemajuan, menyelesaikan isu pelaksanaan, menguruskan komunikasi dengan pihak berkepentingan dan mengumpul maklumbalas secara berterusan. Pegawai yang ditempatkan di unit ini akan terdiri daripada mereka yang berbakat besar dan berpengalaman luas dalam mengurus transformasi, baik dalam sektor awam mahupun sektor swasta.

Dalam konteks ini, Pelan ini agak berbeza daripada laporan-laporan pendidikan yang terdahulu. Di samping menghuraikan hasrat dan sasaran yang hendak dicapai, Pelan ini lengkap dengan kaedah pelaksanaan, dan strategi penyampaian yang jelas.Kementerian dimaklumkan oleh Panel Penilai Bebas Antarabangsa bahawa kajian semula sistem pendidikan kita telah dilakukan dengan amat teliti, dan kualiti analisanya menepati standard antarabangsa.

Inilah julung-julung kali dalam sejarah negara kita, satu pelan pembangunan pendidikan untuk rakyat disediakan hasil rundingan awam secara telus dan terbuka. Sukacita saya maklumkan di sini bahawa sehingga kini, lebih 90 peratus pandangan yang dikemukakan oleh orang ramai menerusi siri jelajah Dialog Nasional Pendidikan Negara telah diambilkira dalam Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan yang saya bentangkan pada hari ini.

Selepas ini, kementerian akan mengadakan Hari Terbuka untuk membolehkan masyarakat umum meneliti kandungan Pelan ini, mendapatkan penjelasan dan mengemukakan maklum balas lanjut kepada kerajaan. Saya percaya, apabila pelan ini dibentangkan kepada Kabinet kelak dan dimuktamadkan pada bulan Disember nanti, apa yang terhasil adalah satu pelan pendidikan yang sarat dengan cita-cita dan harapan rakyat. Inilah tanda kesungguhan Kerajaan Barisan Nasional bawah kepimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk menzahirkan matlamat Dasar Transformasi Nasional yang berasaskan jangkaan dan pengharapan rakyat.


Sumber: Utusan Malaysia Online Rencana 13/09/2012

PPPM lonjak pendidikan tahap antarabangsa

Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) bagi tempoh 2013 hingga 2025 sudah dilancarkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak kelmarin. Ia disambut dengan pelbagai reaksi oleh pelbagai golongan sama ada yang terbabit secara langsung dengan pendidikan atau secara tidak langsung.

Terkandung di dalamnya ialah laporan maklum balas yang diterima daripada sesi dialog pendidikan, persidangan, seminar dan perbincangan meja bulat yang diadakan oleh pihak yang berminat mengenai pendidikan negara.

Proses mencanai potensi

Pendidikan bagi sesebuah negara adalah satu perkara yang amat penting. Di sinilah proses mencanai perkembangan dan potensi serta menakrif ciri dan identiti warga negara pada masa hadapan. Bagi pendidikan di Malaysia ia terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang mendefinisikan matlamat dan fungsi pendidikan di negara kita ini.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) menggariskan hala tuju pendidikan negara bagi tempoh 22 tahun akan datang. Ia satu tempoh yang penting dan amat getir kerana dalam tempoh berkenaan kita akan melalui tahun 2020 yang menakrifkan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

Penulis tidak berhasrat untuk membincangkan PPPM secara keseluruhan dalam ruang yang terhad dan terbatas ini, tetapi sekadar berkongsi pandangan kerana PPPM masih pada peringkat draf dan ruang masih terbuka bagi maklum balas diajukan kepada Kementerian Pelajaran.

Dalam PPPM, perkara yang paling menonjol adalah hasrat untuk melonjakkan pendidikan di Malaysia ke tahap antarabangsa, baik dari sudut guru, kemudahan pendidikan, pembangunan kurikulum, pembangunan pelajar mahupun kemahiran berfikir. Semuanya diletakkan kayu ukur yang menepati piawaian antarabangsa.

TIMS dan PISA yang juga satu rujukan penting bagi menilai kedudukan negara dalam pembelajaran Sains dan Matematik turut menjadi perhatian dalam PPPM ini. Ia sekali lagi satu ujian terhadap kemampuan kognitif pelajar. Sudah sampai masanya kita mencirikan pembelajaran Sains dan Matematik berakar umbi kepada masyarakat kita.

Sains umpamanya perlu diajar seiring dengan nilai kehidupan dan kemanusiaan. Ia adalah satu bidang ilmu yang meliputi cakupan pancaindera dan bermatlamatkan untuk mengenali Allah sebagai Pencipta. Ia sarat dengan nilai yang mengukuhkan keyakinan kepada Allah. Menerusi nilai ini ia akan melahirkan individu yang mempunyai akhlak yang baik dan terpuji.

Sains dalam dimensi ini tidak mendapat tempat pada peringkat antarabangsa. Maka tidak hairanlah tamadun Barat yang berteraskan kemajuan sains dan teknologi akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam satu krisis kemanusiaan yang parah. Ramai pakar pendidikan mereka sudah mula mengkritik sistem pendidikan mereka sendiri yang gagal melahirkan insan.

Seperkara menarik dalam PPPM ini adalah mengenai pelaku pendidikan iaitu golongan guru. Secara jelas dan spesifik martabat guru akan diangkat bermula dari calon guru sehinggalah kepada latihan dan skim perkhidmatan.

Sememangnya ia disambut baik oleh kita semua kerana guru adalah kelompok terpenting dalam mencorakkan masa depan negara menerusi pendidikan. Namun seharusnya hasrat ini melimpah kepada guru di sekolah agama yang bukan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran seperti sekolah agama rakyat, sekolah menengah agama kerajaan negeri dan sekolah agama persendirian.

Aspek kokurikulum juga masih memerlukan perhatian yang sewajarnya. Seharusnya wujud satu kaedah untuk membantu sekolah jenis ini bagi menghadapi perubahan sistem pendidikan yang semakin kompleks.

Pantau sekolah antarabangsa

Persoalan yang timbul sejak Laporan Razak perlu diselesaikan segera. Jika dulu kita berhadapan dengan sekolah vernakular, kini kita berhadapan pula dengan sekolah antarabangsa yang semakin subur dan mendapat sambutan masyarakat. Ia secara terang memberikan pilihan untuk rakyat keluar daripada sistem pendidikan arus perdana jika tidak ditangani dengan berhati-hati.

Persoalan pendidikan menggamit perhatian banyak pihak. Ia membabitkan masa depan kita, masa depan negara dan yang lebih penting adalah masa depan kita di hadapan-Nya.Amidi Abdul Manan Sumber: Utusan Malaysia Online Rencana Khamis , 13 September 2012, 26 Syawal 1433 H

Pandangan pelan pendidikan

Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran akan menganjurkan program Hari Terbuka, bulan depan bagi membolehkan masyarakat meneliti, mengkaji dan memberi maklum balas terhadap kandungan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata program dua hari itu memberi peluang kepada pihak berkepentingan melontarkan cadangan dan pandangan sebelum laporan akhir pelan dibentangkan kepada Kabinet, Disember depan.

Teliti laporan awal

Sambil meminta semua pihak berkepentingan meneliti laporan awal pelan itu sebelum membuat sebarang ulasan atau kesimpulan, beliau berkata, sebarang cadangan dan pandangan yang mahu dikemukakan, perlulah mengambil kira matlamat meningkatkan kualiti pendidikan negara, praktikal serta munasabah.

“Kunci utama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Kalau cadangan itu dilihat boleh menambah baik kualiti pendidikan, kita sedia menerimanya dan masukkan dalam laporan akhir pelan,” katanya selepas meninjau 89 calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Sekolah Kebangsaan Sultan Hisamuddin Alam Shah, di sini semalam.

Laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang merangkumi 11 anjakan utama bagi mengubah sistem pendidikan negara dilancarkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, semalam. Pelaksanaannya akan dibahagikan kepada tiga gelombang atau peringkat pelaksanaan bermula 2013-2015, 2016-2020 dan 2021-2025.

Siri penerangan

Beliau berkata, kementerian juga akan mengadakan beberapa siri penerangan di seluruh negara bagi membolehkan rakyat mendapat pandangan jelas mengenai pelan terbabit, selain mencetak bahan penerangan dalam bahasa yang mudah agar semua pihak dapat memahami kandungannya.

Selain itu, Muhyiddin berkata, kementeriannya akan mewujudkan Unit Penyampaian Pendidikan yang akan melaporkan secara terus kepadanya untuk memacu pelaksanaan.

Kementerian Pelajaran juga, katanya, turut bercadang menubuhkan jawatankuasa pemantau dianggotai wakil kementerian, ibu bapa dan ahli akademik.


Oleh Syed Azwan Syed Ali Sumber: Utusan Malaysia Online Nasional Khamis , 13 September 2012, 26 Syawal 1433 H

Musafir dunia

Jangan biar diri dibuai kelalaian dengan dugaan kemewahan

Rasulullah SAW berpesan kepada kita supaya menganggap dunia hanya tempat persinggahan dan mengibaratkan diri sebagai seorang musafir. Baginda banyak kali mewasiatkan umatnya berhati-hati dengan kehidupan di dunia supaya tidak sampai melupakan tanggungjawab sebagai hamba Allah.

Pun begitu, berapa ramai antara kita yang kerana keasyikan mengejar nikmat dunia sehingga lupa diri sekali gus jatuh ke lembah kehinaan lantaran dosa maksiat dan mungkar. Justeru, dalam memperingatkan diri, ada baiknya kita meneliti kembali beberapa pesanan yang pernah diutarakan oleh khalifah ar-Rasyidin kedua, iaitu Saidina Umar al-Khattab.


Kata beliau, “Masa terus berlalu mengiringi usia. Sewajarnya setiap Muslim yang yakin adanya hari pembalasan tidak melengah-lengahkan masa dimiliki untuk memperbetulkan dan melipatgandakan amal ibadah sebagai persediaan serta bekalan bagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat.”

Inti pati pesanan Umar itu mengandungi tiga elemen yang seharusnya kita pegang kukuh sebagai panduan hidup.

Pertama, berkenaan kesedaran bahawa usia kita akan terus menuju puncak akhir, iaitu saat kematian. Hal ini sangat penting kerana tanpa adanya rasa di hati bahawa usia kita semakin lanjut akan mengakibatkan kita terus lalai mengejar nikmat dunia tanpa memperhitungkan bekalan akhirat.

Abdulullah bin Umar pernah memberitahu, Rasulullah SAW suatu ketika ada memegang bahunya sambil berkata: “Jadilah di atas dunia ini sebagai seorang perantau.” (Riwayat Bukhari)

Malah beliau sendiri ada bermadah: “Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah tunggu menjelangnya waktu petang. Apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah tunggu menjelangnya waktu pagi. Gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat untuk persediaan ketika kamu sakit dan semasa kamu hidup untuk persediaan matimu.”

Peringatan itu sewajar menginsafkan kita. Andainya kita seorang yang kaya, memiliki banyak harta benda, maka kita menjadi seorang kaya jiwa dengan menunaikan segala perintah Allah melalui penunaian zakat dan memperbanyakkan sedekah.

Demikianlah juga pada siapapun kita dan apa jawatan serta kedudukan kita, segala kegiatan keduniaan dijadikan sebagai amalan yang mematuhi kehendak syariat dan menjurus kepada amal makruf dan nahi mungkar untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah.

Ingatlah amaran Sufyan at-Tsauri: “Pada zaman ini, tiada harta pada seseorang melainkan disertai oleh lima perkara tercela; iaitu panjang angan-angan, tamak yang menguasainya, bakhil yang sangat, menipisnya warak dan lupa akhirat.”

Justeru, kita yang hidup pada zaman mutakhir ini sepatutnya berhati-hati setiap waktu supaya segala yang tercela seperti dinyatakan oleh Sufyan at-Tsauri tadi tidak menjadi realiti pada diri kita sebaliknya kita sentiasa beringat-ingat akan bekalan buat akhirat kelak.

Perkara kedua yang dapat kita kutip daripada kata-kata Umar al-Khattab ialah perlunya sentiasa memperbetulkan dan menggandakan tahap amal ibadah.

Imam asy-Syafie berkata: “Jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam.” Ini bermakna kita sangat perlu membuat ‘pemeriksaan’ terhadap amalan yang dibuat pada hari-hari sebelumnya.

Saidina Uthman bin Affan berkata: “Saya temui manisnya ibadah dalam empat perkara. Pertama, dalam menunaikan fardu Allah. Kedua, dalam menjauhi larangan-Nya. Ketiga, dalam amal makruf dan mencari pahala Allah. Keempat, dalam nahi mungkar dan menjaga diri daripada murka Allah.”

Apakah telah kita laksanakan keempat-empat perkara dikatakan oleh Uthman. Andai kita masih ada lagi tertinggal dari empat aspek itu, bermakna kita perlu memperbetulkan sikap seterusnya melakukan transformasi mengikut perintah Allah dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.

Saidina Abu Bakar ada memberi petua menjadikan kehidupan di dunia ini tidak hanyut dibuai kelalaian. Kata beliau: “Gelap ada lima dan cahaya penerangnya pun ada lima, iaitu cinta pada dunia adalah gelap, cahaya penerangnya adalah takwa, dosa adalah gelap, cahaya penerangnya adalah taubat, kubur adalah gelap. Cahaya penerangnya adalah bacaan, ‘Laa ilaaa Allahu Muhammadur Rasulullah.’ Akhirat adalah gelap, cahaya penerangnya adalah amal soleh, jambatan di atas neraka adalah gelap, cahaya penerangnya adalah yakin.”

Jadi, pergunakanlah lima kaedah yang diberitahu Saidina Abu Bakar itu sebagai mekanisme menghindari diri dari alpa dan lalai terhadap hal keduniaan.

Yahya bin Mu’az berkata: “Sangatlah beruntung bagi orang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya, orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya dan orang bersikap reda kepada Tuhannya sebelum ia menemui-Nya.”


Mohd Rizal Azman Rifin Sumber: Utusan Malaysia Online Agama Khamis , 13 September 2012, 26 Syawal 1433 H

10 questions over the blueprint

It’s a long, arduous process towards major educational reform, but hopefully the first step is now being taken.

ONE must hope and pray that the preliminary education blueprint released on Tuesday will lead to nothing less than a complete turnaround of the education system so that Malaysians become, well, better educated.

If we don’t take this opportunity to change direction and move forward from a steady, relative deterioration in our educational standards, then the prognosis for the future is rather bleak and our competitiveness as a nation will decline.

A review of our education system in the blueprint shows how far behind we are. International testing indicates that we lag far behind the best countries internationally, the difference between our 15-year-olds and theirs being as much as three schooling years.

In fact such testing indicates that 80% of our schools are poor. Enough said.

Over the years, we have let the standards of our education slip and we are in a deep hole from which we have to dig ourselves out. The effort and will required are going to be tremendous and have to be long and sustained.

One difference with the education blueprint this time is there are targets for achievement, timelines and action plans to get our education there. That’s good, for a plan is useless if it does not have these.

Here are 10 random questions that arose as I browsed through the blueprint:

1. How will teacher standards be raised? Teaching starts with teachers.

We have to remember that there are existing teachers, many of whom are below par and who entered the teaching profession when the bar was lowered. Raising their standards is going to be tough.

Attracting highly qualified graduates into the profession is not easy to do with the existing pay scheme. And if you raise pay across the board, those who are less than good now will also benefit, a conundrum that will be difficult to crack.

2. How much power will principals have and how are their capabilities going to be improved? Good schools start with good principals.

We know that there has to be power given to the right leaders to get the teaching profession into shape. But we have to ensure that the leaders are right too in the first place.

There should be a programme to increase the skills of principals first before the teachers themselves.

3. Why is basic infrastructure in many schools still lacking? After more than half a century of independence and all the money spent on education, the sector that accounts for the most expenditure, why are there schools which do not have the appropriate infrastructure?

Perhaps the problem is that money is not being spent efficiently and without the greatest returns.

4. Why is all the money sunk into education not paying dividends?

There is a need to examine why, with all the money spent, results have not been good in international comparison, with our educational standards declining on a relative basis and the gap widening with the developed countries. How do we get more bang for the buck?

5. How will English proficiency be raised? Proficiency is related not only to teaching but usage as well.

We should re-examine the issue of teaching science, maths and other technical subjects in English, especially from secondary school level onwards as a means of raising English proficiency. It is shocking that just a little over 20% of students obtain a credit in English at SPM level.

6. What about living skills such as health, financial planning, sex education, etc? There is much which is not taught in school in terms of living skills, such as health and sex education, financial planning, interpersonal relationships, and personal development.

Isn’t it time we introduced these in a significant and meaningful way in education and in as secular a way as possible?

7. How much competency-based outcomes can there realistically be? When we still have quotas and other discriminatory measures, it is difficult to make decisions based on merit and competency.

When we talk about equality we should give as well equal opportunity to the same results. You can give more people opportunities for education, but you must never reduce opportunities for education for those who have the qualifications.

8. What will be the extent of transparency? Transparency is not only served through annual reports where information is disclosed fairly, but also through checks and balances to ensure that everything is right and fair.

For that you need proper representation of all stakeholders in all bodies that make decisions to ensure that nothing is manipulated and the system can be trusted.

9. What about universities? If we want better graduate teachers and better graduates we need to upgrade our universities.

Social purposes can be better served through widening opportunities and offering remedial education, but this must not be at the expense of lowering educational standards.

Universities should be particularly open to moves to increase the capability of their students. For that you need to get good university teaching staff too.

10. Can we put the fun back into learning? Often we forget to make use of the natural curiosity and inquisitiveness of students to assist them to learn, but instead focus on book and rote learning and a system based on examinations.

While examinations can’t be phased out, there are other things that can be done to increase the fun in education. It’s going to be a long and arduous process putting our education system back on the right path.

Hopefully the education blueprint will help, and with everybody’s support and the necessary political will, some things at least will get moving this time around.

 P. Gunasegaram agrees that the quickest way to move up the social ladder and increase social awareness is through proper education.Source: The STAR Home News Columnists Question Time Thursday September 13, 2012

Blueprint emphasises mastery in two languages

GEORGE TOWN: The exclusion of the Teaching and Learning of Science and Mathematics in English (PPSMI) from the Malaysia Education Blueprint 2013-2025 should not be an issue as the programme was already scheduled to end in 2021.

Deputy Education Minister Dr Mohd Puad Zarkashi said the ministry had already decided to implement the Upholding Bahasa Malaysia and Strengthening English (MBMMBI) programme.

He said that furthermore, the importance of mastering both English and Malay had already been listed in the blueprint.

Dr Mohd Puad was commenting on the disappointment expressed by several NGOs that PPSMI was not included in the blueprint.PPSMI will be phased out in primary schools by 2016 and 2021 in secondary schools.

Dr Mohd Puad also said the ministry's decision to proceed with MBMMBI was right because according to a Unesco study, pupils were able to master knowledge easier if taught in their mother tongue.

“During the recent Commonwealth Education Ministers Conference in Mauritius, the countries also took a stand that the medium for primary education should be the native language.”

The Star is organising a public forum on “The Importance of English in the Workplace” on Tuesday at 4.30pm. Panel speakers from various industries will share their views. Admission is free. For registration or more details, please contact Andrea at 03-7967 1388.
By HAFIZ MARZUKHI hafiz@thestar.com.my Source: The STAR Online Home News Nation Thursday September 13, 2012


Opening minds to new experiences

Ahead of the unveiling of the National Education Blueprint on Tuesday, our columnist shares why an education steeped in the humanities is needed to produce open-minded and competitive citizens.

I attended the UiTM School of Mass Communications 40th anniversary last weekend. I was among the pioneer batch of students, blazing the trail for the country’s first batch of academically trained journalists, advertising, public relations and broadcasting professionals.

As hundreds of us gathered amidst hugs and shrieks of joy, what many of us most reminisced about was the incredible education we got in a nurturing environment that enabled us to learn, think, imagine and rebel. For us among the first few batches of students, much was owed to Tan Sri Arshad Ayub, the pioneering educationist who led ITM’s exponential growth, who provided us the space and the opportunity to realise our full potential.

Long before private-public sectors partnerships and twinning programmes were de rigueur, Arshad was already thinking out of the box, passionate in ensuring his young charges got the best education.

He brought top Malaysian professionals from the private and public sectors to teach us and university professors, local and abroad, to provide us additional academic rigour.

This was 1972, long before all kinds of insecurities, imagined fears and threats against our identities as Malays, as Muslims, got the better of us. We were pioneers, hungry for knowledge from anywhere, anyone, hungry to be the best.

And it was education leaders like Arshad and our first Head of School, Marina Samad, who stopped at nothing to give us the best in order to bring out the best in us.

In those early days of educating Malays to enter the professions, there seemed to be a clear vision and philosophy that only an education steeped in the arts and humanities would produce the open-minded Malays needed to be productive and competitive citizens, able to embrace change and bring about change to their community and society. What more to produce communications specialists.

It was a time when lecturers were totally dedicated to opening up our minds to new ideas and new experiences.

There was my English and Literature lecturer, Pritam Singh Sekhon, who brought his portable record player to class to get us to listen to classical music. He introduced us to Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, and Chopin.

He brought us by bus to see every single play at the Experimental Theatre in Universiti Malaya. We hung out with the directors and student actors and actresses before and after the play, whetting our appetite to do our own productions – which we did.

There was Maznah Noordin, a young English teacher and stage actress, who taught us speech and drama. I remember how she asked us, one by one, to stand in front of the class, imagine we were in a lift which did not stop at the top floor, but went up and up. We had to act out what we would say and do and how we would feel. She taught us to loosen our body and let go.

There was Bruce Ross Larson who taught us Literature in Translation, introducing us to European classics such as Flaubert’s Madame Bovary, Dostoyevsky’s Crime and Punishment, and Kafka’s The Castle. Thus began my love for any­thing depressing in art, literature and film!

Paddy Schubert (now Bowie), the pioneering public relations specialist, taught us Principles of Public Relations and the importance of eloquence.

And when some of us wanted to spend a month at the Outward Bound School in Lumut, she indulged us by getting her company to sponsor us.

Samad Ismail, the legendary New Straits Times editor, took us under his wings and sent his top writers and editors to teach us to write, in English and Bahasa Malaysia, year after year. We spent all our vacations as interns in the newspapers, advertising and public relations agencies in Kuala Lumpur and in the studios of RTM.

In our second year, we wanted to produce a weekly campus paper – professionally, we demanded. I don’t know how or where Arshad and Marina found the money to purchase a small printing press for us! And not only that, they found an American lecturer, Larry Study, who was a layout and production expert to teach us to run the machine and produce a real newspaper.

We started the weekly Berita ITM, sleeping at 4am to put the paper to press and up again by 8am every Monday to get ready to sell the paper for 10 sen a copy to the students at breakfast and on their way to lectures.

And of course, those were the days of student demonstrations when we marched into Kuala Lumpur against poverty and injustice, when we occupied Arshad’s office, when we had the space and courage to demand that classes should not begin before 9am, that courses taught by bad lecturers should be made optional rather than compulsory or else we would boycott the class. And we got our way because we made a good case for our demands.

Maybe it was the pioneering spirit of ITM then, the vision and vigour of an educationist such as Arshad, a taskmaster who loved his students, who believed in producing not just technically competent professionals but open-minded Malays willing to embrace and lead change, that gave me and my friends that confidence and courage to be different and to embrace diversity and differences.

Today, too many CEOs and retired senior civil servants lament about the closing of the Malay mind. The graduates they are getting lack confidence, the ability to communicate and to think critically, they complain.

The ability to talk, think, imagine, get along with people who are different from you, debate and see another point of view come from a liberal education. Reading novels, interpreting poetry, debating censorship, producing a play, and listening to music enable the imagination to soar as you place yourself in the place of the other or recognise yourself, your feelings and your thinking in the exposure to a different other. That my friends and I got this opportunity to excel through the local public education system is testimony to what good leadership in schools and universities can do.SHARING THE NATION BY ZAINAH ANWAR Source: The STAR Online Home News Columnists Sunday September 09, 2012