March 25th, 2015

Mendepani cabaran pendidikan

PENDIDIKAN sangat pen­ting dalam kehidupan, juste­ru­ melalui pendidikan dan pemahaman yang men­dalam dan seimbang akan dapat melahirkan insan seimbang dengan iman dan takwa. Al-Quran dan sunah adalah sumber ilmu utama yang seharus­nya menjadi rujukan kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak.

Perbincangan tentang falsafah pendidikan dalam sebuah negara berbilang kaum sangat penting bagi mendedahkan maklumat berkaitan landasan falsafah dan hala tujunya. Pendekatan dan usaha yang sama telah diambil institusi pendidikan di Malaysia dalam memenuhi ke­perluan pendidikan.

Pembelajaran sepanjang hayat kini semakin penting. Hala tuju pendidikan di Malaysia dari segi falsafah cukup jelas dan telah difahami oleh warga pendidik. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), boleh dikatakan semua guru merupakan komponen penting kerana perlu bertanggungjawab dalam sebahagian besar kerangka falsafah tersebut.

Berteraskan Falsafah Pendidikan Islam (FPI) pula jelas sekali Malaysia mempunyai matlamat untuk menggilap potensi setiap pelajar mengikut kekuatan masing-masing. Apa yang paling utama daripada matlamat ini adalah diharapkan mampu membina sebuah masyarakat Malaysia yang sempurna dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keseimbangan ini pula berakar umbi kepada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan, Pencipta dan Pentadbir seluruh alam.

Melalui matlamat pendidikan ini, perancangan, pelaksanaan dan kajian terus dilakukan untuk menghasilkan sebuah masyarakat Malaysia yang mempunyai ilmu, ketokohan, budi, dan kemahiran mengurus diri serta organisasi. Kekuatan setiap individu masyarakat seperti ini pula mampu menjulang Malaysia untuk terus berdaya saing, berkembang maju, makmur dan terkehadapan. FPK ini jelas selari dengan falsafah yang diutarakan oleh tokoh pendidik di negara ini.

Selain pendidikan berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan akhlak juga penting kepada murid dan pelajar. Selain pembangunan akal, pembangunan akhlak juga menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan pelajar yang seimbang.

Jika diperhalusi pernyataan dalam FPK itu, terdapat dua aspek penting yang terkandung di dalamnya adalah wajah insan yang diingini dan kaedah untuk mencapai wajah tersebut. Rupa bentuk wajah yang diingini ialah insan yang baik dan cemerlang dalam empat aspek, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Aspek intelek penting kerana manusia yang baik ialah manusia yang berilmu, cintakan ilmu, mempunyai daya intelek dan daya fikiran yang tinggi. Mereka tidak mudah terpengaruh me­lainkan berlandaskan fakta dan ilmu yang tepat benar dan membawa kebaikan kepada manusia.

Manakala, aspek rohani pula me­rujuk kepada jiwa insan yang lebih tepat kepada kalbu yang memberi pancaran kepada suara hati. Nilai yang dihayatinya dengan berkesan akan menimbulkan ke­sedaran tentang apa yang betul dan apa yang salah, dengan rasa simpati, prihatin dan seumpamanya.

Aspek emosi pula menekankan tentang perasaan. Seorang insan yang baik dan cemerlang ialah insan yang mempunyai perasaan yang seimbang iaitu perasaan cinta dan kasih sayang antara satu sama lain. Kasih sa­yang menjadikan insan tersebut cintakan kedamaian, perpaduan, persaudaraan dan silaturahim serta pembangunan yang baik.

Sifat ini sangat penting, kerana insan yang hidup tanpa rasa kasih sayang akan mirip menjadi insan yang kejam, ganas dan hanya mementingkan diri sendiri. Suka memusnahkan pembangunan yang dibina, melakukan kekejaman dan huru-hara dan memusnahkan alam sekitar.

Bagi aspek jasmani memberi penekanan kepada kecergasan dan kesi­hatan mental dan fizikal. Ha­nya insan yang sihat sahaja yang akan dapat berfungsi sepenuhnya secara produktif. Justeru, keempat-empat aspek ini penting dalam diri seseorang untuk menjadikan dan melahirkan insan yang seimbang dan harmoni.

Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Kepelbagaian ini diwarnai oleh budaya bangsa dan agama yang berbeza-beza antara satu sama lain. Inilah keunikan negara kita yang cemerlang di mata dunia. Keharmonian ini te­lah lama dipupuk dalam kalangan rakyat sejak Malaysia mencapai kemerdekaannya dan menjadikan rakyatnya bersatu hati.

Perbezaan fahaman politik bukanlah halangan untuk menjadikan perpaduan sebagai agenda pen­ting. Bagi mengekalkan perpaduan ini kita perlulah memahami serta menghormati agama dan budaya rakyat pelbagai kaum dan keturunan di negara ini.

Mengamalkan sikap saling bertoleransi, menyayangi, melindungi dan menghormati hak orang lain adalah antara ramuan penting untuk memupuk semangat perpaduan. Nilai-nilai murni ini terdapat dalam instru­men Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang sedang dilaksanakan. PBS yang bersifat holistik bertujuan menilai kemahiran dan kecekapan murid dari aspek kognitif (intelek), efektif (emosi dan rohani), dan psikomotor (jasmani) selaras dengan FPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang merangkumi pendidikan menyeluruh dari peringkat prasekolah hingga lepasan menengah tidak terkecuali mengambil visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi ke­perluan negara pada masa depan.

Melalui PPPM ini enam ciri utama ditekankan yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing di peringkat global. Ciri-ciri itu meliputi mempunyai pe­ngetahuan yang tinggi dan meluas; kemahiran berfikir; daya ke­pimpinan; penguasaan dwibahasa; etika dan kerohanian; dan memiliki identiti nasional sejajar dengan FPK.

Ibu bapa pula wajar sede­rap­ men­depani transformasi pendidik­an negara yang sentiasa berubah. Perubahan juga mesti dilakukan oleh para pendidik yang bersedia untuk bekerjasama bagi menyokong usaha murni ini.

Apa yang lebih penting, murid dan pelajar juga mesti berubah dan tabah menghadapi perubahan dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi ke­perluan pada masa akan datang.   Dr. Aminudin Mansor Utusan Malaysia Rencana 25 Mac 2015 12:49 AM

Mencari penawar kepada kelesuan kerja

DEWASA ini acap kali kita diselubungi dengan pelbagai rintihan oleh individu yang mengalami stress (tekanan) ketika menjalankan tugas di tempat kerja. Selanjutnya, stress yang tidak terkawal boleh membawa kepada burnout (kelesuan kerja). Natijahnya, organisasi berhadapan dengan prestasi kerja yang kurang memuaskan dan nescaya ini menjejaskan imej organisasi berkenaan.

Kita sedia maklum tekanan berlaku yang disebabkan oleh kesukaran melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Tekanan ini menimbulkan kesusahan, konflik serta kekeliruan dalam menjalankan tugas. Kesusahan, konflik serta kekeliruan yang berterusan ini, seandainya tidak diuruskan dengan baik, mengakibatkan berlakunya apa yang diistilahkan sebagai burnout.

Burnout mengakibatkan ke­tandusan daya emosi, ketandusan daya fizikal dan seterusnya sikap dan perasaan kurang pencapaian dalam kerjaya individu. Ini sete­rusnya akan menyebabkan individu rasa lebih tertekan, lantas menjadi penyumbang kepada penurunan prestasi kerja individu serta organi­sasi. Oleh yang demikian, pengurusan organisasi perlu mengenali punca-punca burnout dan berusaha mengenal pasti cara-cara mengatasinya segera.

Ketika mengalami burnout, seseorang pekerja akan merasa bosan dan tidak mampu memberi perhatian sepenuhnya terhadap kerja yang dilakukan. Kajian oleh sarjana-sarjana dalam bidang psikologi dan sosiologi jelas me­nunjukkan semakin tinggi kadar burnout, semakin rendah prestasi kerja seseorang. Kualiti dan kuantiti kerja turut berkurangan. Justeru, apakah sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi burnout?

Dua faktor utama, yang saling berkait-rapat, dalam memperkatakan tentang burnout adalah persona­liti dan organisasi. Aspek personaliti dan hubung kaitnya dengan komunikasi ditumpu jurus dalam penulisan ringkas ini.

Sama ada kita sedar atau tidak, tabiat yang dipupuk dalam diri, adalah punca kepada burnout yang dialami. Seseorang yang berfikiran negatif berpotensi tinggi mengalami burnout. Individu yang bersifat perfectionist ini, inginkan segala-galanya dalam keadaan terbaik dan seratus peratus sempurna – lantas tidak dapat mengawal diri apabila memikirkan masalah yang bakal timbul. Kesempurnaan dalam semua hal ditokok dengan jangkaan yang tidak realistik menyebabkan tekanan yang berterusan serta menghasilkan burnout. Inilah yang disebut dalam istilah psikologi sebagai orang yang mempunyai Personaliti A.

Antara sifat-sifat utama mereka yang berpersonaliti A termasuklah, rendah harga diri, yakni sering merasa diri tidak berguna dan cuba mengasingkan diri daripada orang; gopoh dalam pengertian ingin me­lakukan banyak perkara dalam jangka masa yang singkat; agresif dan permusuhan iaitu melihat setiap perkara sebagai cabaran besar dan wajib dihadapi tanpa permuafakatan.

Kelompok yang tergolong dalam Personaliti B pula mempunyai sifat-sifat seperti berhenti rehat, yakni tidak bertubi-tubi melakukan sesuatu; menghargai perkara remeh bererti tidak tertekan dengan perkara-perkara utama sahaja dan; sering ketawa dan bersifat tenang. Salah satu cadangan berkesan me­ngatasi burnout adalah menerusi komunikasi berkesan.

Komunikasi berkesan adalah komunikasi yang berupaya menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi di tempat kerja. Tutur kata yang merangsang pekerja secara positif. Seterusnya, komunikasi berkesan juga berperanan mengekalkan hubungan baik antara majikan dengan pekerja serta sesama rakan sepejabat.

Apabila kita menjadi pendengar yang baik, ini sebenarnya peluang dan ruang yang cukup baik kepada pekerja meluahkan pandangan, pendapat dan isi hatinya. Keprihatinan kita menjadi penawar kepada burnout yang dialami pekerja.

Teknik dan gaya komunikasi yang sesuai amat penting di sini. Dengan membentuk dan merangka strategi komunikasi yang memotivasi dan memenuhi keperluan pekerja, pekerja akan menganggap organisasi sebahagian daripada mereka, lantas menimbulkan ke­seronokan bekerja dan seterusnya mengurangkan tekanan dan burnout di tempat kerja. Apabila tahap emosi dan rasional serta keilmuan dalam bidang kita berada di tahap yang optimum, maka ketrampilan komunikasi akan zahir. Sesungguhnya, ketrampilan komunikasi berkesan adalah menerusi citra personaliti yang menarik.

Sebagai kesimpulannya, perso­naliti kita berkait rapat dengan sikap. 10 sikap yang cukup dominan dalam melahirkan anjakan fikiran positif dalam kehidupan manusia, lantas mengurangkan burnout adalah:

 Optimis

 Semangat

 Kepercayaan

 Integriti

 Keberanian

 Keyakinan

 Keazaman

 Kesabaran

 Ketenangan, dan

 Fokus

Memang benar apa yang tersirat dalam ungkapan, “Beauty merely gets attention, personality is what actually captures the heart”.

- Amerjit Singh S. Bhag Singh Utusan Malaysia Rencana 25 Mac 2015 12:49 AM

Oh teksi KL; Antara Allah dan Hudud; Gambar 1,000 makna

Baguslah tambang naik, tapi...

BAGUSLAH tambang baharu teksi yang diumum Khamis lepas akan tetap diteruskan. Bermakna tambang akan dinaikkan. Pemandu teksi pasti akan bergembira.

Namun bagi penumpang mungkin mereka ada pengalaman tersendiri dengan teksi.

Baru-baru ini saya meminta seorang bell man Hotel Istana Kuala Lumpur mendapatkan sebuah teksi untuk ke Panggung Budaya. Jam ketika itu kira-kira 9 malam.

Tibalah sebuah teksi Proton Iswara merah putih yang saya kira sudah berusia.

Bell man itu kemudian memberi­tahu saya dengan muka yang agak kesal. Pemandu tak mahu guna meter. Dia minta RM20 ke destinasi. Bell man itu bertanya saya bolehkah?

Oleh kerana saya perlu ke panggung itu dengan segera saya pun mengambil teksi itu.

Saya duduk di belakang. Teksi-teksi negara mana sekali pun di du­nia, penumpang kena duduk belakang. Tidak dibenarkan duduk hadapan.

Tapi di negara ini ada sesetengah pemandu ingat kita ini berlagak ke­rana duduk belakang. Dia tak mahu kita menjadi tuan dan dia pemandu.

Saya masuklah ke dalam teksi usang yang mengambil saya di hadapan hotel lima bintang itu.

Tiba-tiba bontot saya tenggelam! Kerusi teksi itu sama usang dengan teksi itu. Spring pun sudah haus dan span pun sudah nipis.

Saya berkata di dalam hati. Sudahlah kena caj RM20 tak mahu guna meter, teksi pula usang, pemandu pun selekeh.

Bukan tujuan saya mahu hina teksi dan pemandu teksi. Mungkin nasib saya mendapat teksi sebegitu.

Saya tidak nafi banyak lagi teksi yang dipandu oleh pemandu yang berdisiplin.

Teksi 1Malaysia pun cantik dan selesa. Perlu ditukar semuanya kepada teksi jenis Exora itu. Serta ramai lagi pemandu yang bertimbang rasa dengan penumpang.

Kelmarin seorang sahabat pulang dari Shanghai di negara China.

Antara kata-katanya kepada saya. Bandar raya itu cukup bersih dan hebat. Teksinya semuanya baharu. Teksi jenis Audi. Pemandunya bukan seperti dulu kasar. Kini mereka lebih profesional.

Kata-katanya mengingatkan saya. Saya juga berpengalaman menaiki teksi di Tokyo sehingga di New York, London mahupun di Nami­bia. Semua pemandu amat bersopan dan bertimbang rasa. Walaupun mereka bukan Islam tetapi tidak pula mahu menipu orang.

Pemandu di Jepun ialah yang terbaik di dunia. Di Tokyo peman­dunya memandu seperti seorang pemandu kepada tuannya. Siap dengan pakaian hitam berkot, sarung tangan putih.

Malah pemandu teksi di Dubai pun cukup bersopan, yang kebanyakannya warga asing. Mereka mengikut peraturan. Takut jika melanggar peraturan mata pencari­an mereka akan hilang.

Di Jakarta dan Bangkok pun teksinya cukup bagus sekali. Jangan kiralah di Singapura.

Pengalaman menaiki teksi di Malaysia ini, terutamanya di bandar raya Kuala Lumpur cukup menghantui saya.

Ada seorang pemandu yang amat gemar bercerita politik sehinggakan semasa dia naik ‘sheh’ dia mengangkat kedua-dua tangannya dari stereng.

Saya amat tersentak ketika itu. “Encik tolong bawa teksi betul-betul sikit,” tegur saya.

Satu lagi pengalaman menaiki teksi ke lapangan terbang, peman­dunya seorang Melayu begitu gemar bercerita mengenai politik. Semua kerajaan buat tak betul.

Rupa-rupanya baru saya tahu dia fanatik kepada seorang pemimpin politik pembangkang. Saya nampak di dalam baju putihnya dia memakai baju singlet logo kepala pemimpin itu.

Itu tidak kira lagi pengalaman menaiki teksi dari lapangan terbang ke rumah dengan teksi yang di dalamnya ada tempat sembahyang kecil. Siap dengan bau setanggi yang memeningkan kepala.

Bayangkan kita baru tiba dari penerbangan yang lama dan mendapat teksi yang sebegitu. Nasib malang lagi.

Itu tidak termasuk lagi pemandangan biasa teksi kita ke airport membawa beg yang terjulur keluar dari but sehingga terpaksa diikat dengan tali rafia.

Namun yang paling klasik teksi di tempat tinggal saya di Shah Alam. Tak pernah sekali pun saya atau keluarga saya naik teksi mengikut meter. Ikut suka mulut saja nak letak harga. Macam prebet sapu pula.

Alahai teksiku. Saya berharap dengan naiknya tambang itu, hal-hal di atas itu boleh dikurangkan.

NAMA ALLAH MAHU, HUDUD TAK MAHU

PAS Labuan gantung kerjasama dengan DAP serta-merta, kata Yang Dipertua Pas Labuan.

Baguslah Labuan yang jauh di seberang laut pun nampak permainan parti cauvinis itu. DAP dari mula sudah menyatakan pendirian untuk menentang hudud.

Pendirian mereka tidak ber­belah-bahagi. Saya tidak tahu me­ngapa DAP anti-hudud. Puak-puak Pas tanyalah DAP mengapa DAP menentang hukum Allah itu. Tetapi nama Allah mahu pula DAP perjuangkan?

Yang hairannya Pas di Semenanjung masih lagi matlamat menghalalkan cara. Walaupun terang-terang DAP itu bermuslihat, masih lagi mahu bersahabat. Itu pasal ramai yang kata Pas ini banyak main politik.

Orang Pas janganlah marahkan saya. Saya tahu anda tahu. Tapi di­sebabkan politik anda buat-buat tak tahu.

Semasa isu hudud mula diper­kenalkan lebih 24 tahun lalu saya ada di Kelantan. Saya adalah antara yang membuat liputan siang dan malam apa Nik Aziz kata dan cakap.

Siang malam soal hudud diperkatakan. Namun sayang sehingga beliau meninggal dunia, dia gagal melaksanakannya. Saya tahu me­ngapa ia tidak dilaksanakan.

Arwah Nik Aziz terlalu menjaga hati rakan politiknya DAP. Semua DAP betul UMNO salah, mengikut kepercayaan Nik Aziz.

Namun tahniah kepada kepe­mimpinan Kelantan yang baharu. Hudud akhirnya diluluskan oleh DUN Kelantan baru-baru ini dengan sokongan penuh oleh UMNO.

Sebagai orang Islam, kita harus percaya bahawa kekuatan ummah bergantung kepada perpaduan.

Bangsa Melayu dan kepulauan Melayu Islam ini adalah satu-satu­nya kawasan yang masih aman.

Di tanah Arab keadaannya sudah berbeza. Mereka sudah berpecah-belah.

Penyatuan kita sahajalah yang akan memperkuatkan ummah.

Kekuatan kita yang masih ada ini nescaya akan hancur jika kita alpa. Musuh-musuh sentiasa memerhati selok-belok kita setiap masa.

Bersatu teguh, bercerai roboh.

Sekeping gambar menceritakan 1,000 makna

- Zaini Hassan Utusan Malaysia Rencana 25 Mac 2015